Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Kaliyuga Varadhan - Brindavana Saranga

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

kaliyuga varadan kaNkaNDa deivamaay |
kaaTshi allizhpadu pazhaniyilE ||
(kaliyuga)

anupallavi

malai magazh aruLiya shaktivEl murugan |
maragata vaNNanaam tirumaal marugan ||
(kaliyuga)

caraNam

kaNnutar kaDavuLin kaNmaNiyaai vandaar |
kaartikai penDeergaL aNaippil vaLanardhaar ||
vinnavar kurai ellaam nodiyinil kaLaindaar |
vENDuvor vEnDumun varam ellaam tandaar ||
(kaliyuga)

Upacharamu Jese Varunnarani - Bhairavi

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi
upachAramu chEsE varunnArani maravakurA (upa)

anupallavi
krupa gAvalEnanai nE nI kIrtini balkacu nuNDaga (upa)

Charanam
vAkiTanE padilamuga vAtAtmaju-dunnADani shrIkarulagu nI tammulu chEri unnArani
EkAntamunanu jAnaki ErpaDi unnadani shrIkAnta parulElani shrI tyAgarAja vinuta (upa)

Sripate Nee Pada - Nagaswaravali

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shrIpatE nIpada cintana jIvanamu

anupallavi

nE paradEshi nA gAsi bApavE canuvana daya jEsi

caraNam

rAjAdhi rAja ravikOTi tEja pUjinci ninnindrAdulu digrAjulai velaya lEdA rAjillu shrI tyAgarAjuniki

Sundari Nee Divya - Kalyani

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sundari nI divya rUpamunu jUDa tanaku dorikenamma

anupallavi

manda gamana kaTAkSa balamO mundaTi pUjAphalamO tripura

caraNam 1

bhuvilO varamau shrImad Adipuramuna nelakonna nI sogasu vini suvivEkulaina
brahmAdi suralu gumpu gUDi kavi vAsarapu sEva kanungona galuguna ani karagucu
madilO divi dattaramu baDacu nuNDagA dIna janArti hArini tripura

caraNam 2

kalilO dIna rakSaki ani sabha galigina tAvuna pogaDudunamma salalita guNa
karuNa sAgari nI sATi evaramma alasi vaccinduku nA manasu hAyicEndunA ani
uNDaga mari kalakalamani surasatulu varusagA kolucu shukravAramu muddu tripura

caraNam 3

nannu ganna talli nA janmamu nAdu saphala mAyenamma ipuDu ghana
daridruniki paikamu vele kanula paNDuvugA vanaja nayana eNDu pairulaku jalamu
vale shubha dAyaki kAma janakuni sOdari shrI tyAgarAja manOhari gauri

Garuda Gamana Samayamide - Nagaswaravali

Singer: P.S. Iyer
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

garuDagamana samayamide
karunajooDaraadaa

anupallavi

nirupama sundaraakaara
nija bhaktajanaadhaara

caraNam

pavana jaatinuta dhruta shaapa vanajaabda kula jaata
pavana jaala yaadava bhoopa vanajaakshha shree venkaTEsha

Narayanathe Namo Namo - Behag

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

nArayaNa tE namO namO (bhava)
nArada sannuta namO namO
(nArAyaNa)

caraNam 1

murahara naghadhara mukunda mAdhava garuDa gamana pankaja nAbhA
parama puruSa bhava bandhanathE (namO) naramruka sharIra namO namO (namO)
(nArAyaNa)

caraNam 2

jaladhi shayana ravicandra vilOcana jalaruha bhavanuta caraNayugA
bhali bandhana gOpavadhU vallabha nalinOttara tE namO namO (namO)
(nArAyaNa)

caraNam 3

Adi dEva sakalAgama pUjita yAdava kula mOhanarUpA
vEdOdhara tiru venkaTanAyaka nAda priya tE namO namO (namO) --
(nArAyaNa)

Brovabarama Raghurama - Bahudari

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

brOva bhAramA raghurAmA bhuvanamella nIvai nannokani

anupallavi

shrI vAsudEva anDakOTula gukSiNi yuncakOlEdA nannu
(brOva)

caraNam

kalashAmbudhilO dayatO namarulakai adigAka gOpi
kalakai koNDa letta lEdA karuNAkara tyAgarAjuni
(brOva)

gmg,gg,gmpmgmgsgmg,gg,nsnpmgs, |
gmg,gg,snpmgsnsgmg,gg,sgsnpmgppm |
g,gg,pmg,gg,npm,mm,snp,pp, |
gsn,nn,mgs,ss,nnssns,sppnnpn,n |
mmppmp,pggmmgm,mgsmmgsppmgnnpmssnp |
ggsnmmgsppmgmmgsggsnssnpnnpmpmgs |
snpmgssgmpdns,gmpdns,mpdns,pdns, |
dns,ns,sm,,g,mgsnp,,g,,s,gsnpm,,p,m,mgsgm || (BrOva)

