Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Parvathi Kumaram - Nattakurinji

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

pArvatIkumAram bhAvayE satatam sharavaNabhavaguruguham shrI

caraNam

mArga sahAya priyasutam mAdhavAdyamarAdinutam mANikya makuTa shObhita mAnita guNa vaibhavam

Budhamasrayami - Nattakurinji

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

budham AshrayAmi satatam suravinutam candra tArA sutam

anupallavi

budhajanar-veditam bhUsurair mOditam madhura kavitApradam mahanIya sampadam

caraNam

kumkuma samadyutim guruguha mudAkrtim kuja vairiNam maNi mukuTa hAra keyUra
kankaNAdi dhraNam kamanIya tara mithuna kanyAdhipam pustaka karam napumsakam
kinkara janamahitam kilbiSAdi rahitam shankara bhakta hitam sadAnanda sahitam

Sri Dakshinamurthe - Shankarabharanam

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi:

Dakshinaamoorthee vidalitha daasaarthe (Shree)
Chithaananda purthe – Sadaa Mouna Keerthee Shree

Anupallavi

Akshaya Suvarna Vata Vruksha Sthithee
Rakshamaam Sanakaadi Raaja Yogi Sthuthee
Rakshitha Sath Bhakthe Sikshitha Duryukthee
Aksharaanu Rakthe Avidyaa virakthee

Charanam

Nikhila Samsaya harana nipuna thara yukthee
Nirvikalpa Samaadi Nidraa prasakthe
Akhandaika rasa poorna Aaroodha Sakthee
Aparooksha Nithya Bodhaananda Mukthee
Sukha tharaa pravrutthee swaagnyaana nivrutthee
Swa Guruguhooth patthe Swaanubhoga thrptthee

Sri Rajarajeswari - Poornachandrika

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shrI rAjarAjEshvari tripurasundari shivE pAhimAm varadE

anupallavi

nIrajAsanAdi pUjitAparE nikhila samshaya haraNa nipuNatarE

caraNam

shauri virincAdi vinuta sakaLE shankara prANa vallabhE kamalE
niratishaya sukhapradE niSkaLE pUrNacandrikA sItaLE vimalE
paramAdvaita bOdhitE lalitE prapancAtIta guruguha mahitE
surucira navaratna pIThasthE sukhatara pravrttE sumanasthE

Vatapi Ganapatim Bhajeham -

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

vaataapi gaNapatim bajEham |
vaaraNaasyam varapradam shree ||

anupallavi

bootaadi sam sEvita caraNam |
boota bowdika prapanca baraNam ||
veetaraagiNam vinata yOginam (shree) |
vishva kaaraNam vigna vaaraNam ||
(vaathapi)

caraNam

puraa kumba sambhava munivara prapoojitam |
trikONa madya gatam |
muraari pramukaat yupaasitam |
moolaadhaara kshEtraa stitam |
paraadi sattvaari vaakaatmagam |

praNava svaroopa vakratunDam |
nirandaram niDala candra kaNDam |
nija vaamakara vidrutEkshutanDam |
karaambuja paaSa beejaapooram |
kaloosha vidhooram bootaahaaram |
haraadi guruguha tOshita bimbam |
hamsadhwani booshita hErambam ||
(vaathapi)

Rangapura Vihara - Brindavana Saranga

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI

anupallavi

aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAma
lAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga

caraNam

paHNkajAptakula jalanidhi sOma vara paHNkaja mukha paTTAbhirAma
padapaHNkaja jitakAma raghurAma vAmAHNka gata sItAvara
vESa shESAHNka shayana bhakta santOSa ENAHNkaravi nayana mRdutarabhASa
akaLaHNka darpaNa kapOla vishESa munisankaTa
haraNa gOvinda vENkaTa ramaNa mukunda saHNkarSaNa mUla kanda shaHNkara
guruguhAnanda

Dharma Samwardhani - Madhyamavathi

Singer: K. Srinivasan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

dharma samvarddhani danuja sam marddani dharAdharAtmajE ajE dayayA mAm pAhi pAhi

anupallavi

nirmala hRdaya nivAsini nityAnanda vilAsini karma jnAna vidhAyini kANkSitArttha pradAyini

caraNam

mAdhava sOdari sundari madhyamAvati shaNkari
mAdhurya vagvijRmbhiNi mahAdEva kuTumbini
sAdhujana cittaranjani shAshvata guruguha janani
bOdharUpiNi niranjani bhuvanEsha durita bhanjani
pAdaja vishvavilAsini pancanadIshOllAsini
vEda shAstra vishvAsini vidhi hari haya prakAshini

