A sample of other songs in raagabox lyrics * 9 *

Maha Ganapathim Manasa - Nattai

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

mahaa gaNapatim manasaa smaraami |
mahaa gaNapatim
vasishTa vaama dEvAdi vandita ||
(mahaa)

anupallavi

mahaa dEva sutam guruguha nutam |
maara kOTi prakaasham shaantam ||
mahaa kaavya naaTakaadi priyam
mooshika vaahanaa mOdhaka priyam ||

p,pmgmrs | rsnspmgm | p,dnsrgm | mrsrsnpm ||
snpmgmnp | mrgmrrs, | r,ss,np, | mg,mnsgm (mahaa ganapatim)

Rangapura Vihara - Brindavana Saranga

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI

anupallavi

aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAma
lAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga

caraNam

paHNkajAptakula jalanidhi sOma vara paHNkaja mukha paTTAbhirAma
padapaHNkaja jitakAma raghurAma vAmAHNka gata sItAvara
vESa shESAHNka shayana bhakta santOSa ENAHNkaravi nayana mRdutarabhASa
akaLaHNka darpaNa kapOla vishESa munisankaTa
haraNa gOvinda vENkaTa ramaNa mukunda saHNkarSaNa mUla kanda shaHNkara
guruguhAnanda

Soundara Raajam Ashraye - Brindavana Saranga

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi:

Soundara Raajam Ashraye Gaja Brindaavana Saaranga Varada RaajamAnupallavi:

Nanda Nandana Raajam Naaga Pattana Raajam
Sundari Ramaaraajam Suravinutamahiraajam

Mandasmita Mukhaambujam Mandaradhara Karaambujam

Nandakara Nayanaambujam Sundaratara Padaambujam

Charanam:

Shambaravairi Janakam Sannuta Shuka Shaunakam
Ambarishaadi Viditam Anaadi Guruguha Muditam
Ambujaasanaadi Nutam Amareshaadi Sannutam
Ambudhi Garva Nigraham Anruta Jada Dukhaapaham
Kambu Vidambana Kantham Khandikrutha Dashakantam
Tumburu Nuta Shree Kantam Duritaapaha Vaikuntam

Kodanda Ramam - Kokilaravam

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

kOdaNDarAmam anisham bhajAmi kOkilArava jAnakIramaNam

caraNam

pAdaja pAmsu pAlita ahalyam paramEshvara guruguha vAtsalyam
vEdAnta vEdyam ati kausalyam vishvAmitra hitam akauTilyam

Angarakam - Surutti

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

angArakam AshrayAmyaham (shrI) vinatA sritajana mandAram mangaLavAram bhUmikumAram vAram vAram

P: angArakam AshrayAmyaham (shrI) vinatA sritajana
mandAram mangaLavAram bhUmikumAram vAram vAram
A: shrngAraka meSa vrshcika rAshyadhipatim raktAngam raktAmbarAdi dhram shakti shUla dharam
mangaLam kambugalam manjuLatara padayugaLam mangaLa dAyaka meSa turangam makarottungam
dAnava sura sevita mandasmita vilasita vaktram dharaNI pradam bhrAtr-kArakam rakta netram
dInarakSakam pUjita vaidyanAtha kSetram divyaughAdi guruguha kaTAkSA-nugrahapAtram
bhAnu candra guru mitram bhAsamAna sukalatram jAnustha hasta citram caturbhujam ati vicitram

Hiranmayim Lakshmim - Lalitha

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Pallavi:

Hiranmayeem Lakshmeem sadaa Bhajaami
Heena Maanava Aashrayam Thyajami

Anupallavi:

Chira thara Sampath pradaam Ksheeraambudhi Thanayaam
Hari vakshasthala Aalayaam Harineem Charana Kisalayam
Kara kamala drutha kuvalayaam Marakatha manimaya valayaam

Charanam:

Swetha Dweepa Vaasineem Sree Kamalaambikaam Paraam
Bhootha Bhavya Vilaasineem Bhoosura Poojithaam Varaam
Maatharam abja maalineem Maanikya aabharana Dharaam
Geetha Vaadya Vinoodhineem Girijaamthaam Indiraam

Seetha kirana nibha vadanaam sritha chinthaamani sadanaam
Peetha vasanaam guru guha maadhula kanthaam lalithaam

Cheta Sri Balakrishnam Bhajare -

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: P chEtah Sri bAlakrishNam bhajarE rE
chintitArdha prada charaNAravindam mukundam ||

A.P. nootana neerada sadruSa Sareeram nanda kiSOram
peeta vasana dharam kambu kandharam giridharam
pootanAdi samhAram purushOttamAvatAram
Seetala hrudaya vihAram Sri rukmiNee dAram ||

C navaneeta gandha vAha vadanam mrudu gadanam
naLina patra nayanam vaTapatra Sayanam
navachampaka nAsikam asee suma bhAsakam
natEndrAdi lOkapAlakam mrugamada tilakam
nava tulasee vanamAlam nAradAdi muni pAlam
kuvalayAdi paripAlam guruguha nuta gOpAlam ||

Anandamruthakarshini - Amritavarshini

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

aanandaa | mrutakarshiNi ||
aanandaa | mrutakarshiNi ||
amrutavarshiNee |
haraadi poojutE shivE bavaani ||
(aanandaa)

samaashTi caraNam

shree nandanaa- | di samrakshiNi ||
shree guruguha jana- | nee ... ||
shree nandanaa- | di samrakshiNi ||
shree guruguha jana- | nee sidroopiNi ||
saananda hrudaya nilayE sadaye |
satya soovrushti hE davEdvaam ||
santatam cintayE amrutEshwaree |
salilam varshaya varshaya varshaya ||
ciTTai Swaram

s,,g ,,mp nSnn ppmg |
s,,p ,,n, ,sgm pmmg ||
sg,m p,gm ,pn, pnSG |
S,,n pmmg s,,S npmg ||
(aanandaa)

Hariharaputram - Vasantha

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Pallavi:

Hariharaputram Shaastaaram Sadaa Bhajeham Maayaakaaryam TyajehamAnupallavi:

Muraharaadi Mohita Shauri Girivihaaram Muralibheri

Vaadyaadi Priyakaram Prartthita Putrapradam Vasantanata Brndam

Dirghaayushprada DinajanasukhapradamCharanam:

Phaalguna Maasa Paurnimaavataaram Paandya Keralaadi Desha Prabhaakaram

Puspa Sharekshu Kaarmuka Dharam Phulla

Kalhaara Dandadharakaram Kaliyugapratyaksham

Garvita Dakshashiksham Varaguruguhaantarangam Rathagajaturangam