CiTTa swaram

pdnS Sndn pddn pmgs | pmgm gssn. smgm p,,, ||
mmgs sgmp dnpd nSGM | GS,S dnp, pmgs ,sgm ||

Ninnu Vina - Todi

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

ninnu vinA sukhamu gAna nIraja nayana

anupallavi

manasukentO Anandamai mai pulakarincagA

caraNam 1

rUpamu pratApamu shara cApamu sallApamu gala

caraNam 2

karuNArasa paripUrNa varada mrdu vArtalu gala

caraNam 3

rAga rasika rAga rahita tyAgarAja bhAgadEya

Giriraja Sudha Tanaya - Bangala

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

giirirAja sutA tanaya sadaya

anupallavi

suranAtha mukhArcita pAdayuga paripAlaya mAm ibha rAjamukha

caraNam

gaNanAtha parAtpara shankarAgama vArinidhi rajanIkara phaNirAja
kankaNa vighna nivArana shAmbhava shrI tyAgarAjanuta

Hecharikaga Rara - Yadukula Kambhoji

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

heccarikagA rArA hE rAmacandra heccarikagA rArA hE suguNasAndra

anupallavi

pacca viltuni ganna pAlita surEndra

caraNam 1

kanakamayamau makuTa kAnti merayaganu ghanamaina kuNDala yugambulu
gadalaganu ghanamaina nUpura yugambu ghallalanu sanakAdulella kani santasillagunu

caraNam 2

ANimutyAla sarulalla lADaganu vAni patIndru liru varusa pogaDaganu mANikya
sOpAnamandu mellaganu vIAa palkula vinucu vEDka cellaganu

caraNam 3

ninnu jUDavaccu bhagini karambu ciluka manasu ranjilla nI mahimalanu baluka
minuvAsulella virulanu cAla jiluka ghana tyAgarAju kanukona muddu guluka

Raghuvara Nannu - Kamavardhani

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

raghuvar nannu marava tagunA

anupallavi

nagadhara bhaktajana ghanivAraNa

caraNam 1

talli taNDrulanna tammulu unna polatiki okaDu puruSuNDauna

caraNam 2

para deivamulu bAgu sommulu suranuta mangaLa sUtramulaina

caraNam 3

cEsina puNya cayamu brahmaNya Asa nosangiti anupama lAvaNya

caraNam 4

manasuna nIki marulu konnAnu sajjana hita tyAgarAjanuta shubhakara

Kanda Nee Oru - Ahirbhairavi

Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: kandA nI oru malaivAsI
gandham tavazhum nalla sukhavAsI

tandaiyin kOlamO paradEsi
tattai SivakAmi ammaiyO tillai nagarvAsI

sOdaranO kuzhikkaraivAsI
mandahAsa mAmanO tirumalaivAsI
andam migu mAmiyO SenkamalavAsI
nI enda vAsi AnAlum bhaktarai(um) nESi

Ye Ramuni Nammitino - Vakulabharanam

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

E rAmuni nammitinO nE nE pUla pUja jEsitinO

anupallavi

vAramu nijadAsa varulaku ripulaina vAri madamanucE shrI rAmuDu gadO

caraNam 1

EkAntamuna sItA sOkOrchi jOgoTTa kAkAsuruDu cEyu cIkAku sairincu-
kOka madini dayalEka bANamu vEsi ekAkSuni jEsina sAkEtapati gAdO

caraNam 2

dAra putrula vadda ceranIka ravikumAruni velapaTa bAradOLi girijEra
jEsinaTTi tArA-nAyakuni samhAramu jEsina shrIrAmuDu gAdO

caraNam 3

rOsamunADu durbhASalanu vini vibhISaNu dAveLa ghOSinci sharaNana
dOsa rAvaNu mada shOSakuDaina nirdOSa tyAgarAja pOSakuDu gAdO

Ellam Inba Mayam

Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: ellam inba mayam...
ellam inba mayam puvimel
iyarkayinale iyankum ezhilvazham
ell..lam inba mayam..puvimel
iyarkayinale iyankum ezhilvazham
ellam inba mayam

alla thanavum avanamum...
alla thanavum avanamum therintha
nallor manathinil nadhum
anpana por viraimudhiva

(ellam inba mayampuvimel
iyarkayinale iyankum ezhilvazham
ellam inba mayam)

