A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Krishna Karuna - Ananda Bhairavi

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: Swati Thirunal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: P: krSNa karuNAkadAnu tE krpAnidhE krSNa jaladhAba jAyatE
A: trSNaya viSaya mrga trSNAyE mOhitE mayi
C1: kAmadiri pUjanatayA ghOra samskAra karAgriha vitatayA
kAmini kaTAkSa rUpayA shringhala rANi kAma samyatEna hAmaya
mAmakam prEshitam tvayi mAnasam mAmava vibhO
2: tatvamava gandhamIsha tE bhahmAdayOpi talparam kimapinEsatE
tatvahO mahAnubhAva tE namOstu shESatalpa padmanAbha shrIpatE
nistUla mAmangaja kOTi nirbhara sundaramidam
shAstata tAvaka rUpam santatamikSItu mama

Enduku Peddalavale - Shankarabharanam

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

enduku peddala vale buddhi iyavu endu bOdu nayyA rAmayyA

anupallavi

andarivale dATidATi vadariti andarAni paNDAye gadarA

caraNam

vEda shAstra purANa tattvArthamu dElisi bhEda rahita vEdAntamunu dElisi
nAda vidya marmambulanu dElisi nAtha tyAgarAjanuta nijamuga

Tulasi Dalamulache - Mayamalavagowla

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Pallavi:

tuLasI daLamulacE santOSamugA pUjintuAnupallavi:

palumAru cirakAlamu paramAtmunipAdamulanuCharanam:

sarasIruha punnAga campaka pATala kuruvaka karavIra mallikA sugandha rAja sumamula

dhara nivi oka paryAyamu dharmAtmuni sAkEtapura vAsuni shrI rAmuni vara tyAgarAja nutuni

Nee Sari Sati - Hemavathi

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi
nI sari sATi(y)evaru lEd(a)nucu
niratamu nE nI padamula talaciti

anupallavi
dAsuni brOcuTak(a)rudAye kadA
bhAsalu vErAye bhaLi bhaLi (nI)

caraNam
aja kumbhaja muni nagaja pat(I)ndrulu
gaja pati khaga phaNi rAja varENyulu
bhajana parulugA velasiri tyAga-
rAja vinuta nA manavi vinuTaku (nI)

Raghuvara Nannu - Kamavardhani

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

raghuvar nannu marava tagunA

anupallavi

nagadhara bhaktajana ghanivAraNa

caraNam 1

talli taNDrulanna tammulu unna polatiki okaDu puruSuNDauna

caraNam 2

para deivamulu bAgu sommulu suranuta mangaLa sUtramulaina

caraNam 3

cEsina puNya cayamu brahmaNya Asa nosangiti anupama lAvaNya

caraNam 4

manasuna nIki marulu konnAnu sajjana hita tyAgarAjanuta shubhakara

Rama Nee Pai - Kedaram

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

rAma nIpai tanaku prEma bOdu sItA

anupallavi

tAmarasa nayana nIdEmO mAya gAni

caraNam 1

manasu nIpAdamulanE jEra kanulu nI rUpamunE
kOra vinu nI parulEka nOrurA tanapai idi nI karuNarA

caraNam 2

janani janakAptulanyulu dhana kanaka guru vElpulu
dinamu nIvE anumATalu anagha nnivi bhUSaNamulu

caraNam 3

bhOgAnubhavamulandu bAguga buddhi nIyandu
tyAgarAjuni hrdayamandu vAgIshanandamandu

Viriboni Varnam - Bhairavi

Singer: K.J. Yesudas
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Pallavi
Viriboni ninne kori
marulu konnadira

Anupallavi
Sarasudou Dakshina dwaraka
Sami Sree Rajagopala deva

Mukthayi Swaras
G G R S R S n n d n S R || m m p p d d n n p p p - d d d - n n n - S S R ||

p d n S R G M P || D P - M D P , - N N ||

D D - D P P M - N D N - P D N M P D N S R N D || M G R S R N S R R G , M P D - M P , - D N S ||

N R , S N D - S , || , N D P P , , M ||

G R - S , , - R N D ||
(Viriboni)

