People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Vathapi Ganapatim Bhaje
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=pVR6fTOgJSQ
Video:
vātāpi gaṇapatiṁ bhajēhaṁ
vāraṇāśyaṁ varapradaṁ śrī |

bhūtādi saṁsēvita caraṇaṁ
bhūta bhautika prapañca bharaṇaṁ |
vītarāgiṇaṁ vinuta yōginaṁ
viśvakāraṇaṁ vighnavāraṇaṁ |

purā kumbha sambhava munivara prapūjitaṁ trikōṇa madhyagataṁ
murāri pramukhādyupāsitaṁ mūlādhāra kṣētrasthitaṁ
parādi catvāri vāgātmakaṁ praṇava svarūpa vakratuṇḍaṁ
nirantaraṁ nikhila candrakhaṇḍaṁ nijavāmakara vidrutēkṣukhaṇḍaṁ |

karāmbuja pāśa bījāpūraṁ
kaluṣavidūraṁ bhūtākāraṁ
harādi guruguha tōṣita bimbaṁ
haṁsadhvani bhūṣita hērambaṁ |
Vathapi Ganapathim Bhajeham
Lyricist: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=snoKQio_zBc
Video:
pallavi

vaataapi gaNapatim bajEham |
vaaraNaasyam varapradam shree ||

anupallavi

bootaadi sam sEvita caraNam |
boota bowdika prapanca baraNam ||
veetaraagiNam vinata yOginam (shree) |
vishva kaaraNam vigna vaaraNam ||
(vaathapi)

caraNam

puraa kumba sambhava munivara prapoojitam |
trikONa madya gatam |
muraari pramukaat yupaasitam |
moolaadhaara kshEtraa stitam |
paraadi sattvaari vaakaatmagam |

praNava svaroopa vakratunDam |
nirandaram niDala candra kaNDam |
nija vaamakara vidrutEkshutanDam |
karaambuja paaSa beejaapooram |
kaloosha vidhooram bootaahaaram |
haraadi guruguha tOshita bimbam |
hamsadhwani booshita hErambam ||
(vaathapi)
Kanjadalayataakshi Kamakshi
Singer: Srilalitha
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=Sm2ST7yUjKI&list=RDAMVMuITaCLS4gVU
Video:
pallavi

akhilANDEshvari rakSamAm Agama sampradAya nipuNE shrI

anupallavi

nikhila lOka nityAtmikE vimalE nirmalE shyAmaLE sakala kalE

caraNam

lambOdara guruguha pUjitE lambAlakOdbhAsitEhasitE
vAgdEvatArAdhitE varadE varashailarAjanutE shAradE
jambhAri sambhAvitE janArddananutE jujAvanti rAganutE jallI
maddaLa jhar jhara vAdya nAdamuditE jHnAnapradE
Vamshavati Shiva Yuvati - Vamshavati
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: vamshavati shivayuvati pAlaya mAm shAmbhavi bahutara mahimE

C: dvAvimshat shruti svara svarUpiNi vinOdakara
guruguha svarUpiNi amshAmsha svarUpa
prakAshini hamsini duritadhvamsini janani
Krishnananda Mukunda - Goulipantu
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: kRSNAnanda mukunda murArE kRpAmkuru kEshavashaurEharE

A: tRSNArahita gOpIjanavallabha trivikrama nArAyaNa vAsudEva gOvindapadmanAbha

C: yAdava vamsha payOnidhi candra yamaLArjunAdi bhaHnjanOpEndra mAdhava mAmava vinata vidhIndra mAyAtIta karuNAsAndra vEdanuta gaurIpAntaraHNgAdi guruguha mOda muraLInAda bhEda vinOda paHNkajapAda manaprasIdashrIdhara
Prasanna Venkateswaram Bhajare - Vasantha Bhairavi
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Pallavi
prasanna veHNkaTEshvaram bhajarE vATI vasantabhairavI nutam shrI

Charanam
prasiddha taHnja nagarasthitam prabala guruguha vEdyamAdyam vasiSTha vAmadEva viditam vara alamElu maHNgAshritam rasikashEkharam kRpAkaram rakSita bhakta Anandakaram
Marakata Vallim - Kambhoji
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

marakatavallIm manasA smarAmi madana janakAdi dEva pAlinIm

caraNam

hari hrdayA vEshinIm mOhinIm harihara putra jananIm naLinIm
krUra daityAdi brnda mardinIm guruguhAdinuta vahnivAsinIm
Sachidananda Maya - Kumbhini
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

saccidAnandamaya vijrumbhiNIm smarAmyaham stana kanaka kumbhinIm

caraNam

maccitta ambhOruha vihAriNIm maNi hAriNIm brhannAyakIm
vicitrAtmaka jagad vyApinIm shrI guruguha citta svarUpiNIm
Paradevata - Dhanyasi
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