Malaiyin aruviyile valar
mazhalai mozhithanile
malarin manam thanil vayalin payirthanil
manaiyal panithalile
nilavin ozhiyale kulalin isaiyalum
neela kadal veesum alaiyalume
kalaignan silaiyilum kavithai porulilum
gana mamayilin adal arusuvaiyai
kadhalodhu manithanin pulan
kanba (ellam inbamayam)

grsndpmpdn (inbamayam)
nrsndpmpdn (inbamayam)
rgrsndnrsndpdmpdn (inbamayam)
nnsdnppdmprgmpdnsr (inabamayam)
dnsndnrndnmdgsrgmpdn (inbamayam)
nnsndnddpmgrgsmpdn (inabamayam)

rgrsrgg aaa......
rgrsrgg rsrr sdssdpd pps ddr
ssgs rds gpdr (inba mayam)
dsdp dpgp ggdppd gddpgr grrs
sdsgrdpsdg pgdpsdrsgr (inbamayam)

nsnnss aaa...
nsnnss ngsns dmdngsn mdsn mnnmddmg
smgdmndsngsmg (inbamayam)
dnddnn dndmdnn mdmddgmgmmsgmdns
gsgrsdnmd gm dn smg (inba mayam)

mpdn pp aaa...
rggrs nndpdr....
rpmrggrsnndpmpdnsr rmpdns
srmpdnggrsr nndpd ggrsr (inba mayam)
rrsnsrrsnsdpmprrrmpdd srmpd
rsrnspdmppmrggrsr (inba mayam)

rgrgrsnsgrsrrsndndpmpdgrs ndp mgrgmp
dndnndpmgdpmgr srgm pdnsrgsr
pdmpsnpdmpgr srnsdnsndpmp
ndndp mprsrsn grgrs ndp dpmgsr
rgsrgmpdrsndnp
dnpdnsrgrsndpn
pdmpdnsrgsr
gsrgsrnsdmpdns
rgrsgr
pdmpdn
grgrsp
dpgsgr
grs dpm ndp rsn rgmpdns
grgrsnd rsrrsndp snsndpmnd grsnd
rsndpm grsrgmpdn (inbamayam)
ellam iba mayam..puvimel
iyarkayinale iyankum ezhilvazham
ell...lam inba mayam

Mohana Rama - Mohana

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

mOhana rAma mukhajita sOma mudduga balkumA
(mOhana)

anupallavi

mOhana rAma modaTi daivamA mOhamu nIpai monasi yunnAdira
(mOhana)

caraNam

dhara manujAvatAra mahima vini sura kinnara kimpurusha vidyAdhara surapati vidhi
vibhAkara candrAdulu-karagucu prEmatO vara mruga pakSi vAnara tanuvulacE girini
velayu sItAvara cirakAlamu guri maimaraci sEvinciri vara tyAgarAja varadAkhila jagan
(mOhana)

Janani Janani Janani - Revathi

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: janani janani janani jagatkAraNi pUrani nAraNiyE
A: gAna vinOdini kAmakSi kamala tirupAdamE paNindEn anudinamE varam aruLum
C: pADi pADi undan pAdam paNindu vandEn pArvatiyE paramEshvariyE
kOTi kOTi tunbam oDi maraiyumE un aruL pArvayilE kaDaikkaN pArAyO
karuNai pozhivAyO pATalIshan priyanAyakiyE ADaikkalam aDaindEn kAttaruL

Kande Naa Udupiya - Behag

Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Kande na udupiya krishnana

Bhumandaladosage uddanda mohipana |

Suttu nadiyu kande, surya prabheyu kande
allidda madhwa sarovarava kande
madhvamatada astamunigala kande
prasiddavagiruva sri udupiya Krishnana kande||1||

samudrava na kandu snanadigala madi
candramaulisvarana caranakeragi
a mele na bandu anantesvarana kandu
hanumantana padi manadi nillisi||2||

ungura ududara udigejje(gala) na kande
rangu manikyada navaratna(da) male kande
dhimi dhimi dhimikendu kuniva Krishnana kande nanu
Purandara Vittalana pada kamala kande||3||

Srimannarayana - Bowli

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shrIman nArAyaNa shrIman nArAyaNa
shrIman nArAyaNa nI shrIpAdame sharaNu

anupallavi

kamalAsati mukhakamala kamalahita
kamalapriya kamalekShaNA
kamalAsanahita garu.dagamana shrI
kamalanAbha nI padakamalame sharaNu

caraNam

parama yogijana bhAgadheya shrI
paramapuruShA parAtparA
paramAtmA paramANurUpa shrI
tiruveN^kaTagiridevA sharaNu

Sujana Jeevana - Khamas

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sujana jIvana rAma suguNa bhUSaNa

anupallavi

bhujaga bhUSaNArcita budha janAvanatmaja vandita shrta candana dasha turanga mAmava

caraNam

cAru nEtra shrI kaLAtra shrI ramya gAtra tAraka nAma sucaritra dasharatha putra
tArakAdi pAnana dharma pAlaka tAraya raghuvara nirmala tyAgarAja sannuta