Charanam
Chiru navvu momuna

M P G , , - R , S - n , , d , p m , , - p d , n S || n R , - n S R G M G M , - N N D D - N N D D N ||

M P M - M , G R G || N N D D , M - M , ||

G R S - n S , R G ||
(Chiru)

------

S N N S D N D D M N D P M , , - D P M || G R , - G , M P D M P , D P D N D N S R S ||

N G R - N , D P D || M P , M G R S R ||

n d , - n S G R G ||
(Chiru)

-----

S , R G S R G , R , , , n , S R n S R , || S , , - R n , n d G , , R , S - n , , d , n ||

p , , - d , n S R || p d n S R , , , ||

d p G R , R - n S R S , S M G , R P M , G || R G , - M P D P M N N D - D , N D D P - P , M ||

G R , - G , M P D || M P G M P , , , ||

n S n - G R M G - P M D P - N D N P D M P - G R || G M P - M P D N S N S N G R G - N S N R S R ||

N R S N D P D - M || P D N N S , - N N ||

S S R R G G - M G G R - M G R S - N G R S - N R || S N D P D N S M M P P D D N N S G R - N ||

, D - R S N , - D N || D - D N D D M - M , ||

G R S - n S , R G ||
(Chiru)

Brochevarevarura - Khamas

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: Lakshman Ragde
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi:

brOcEvArevarurA ninnuvina raghuvarA nanu
nI caraNAmbujamunu nE viDajAla karuNAlavAla


Anupallavi:

O caturananAdi vandita nIdu parAkElanayya nI caritamulu

pogaDa lEdu cinta dIrccavaramulicci vEgamE nanuCharanam:

sItApatE nApai nIkabhimAnamu lEdA
vAtAtmajArcita pAda nAmoralanu vinarAdA
Aturamuga karirAjuni bOcina vAsudEvuDU nIvu gadA
pAdakamella pOgoTTi gaTTiga
na pai baTTi viDuvaga nanu

Ganamurte - Ganamurti

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

gAnamUrtE shrI krSNa vENugAna lOla tribhuvana pAla pAhi

anupallavi

mAninI maNi shrI rukmiNi mAnasApa hAra mArajanaka divya
(gaana)

caraNam

navanIta cOra nanda satkishOra nara mitra dhIra narasimha shUra
navamEgha tEja nagajA sahaja narakAntakAja nata tyAgarAja rAja
(gaana)

Brahmam Okate - Bowli

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

tandanAnA Ahi tandanAnA purE tandanAna bhALa tandanAnA bhaLA
brahmamokaTE para brahmamokaTE brahmamokaTE para brahmamokaTE

caraNam 1

kanduvagu hInAdhikamu lindulEvu andariki shrI harE antarAtmA
indulO jantukulamu intA okaTE andariki shrI harE antarAtmA

caraNam 2

ninDAra rAjU nidrincu nidrayu okaTE anDanE baNTu nidra adiyu okaTE
meNDaina brahmANuDu meTTu bhUmi okaTE caNDAlundEti sari bhUmi okaTE

caraNam 3

anugu dEvatalakunu ala kAma sukhamokaTE ghanakITa pashuvulaku kAma sukham okaTE
dIna mahOrAtramulu tegi dhanAdyuna-kokaTE vonara nirupEdakunu okaTE aviyu

caraNam 4

koralu SiSTnnamulu gonu nAkkalokaTE tirugu duSTAnnamulu dinu nAkkalokaTE
paragu durgandhamulapai vAyuvokaTE varusha parimaLamupai vAyuvokaTE

caraNam 5

kaDagi Enugu mIda kAyu eNda okaTE pudami suanakamu mIda bolayu-nendokaTE
kaDu puNyalanu pApa karmulanu sarigAva jaDiyu shrI venkaTEShvaru nAma-mokaTE

Bantureethi Koluvu - Hamsanadam

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

banTu reeti kOlu viyavaiyya raama | (banTu)

anupallavi

tuNTa viNTi vaani modalaina madaa- |
dula goTTi nela goola jEyu nija ||
(banTu)

caraNam

rOmaanca manu ghana kancukamu |
raama bhaktuDanu mudra biLLayu ||
raama naama manu vara khaDga mivi |
raajillu naiyya tyaagaraajuni kE ||
(bunTu)