paradEvatA brhat kucAmbA samrakSatu mAm shrI jagadambA

anupallavi

shAradA ramA sannuta sakaLE sharaccAmbEya puSpa padayugaLE vara guruguha jananI cinmAlinI sthiratara sampatpradAna dhaninI

caraNam

carAcarAtmaka prapanca jananI cAru candrahAsinI suvAsinI cidAnanda mahAliNga
mOhinI cidrUpiNI bhakta vishvAsinI karuNArasa pravAhinI kauLinI kali kalmaSa
nAshinI hamsinI kalAmAlinI kAtyAyanI kanja lOcanIbhava pAshamOcanI
Panchashat Peetha - Deva Gandhari
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: paHncAshat pITha rUpiNi mAm pAhi shrI rAja rAjEshvari

A: paHndashAkSari pANDyakumAri padmanAbha sahOdari shaHNkari

C: dEvi jagajjanani cidrUpiNi dEvAdinuta guruguha rUpiNi dEshakAla pravarttini mahA dEva manOllAsini niraHnjani dEvarAjamuni shApavimOcani dEvagAndhAra rAga tOSiNi bhAva rAga tALa vishvAsini bhaktajanapriya phala pradAyini
Ehi Annapurne - Punnagavarali
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

Ehi annapUrNE sannidhEhi sadApUrNE suvarNE

anupallavi

pAhi pancA shadvarNE mAm shriyam dEhi raktavarNE aparNE

caraNam

kAshI kSEtra nivAsini kamalalOcana vishAlini vishvEsha manOllAsini
jagadIsha guruguha pAlinI vidrumapAshini punnAgavarALi prakAshini
SaD-trimshat tatva vikAshini suvAsini bhakta vishvAsini cidAnanda vilAsini
Mahalakshmi Karuna Rasa - Madhava Manohari
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi
mahAlakSmi karuNArasa-lahari
mAm ava mAdhava-manOhari shrI (mahAlakSmi)

anupallavi
mahAviSNu-vakSa-sthala-vAsini
mahAdEva-guruguha-vishvAsini

madhyamakAla I
mahA-pApa-prashamani manOnmaNi
mAra-janani maHNgaLa-pradAyini (mahAlakSmi)

caraNa
kSIra-sAgara-sutE vEdanutE
kSitIshAdi-mahitE shiva-sahitE
bhAratI-ratI-shaci-pUjitE
bhakti-yukta-mAnasa-virAjitE

madhyama kAla II
vArijAsanAdyamara-vanditE
nAradAdi-muni-bRnda-nanditE
nIrajAsanasthE sumanasthE
sArasa-hastE sadA namastE (mahAlakSmi)
Lalithambikaye - Bhairavi
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: lalitAmbikAyai lakSa kOTyaNDa nAyikAyai lalanAyai namastE namastE

C: bAlikAnAma rUpAyai phAlacandra dharAyai jAlandhara pIThayai jvalajvAlA mAlAyai nIlalOhitapUjitAyai naTabhairavInarttanAyaikalAnidhi vadana shObhAyai kAHncanamaya guruguhanutAyai
Gange Mampahi - Junjhuti
Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

gangE mAm pAhi girIsha shira sthitE gambhIra kAyE gIta vAdya priyE

caraNam

angaja tAta mudE asivaruNA mad. tALA hyE akrUra pUjitE akhila janAnandE
sakala tIrtha mUlE sadguruguha lIlE vara jahnu bAlE vyAsAdi krpAlE
Saraswati Chaya Tarangini - Chayatarangini
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sarasvatI chAyAtarangiNi sakala kalA svarUpiNi rakSatu mAm sakala durita bhanjanI vidhi ranjanI niranjanI

caraNam

purandarAdi pUjitAbha mukhI budha janOpAsita saccit sukhI garuDa
vrSaturaga hari hara kari mukha guruguha mukhamati vitaraNa guNinI
Ramachandram Bhavayami - Vasantha
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

rAmacandram bhAvayAmi raghukulatilakam upEndram

anupallavi

bhUmijAnAyakam bhuktimuktidAyakam nAmakIrtanatArakam naravaram gatamAyikam

caraNam

sAkEtanagarE nivasantam sAmrAjyaprada hanumantam
rAkEnduvadanam bhagavantam ramaNIya kalyANa guNavantam
kAkustham dhImantam kamalAkSam shrImantam
nAgEshanutamanantam naraguruguha viharantam
Swaminatha Paripalaya - Nattai
Singer: S.P. Ramh
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