Kripaya Palaya Shaure - Charukesi

Lyricist: Swathi Thirunal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi
kRpayaa paalaya SaurE
karuNaarasaavaasa kalushaarththiviraama
Anupallavi
thapaneeyanibhachEla thuhinaam_Su suvadana
Sreepadmanaabha sarasijalOchana

Charanam 1
amaranikarachaaruhEmamauLeeraajitha
thaamara saghanamada daaraNa chaNa paada
vimalabhakthilOlupa
samasEvakaakhila kaamadaananiratha
kamaneeyatharaapaamga

Charanam 2
kundadyuthilasitha mandahaasaruchinanditha
nuthipara brindaarakasanjchaya
vrndaaru samudayamandaara, paramaaravindasaayakasama
sundaraamgabhaasitha

Charanam 3
kurumE kuSalam mudaa kuruvindanibhadantha
nirupamasam_saara neeradhivarapOtha
naaradamukhamuni nikaragEyacharitha vaaraya
mamaakhilapaapajaatham bhagavan

Govindamiha Gopika Nanda - Madhyamavati

Lyricist: Narayana Teertha
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

gOvidamiha gOpikA nanda kandam sAnandam avalOkayAmO mukundam

caraNam 1

gOpikA gaNa nayana kumuda pUrNEndum gOpAla kula tilakam akhila jana bandhum
shrIpatim anindhya haricandana sugandhim shrEyOvidhAyi karuNArasa sindhum

caraNam 2

sangItarasa rasika sarasa sallApam saraLa muuraLI gaLita sAdhusantApam
shrngAra rasapUra shrI madanagOpam shrtajanAnandam akhilAnanda rUpam

caraNam 3

anganAmukha padma sangi bhrngAkSam AlOla makara kuNDala naTanadakSam
mangaLAkAram akhila lOka samrakSam mAdhavam ashEkSa suraripu gaNa vipakSam

caraNam 4

vallavI mANikyamaNi yugaLa madhyE marakata maNicchAya madana gOpAlam
mallikA jAji campakAdi sumabhAram mahanIya lAvaNya lalita tara pUram

caraNam 5

sphurada dhara kalita muraLInAda sudhayA sura sundarIgaNam karSyati krpayA
guru karuNayA racitam Etadati lalitam nArAyaNAnanda tIrtha samuditam

Adigi Sukhamu - Madhyamavati

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

aDigi sukhamu levvaranubhavincirirA! AdimUlamA rAmA!
(aDigi)

anupallavi

SaDalani pApa-timira kOTi sUrya! sArvabhauma sArasAkSa! sadguNa nin
(naDigi)

caraNam 1

Ashrayinci varamaDigina sIta yadaviki bOnAyE; Ashara haraNa
rakkasi iSTamaDugu napuDE mukkupOye O rAma! nin
(naDigi)

caraNam 2

vAsiga nAradamauni varamaDuga vanita rUpuDAyE Ashinchi
durvAsulu annamaDuga apuDE mandamAyE; O rAma nin
(naDigi)

caraNam 3

sutuni vEDuka jUDa dEvakiyaDuga yashOda jUDa nAyE satulella
rati bhikSamaDuga vArivAri patula vIDanAyE; O rAma nin
(naDigi)

caraNam 4

nIkE daya buTTi brOtuvO! brOvavO nI guTTu bayalAye sAkEtadhAma!
shrI tyAgarAjanuta svAmi yETimAya! O rAma nin
(naDigi)

Tappi Bratiki Bova - Todi

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

tappai bratiki pOva taramA rAma kalilO

anupallavi

muppuna viSaya taTAkamuna munugAka dhrDha manasai

caraNam 1

kancu modalu lOha dhana kanakamulanu jUci visamancu mariyu penci kanucu enci aNTina manasai

caraNam 2

nanganAcula mAnagu anga vastramula bAgagu mungurulanu gani antaranga munanu Ashincaka

caraNam 3

jAji malle mandAra sarOjamulanu manasAra rAja pathamucE tyAgarAjanutuni pUjincaka

Pridi Ninnu - Kharaharapriya

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

pEriDi ninu bencina vErevarE

anupallavi

vArini jUpavE shrI rAmayya

caraNam 1

sAra sAradhara tAraka nAmamunu

caraNam 2

sarva matamulaku sammatamaina

caraNam 3

ghOra pAdakamula goppuna anucu

caraNam 4

tyAgarAju sadA bAguga bhajiyincu

Giripai Nelakonna - Sahana

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

giripai nelakonna rAmuni guri tappaka kanTi
anupallavi

parivArulu virisuraTulachEbaDi visaruchu gosaruchu sEvimpaga
(giri)

caraNam

pulakAnkituDai AnandASruvula nimpuchu mATalADavalenani
kalavarinchagani padi pUTalapai gAchedananu tyAgarAja vinutuni
(giri)