Kandanal Mudalai

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: N.S. Chidambaram
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

kaNDa nAL mudalAi kAdal perugudaDi kaiyinil vEl piDitta karuNai shiva bAlanai
anupallavi

vaNDisai pADum ezhil vasanta pUngAvil vandu sukham tandu kandanai en kAntanai
caraNam

nIla maiyil tannai nenjamum marakkavillai nEsamuDan kalanda pAshamum maraiyavillai
kOla kumaran mana kOvilil niraindu viTTAn kuru nagai tanai kATTi narumalar sUTTi viTTAn

Nadaloludai - Kalyanavasantham

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

nAdalOluDai brahmAnandamandavE manasA

anupallavi

svAdu phalaprada sapta svara rAga nicaya sahita

caraNam

hariharAtma bhUsurapati sharajanma gaNEshAdi
vara maunulu pAsincarE dhara tyAgarAju teliyu

Bhagyada Lakshmi Baramma - Madhyamavathi

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhAgyada lakSmI bAramma nammamma nI saubhAgyada lakSmI bAramma

caraNam 1

hejjaya mElE hejya nikkuda gejje kAlgaLa dhvaniya mADuda
sajjana sAdhu pUjeya vELake majjigeyoLagiNa beNNeyante

caraNam 2

kanaka vrSTiya kareyuta bArE manake mAnava siddiyu tOre
dinakara kOTi tEjati hoLeyuva janaka rAyana kumAri bEga

caraNam 3

attittagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumaNgaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLeyuva puttaLi bombe

caraNam 4

sankhyeyillada bhAgyava koTTu kankaNa kayya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcana venkaTaramaNana binkada rANi

caraNam 5

sakkare tuppa kAluve harisi shukra vArada pUjeya vELage
akkaravuLLa aLagiri rangana sokka purandara viTTana rANi

Rama Bhakthi - Sudha Banagala

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

rAma bhakti sAmrAjyam EmAnavula kabbenO manasA

anupallavi

AmAnavula sandarshana matyanta brahmANDamE

caraNam

ilAgani vivarimpa lEnu cAla svAnubhava vEdyamE
lIlA shrSTa jagatrayamE kOlAhala tyAgarAja nutuDaku

Pavana Guru - Hamsanandi

Singer: Rajesh Vaidya
Music: Lalita Dasar
Lyricist: Lalita Dasar
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

pAvanaguru pavana purAdhiShamAshrayE
(pAvana)

anupallavi

jIvanadhara sankAsham krSNam gOlOkEsham bhAvita nArada girIsham tribhuvanAvanAvEsham
(pAvana)

caraNam

pUjitavidhi purandaram rAjita muraLIdharam vraja lalanAnandakaram ajitamudAram
smarashada shubhakAkaram niravadhi karuNApUram rAdhA vadana cakOram laLitA sOdaram param
(pAvana)

Endaro Mahanubhavulu - Shree

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

endarO mahAnubhAvu-landariki vandanamu

anupallavi

canduru varNuni anda candamunu hrdayAra-
vindamuna jUci brahmAnandamanu bhavincu vAr-
(endarO)

caraNam 1

sAma gAna lOla manasija lAvaNya dhanya mUrdhanyul
(endarO)

caraNam 2

mAnasa vana cara vara sancAramu salipi mUrti bAguga pogaDanE vAr-

caraNam 3

saraguna pAdamulaku svAntamanu sarOjamunu samarpaNamu sEyu vAr-

caraNam 4

patita pAvanuDanE parAtparuni gurinci paramArthamagu nija mArgamutOnu
bADucunu sallApamutO svara layAdi rAgamula deliyu vAr-

caraNam 5

hari guNa maNimaya saramulu galamuna shObhillu bhakta kOTulilalO telivitO
celimitO karuNa galgu jagamellanu sudhA drSTicE brOcu vAr-

caraNam 6

hoyalu mIra naDalu galgu sarasuni sadA kanula jucucunu pulaka
sharIrula I Ananda payOdhi nimagnula I mudambunanu yashamu galavAr-