Sadachaleswaram - Bhupalam

Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sadaacalEshwaram | ,,bhaavayEham ||
camatkaara pura- | gEham girijaa mOham ||
sadaacalEshwaram | ,,bhaavayE ... ||
anupallavi

sadaashrita kalpa | vruksha samooham ||
caraNaagata dE- | vataa samooham ||
udaajya kruta naamadEya vaaham |
citaanandaa mrutaa pravaaham ||
(sadaa)

caraNam

camatkaara boo- | paalaadi pra- ||
saada karaNa nipu- | Na mahaalingam ||
chaayaa rahita | deepa prakaa- ||
sha garbbha gruha | madhya rangam ||
samasta dukkhaa- | di hEtu bhoota ||
samsaara saa- | gara bhaya bhangam ||
samadamOpa ra- | tyaadi samyukta ||
saadhujana hrudaya | sarasija brungam ||
kamala vijaya kara vidhruta kurangam |
karuNaarasa sudhaarNava tarangam ||
kamalEsha vinuta vrushabha turangam ||
kamala vadana guruguhaanta rangam ||
(sadaa)

Sadachaleswaram -

Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sadaacalEshwaram | ,,bhaavayEham ||
camatkaara pura- | gEham girijaa mOham ||
sadaacalEshwaram | ,,bhaavayE ... ||
anupallavi

sadaashrita kalpa | vruksha samooham ||
caraNaagata dE- | vataa samooham ||
udaajya kruta naamadEya vaaham |
citaanandaa mrutaa pravaaham ||
(sadaa)

caraNam

camatkaara boo- | paalaadi pra- ||
saada karaNa nipu- | Na mahaalingam ||
chaayaa rahita | deepa prakaa- ||
sha garbbha gruha | madhya rangam ||
samasta dukkhaa- | di hEtu bhoota ||
samsaara saa- | gara bhaya bhangam ||
samadamOpa ra- | tyaadi samyukta ||
saadhujana hrudaya | sarasija brungam ||
kamala vijaya kara vidhruta kurangam |
karuNaarasa sudhaarNava tarangam ||
kamalEsha vinuta vrushabha turangam ||
kamala vadana guruguhaanta rangam ||
(sadaa)

Harihara Putram - Vasantha

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

hariharaputram shAstAram sadA bhajEham mAyA kAryam tyajEham

anupallavi

muraharAdi mOhita shaurigiri vihAram muraLI bhErI vAdyAdi priyakaram prarthitaputrapradam vasantanata brndam dIrghAyuSprada dInajana sukhapradam

caraNam

phAlguna mAsa paurNimAvatAram pANDya kEraLAdi dEsha prabhAkaram puSpa
sharEkSu kArmuka dharam phulla kalhAra daNDadharakaram kaliyuga pratyakSam
garvita dakSa shikSam vara guruguhAntarangam ratha gaja turangam

Akhilandeswari Rakshamam - Dvijayanti

Singer: Ganapati S.
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

akhilANDEshvari rakSamAm Agama sampradAya nipuNE shrI

anupallavi

nikhila lOka nityAtmikE vimalE nirmalE shyAmaLE sakala kalE

caraNam

lambOdara guruguha pUjitE lambAlakOdbhAsitEhasitE
vAgdEvatArAdhitE varadE varashailarAjanutE shAradE
jambhAri sambhAvitE janArddananutE jujAvanti rAganutE jallI
maddaLa jhar jhara vAdya nAdamuditE jHnAnapradE

Soundara Rajam Ashraye - Brindavana Saranga

Singer: G. Madhavan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi:
SoundararAjam AshrayE gaja brindAvana sarAngA varadharAjam

Anupallavi:
Nanda nandana rAjam nAgapattana rAjam
sundarI ramArAjam suravinuta mahi rAjam
mandasmitamukhAmbujam mandaradara karAmbujam
nandakaranayanAmbujam sundaratara padAmbujam