Swaaminaatha paripaalaiyaasumaam |
swaprakaasha vallishaguruguha deva senesha ||

anupallavi

kaamajanaka baaradheesha sevitha |
kaarthikeya naaradhaadhi bhaavitha ||
vaamadeva paarvathi sukumaara |
vaarijaasha sammodhithaakara || (Swami)

caraNam

kaamithaartha vitharana nipunacharana
kaavyanaatakaalankaarabharana |
bhoomi jal agni vaayu gagana kirana
boga roopa nithyaanandha karana || (Swami)
Kalavati Kamalasana Yuvati - Kalavathi
Singer: S. Sowmya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

kalAvatI kamalAsana yuvatI kalyANam kalayatu sarasvatI

anupallavi

balA balA mantrArNa rUpiNi bhAratI mAtr-kAsharIriNi malALi vidAriNI vAgvANI madhukara vENI vINApANi

caraNam

sharat jyOsnA shubhrAkArA shashivadanA kAshmIra vihArA varA
shAradA parAnkusha dharA varadAbhaya pAsha pustaka karA
surArcita padAmbujA shObhanA shvEta pankajAsanA suradanA
purAri guruguha hrdaya ranjanI murAri snuSa niranjanI
Akshaya Linga Vibho - Shankarabharanam
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
Pallavi :
akshaya linga vibhO svayambhO
akhilANDa kOTi prabhO pahi shambO

Anupallavi:
akSarasvarUpa amita pratApa
ArUDha vRSa vAha jagan mOha

Madhyamakala:
dakSa shikSaNa dakSatara sura
lakSaNa vidhi vi-lakSaNa lakSya
lakSaNa bahu vicakSaNa sudha-
bhakSaNa gurukaTAkSa vikSaNa

Charanam:
badarIvanamUla nAyikA sahita
bhadrakALIsha bhakta vihita
madana janakAdi dEvamahita
mAyAkArya kalanA rahita
sadaya guruguha tAta guNAtIta
sAdhujanOpEta shaHNkara navanIta-
hRdaya vibhAta tumburu saHNgIta
hrIm kAra sambhUta hEmairi nAtha

Madhyamakala:
sadAshrita kalpaka mahIruha
padAmbuja bhava ratha gaja turaga
padAdi samyuta caitrOtsava
sadAshiva saccidAnandamaya
Budhamasrayami - Nattakurinji
Singer: Ramanathan S.
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

budham AshrayAmi satatam suravinutam candra tArA sutam

anupallavi

budhajanar-veditam bhUsurair mOditam madhura kavitApradam mahanIya sampadam

caraNam

kumkuma samadyutim guruguha mudAkrtim kuja vairiNam maNi mukuTa hAra keyUra
kankaNAdi dhraNam kamanIya tara mithuna kanyAdhipam pustaka karam napumsakam
kinkara janamahitam kilbiSAdi rahitam shankara bhakta hitam sadAnanda sahitam
Hiranmayim Lakshmim - Lalitha
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

hiraNmayIm lakSmIm sadA bhajAmi hIna mAnavAshrayam tyajAmi

anupallavi

ciratara sampatpradAm kSIrAmbudhi tanayAm hari vakSasthalAlayAm harinIm caraNa kisalayAm kara kamaladhrta kuvalayAm marakata maNi valayAm

caraNam

shvEta dvIpa vAsinIm shrI kamalAmbikAm parAm bhUta bhavya vilAsinIm bhUsura pUjitAm varAm
mAtaram abja mAlinIm mANikyAbharaNa dharAm gIta vAdya vinOdinIm girijAm tAm indirAm sIta
kiraNani bhavadanAm shrita cintAmaNi sadanAm pItavasanAm guruguha mAtula kAntAm lalitAm
Sri Vidya Rajagopalam - jaganmohana
Singer: R. Vedavalli
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI vidyA rAjagOpAlam bhajEham shrI rukmiNi satyabhAmA sahita divya dEham

caraNam

jIvEsha jaganmOhini rUpam nandagOpam shrita mandAram dhAtramsha svarUpAvatAram
Nilotpala Ambikaya - Kannadagoula
Singer: R. Vedavalli
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: nIlOtpalAmbikayA nirvANa sukhapradayA rakSitOham

A: vallIsha guruguha pUjitayA varalakSmI vANI sEvitayA
hallIsha lAsya santuSTayA Arakta varNa shObhita karayA shrI

C: kAshI kannaDagauLa dEshAdi vAsa dAsa janAvana tOSitayA
vAsavAdi vandita vAgIsha vAsudEvAdyArAdhitayA shrI shivapurANa pradipAditayA
shiva shaHNkara nAyikayA shrI