Charanam:
shambhara vairi janakam sannuta shukha shounakam
ambarIshAdi viditham anAdhi guruguha muditham
ambujAsanAdi nutham amareshAdhi sannutam
ambudhi garva nigraham anritha jada dukhApaham
kambu vidambana kaNTam khaNDI kritha dashakaNTam
thumburunutha shrIkaNTam durithApaha vaikuNTam

Angarakam Ashrayamyaham - Suratti

Singer: E. Gayathri
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

angArakam AshrayAmyaham (shrI) vinatA sritajana mandAram mangaLavAram bhUmikumAram vAram vAram

P: angArakam AshrayAmyaham (shrI) vinatA sritajana
mandAram mangaLavAram bhUmikumAram vAram vAram
A: shrngAraka meSa vrshcika rAshyadhipatim raktAngam raktAmbarAdi dhram shakti shUla dharam
mangaLam kambugalam manjuLatara padayugaLam mangaLa dAyaka meSa turangam makarottungam
dAnava sura sevita mandasmita vilasita vaktram dharaNI pradam bhrAtr-kArakam rakta netram
dInarakSakam pUjita vaidyanAtha kSetram divyaughAdi guruguha kaTAkSA-nugrahapAtram
bhAnu candra guru mitram bhAsamAna sukalatram jAnustha hasta citram caturbhujam ati vicitram

Akshaya Linga Vibho

Singer: Brinda Mukta
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

akSayalinga vibhO svayambhO akhilANDa kOTi prabhO pahi shambO

anupallavi

akSara svarUpa amita pratApa ArUDha vrSa vAha jagan mOha dakSa shikSaNa dakSatara sura lakSaNa vidhi vilakSaNa lakSya lakSaNa bahu vicakSaNa shudha bhakSaNa guru kaTAkSa vikSaNa

caraNam

badarIvana mUla nAyikA sahita bhadra kALIsha bhakta vihita madana janakAdi dEva mahita
mAyAkArya kalanA rahita sadaya guruguha tAta guNAtIta sAdhujanOpEta shankara navanIta hrdaya
vibhAta tumburu sangIta hrInkAra sambhUta hEmagiri nAtha sadAshrta kalpaka mahIruha
padAmbuja bhava ratha gaja turaga padAdi samyuta caitrOtsava sadAshiva saccidAnandamaya

Anandamruthakarshini - Amruthavarshini

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

AnandAmrtAkarSiNi amrtavarSiNi harAdi pUjitE shivE bhavAni

caraNam

shrI nandanAdi samrakSiNi shrI guruguha janani cid rUpiNi
sAnanda hrdayE sadayE satya suvrSti hEtavE tvAm santatam cintayE
amrtEshvari salilam varSaya varSaya varSaya

Akhilandeshwari Rakshamam - Dwijayanti

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

akhilANDEshvari rakSamAm Agama sampradAya nipuNE shrI

anupallavi

nikhila lOka nityAtmikE vimalE nirmalE shyAmaLE sakala kalE

caraNam

lambOdara guruguha pUjitE lambAlakOdbhAsitEhasitE
vAgdEvatArAdhitE varadE varashailarAjanutE shAradE
jambhAri sambhAvitE janArddananutE jujAvanti rAganutE jallI
maddaLa jhar jhara vAdya nAdamuditE jHnAnapradE

Matangi Sri Rajarajeswari - Ramamanohari

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

mAtangi shrI rAjarAjEshvari mAmava

anupallavi

mAtanga vadanAdi guruguha janani dhanini mandasmita mahAdEva manOllAsini naLini

caraNam

ramAmanOhari rAkEndu shEkhari sukhakari raNat kinkiNi
mEkhalA bhAsvari sundari vAmamArga priyakari shankari sarvEshvari

Budhamasrayami - Nattakurinji

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

budham AshrayAmi satatam suravinutam candra tArA sutam

anupallavi

budhajanar-veditam bhUsurair mOditam madhura kavitApradam mahanIya sampadam

caraNam

kumkuma samadyutim guruguha mudAkrtim kuja vairiNam maNi mukuTa hAra keyUra
kankaNAdi dhraNam kamanIya tara mithuna kanyAdhipam pustaka karam napumsakam
kinkara janamahitam kilbiSAdi rahitam shankara bhakta hitam sadAnanda sahitam

HIranmayeem - Lalitha

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

hiraNmayIm lakSmIm sadA bhajAmi hIna mAnavAshrayam tyajAmi

anupallavi

ciratara sampatpradAm kSIrAmbudhi tanayAm hari vakSasthalAlayAm harinIm caraNa kisalayAm kara kamaladhrta kuvalayAm marakata maNi valayAm

caraNam

shvEta dvIpa vAsinIm shrI kamalAmbikAm parAm bhUta bhavya vilAsinIm bhUsura pUjitAm varAm
mAtaram abja mAlinIm mANikyAbharaNa dharAm gIta vAdya vinOdinIm girijAm tAm indirAm sIta
kiraNani bhavadanAm shrita cintAmaNi sadanAm pItavasanAm guruguha mAtula kAntAm lalitAm

Ganapathe Mahamate - Kalyani

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

gaNapatE mahAmatE gauri kumAra mAm pAhi

anupallavi

aNimAd-yaShTaishvarya prada pUjita vara

caraNam

sOma sUryAgni nEtra sadAshivAnanda putra
vAmadEvAdi vaktra vArija gambhIra gAtra
tAmOda hiraNyamaya pIThasthita pAmara
paNDita nuta pada pankajAsanArAdhita

Annapoorne Visalakshi - Sama

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

annapUrNE vishAlAkSi akhilabhuvanasAkSi kaTAkSi

anupallavi

unnata garttatIra vihAriNi OHNkAriNi duritAdinivAriNi pannagAbharaNa
rAjHnI purANi paramEshvara vishvEshvara bhAsvari

caraNam

pAyasAnnapUrita mANikyapAtra hEmadarvI vidhRtakarE kAyajAdi rakaSaNa
nipuNatarE kAHncanamaya bhUSaNambaradharE tOyajAsanAdi sEvitaparE tumburu nArsdAdi
nutavarE trayAtIta mOkSaprada caturE tripadashObhita guruguhasAdarE

Sri Venkata Malakaye - Surutti

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

srI vEnkaTa girIShamAlOgayE
vinAyaka turakArUDam
anupallavi

dEvESha pUjita bhagavantam
dinakara kOTi prakAShavantam

madhyama kaalam

gOvindam nata bhUsura vantam
guruguhAnandam mukundam
(shree)
caraNam

alamElu mangA samEtam
anata padmanAbhamtItam
kaliyuga pratyAksha vibhAdam
ka`njcajAti dEvObEdam

madhyama kaalam

jaladhara sannibha sundara gAtram
jalaruha mitrAbhja shatru nEtram
kalushApaha gOkarNa kshEtram
karuNArasa pAtram cinmAtram

Sri Kamalambike - Sri

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: srI kamalAmbikE shivE pAhimAm lalitE shrIpati vinutE sitAsitE shiva sahitE
(samaSThi caraNa)
rAkA chandramukhI rakSita kOlamukhI ramAvANI sakhI rAja yOga sukhI shAkambari
shAtOdari candrakalAdhari shaHNkari shankara guruguha bhakta vashankari EkAkSari
bhuvanEshwari Isha priyakari shrIkari sukhakari shrI mahA tripura sundari

Rangapura Vihara - Brindavana Saranga

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI

anupallavi

aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAma
lAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga

caraNam

paHNkajAptakula jalanidhi sOma vara paHNkaja mukha paTTAbhirAma
padapaHNkaja jitakAma raghurAma vAmAHNka gata sItAvara
vESa shESAHNka shayana bhakta santOSa ENAHNkaravi nayana mRdutarabhASa
akaLaHNka darpaNa kapOla vishESa munisankaTa
haraNa gOvinda vENkaTa ramaNa mukunda saHNkarSaNa mUla kanda shaHNkara
guruguhAnanda

Visvanathena - Samantha

Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

vishvanAthEna rakSitOham vishAlAkSi samEtEna

anupallavi

shAshvata guruguha sampUjitEna sAmanta puSpa mAlAdharENa (madhyamakala) vishvOtpatti sthitilaya kAraNena gartta tIra prabhAvEna

caraNam

kAshI kSetra sthita prasiddhEna vasiSThAdi munigaNa sannutEna
vikalpa rOga vaidya nipuNEna vimala gaNikA nartana priyEna
(madhyamakAla)
Ashrita jana mandArENa dEvAdi nuta pada pankajEna
sangIta shAstrAdi samyuktEna samasta sAmrAjya prada shivEna