caraNam 7

parama bhAgavata mauni vara shashi vibhAkara sanaka sanandana
digIsha sura kimpuruSa kanaka kashipu suta nArada tumburu
pavanasUnu bAlacandra dhara shuka sarOjabhava bhUsuravarulu
parama pAvanulu ghanulu shAshvatulu kamala bhava sukhamu sadAnubhavulu gAka

caraNam 8

nI mEnu nAma vaibhavambulanu nI parAkrama dhairyamula shAnta mAnasamu nIvulanu
vacana satyamunu, raghuvara nIyeDa sadbhaktiyu janincakanu durmatamulanu kalla
jEsinaTTi nImadi neringi santasambunanu guNa bhajanA-nanda kirtanamu jEyu vAr-

caraNam 9

bhAgavata rAmAyaNa gItAdi shruti shAstra purAnamu marmamulanu shivAdi sanmatamula
gUDhamulan muppadi mukkOTi surAntarangamula bhAvamula nerigi bhava rAga layAdi
saukhyamucE cirAyuvula galigi niravadhi sukhAtmulai tyAgarAptulaina vAr-

caraNam 10

prEma muppiri gonu vELa nAmamu dalacEvAru rAmabhaktuDaina tyAgarAjanutuni nija dAsulaina vAr-

Chandrasekhara Eesha - Sindhubhairavi

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: candrashEkharA IshA IshA sundareshvarA gaurIshA shen-jaTAdharA
C: andIvaNNanE shambhO aruL mukha nAda svayambhO
cintai tIra vandAi cidambarEshA kailAsA vAsA

Maha Ganapathim Manasa - Nattai

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

mahaa gaNapatim manasaa smaraami |
mahaa gaNapatim
vasishTa vaama dEvAdi vandita ||
(mahaa)

anupallavi

mahaa dEva sutam guruguha nutam |
maara kOTi prakaasham shaantam ||
mahaa kaavya naaTakaadi priyam
mooshika vaahanaa mOdhaka priyam ||

p,pmgmrs | rsnspmgm | p,dnsrgm | mrsrsnpm ||
snpmgmnp | mrgmrrs, | r,ss,np, | mg,mnsgm (mahaa ganapatim)

Raghuvamsa Sudhambudhi - Kadanakuthuhalam

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

raghuvamsha sudhAmbudhi candra shrI rAma rAja rAjEshvara

anupallavi

agha mEgha mAruta shrIkara asurEndra mrgEndra vara jagannAtha

caraNam 1

jamadagnija garva khaNDana jaya rudrAdi vismita bhaNDana
kamalAp-tAnvaya maNDana agaNita arputa shurya shrI venkatEsha

caraNam 2

bhrgunandanA kavibhanjanA brndArakA brndAhitA
nigamAntava su-budhAvanA nIrajAkSa shrI venkaTEshvara

caraNam 3

jamadagnija garvakhaNDana jaya rudrAdi vismita bhaNDana
kamalAptAnvaya maNDana agaNitArbhuta shurya shrI venkaTEshvara

Bho Shambho - Vishwambari

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhO shambhO tavakIna caraNAm bhOja bhaktim dEhimE sadA
anupallavi

Isha pApanAsha umA mahEsha dAsa pOSa hAsa vadana parEsha
caraNam

bhUsurAdi sadbhakta kalpa bhUruha muraLI gAnapriya
bhOgi bhUSaNa vibhUti dhAraNa vibhO sadAshiva pAhimAm anisham

Geetha Vadya Natana Natakapriye - Natakapriya

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

gIta vAdya naTana nATakapriyA rasikE san-

anupallavi

vEda rUpiNi vishvAsini nAdasvarUpiNi prakAshini

caraNam

mArakOTi sundarAngi mAyE mAtangi marakata chAyE
sArasAkSi sarvasAkSi sAdhujana rakSaki kaTAkSi

Bhajare Re Manasa - Abheri

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim
(bhajarE)

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
(bhajarE)

caraNam

rAvana mardanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAti madanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram

madhyama kaalam

ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam
(bhajarE)

Tharunam Idhamma - Gowlipantu

Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

taruNam Idamma ennai rakShikka
(taruNam)

anupallavi

karuNAnidhi Agiya kAmAkSi rakSikka
(tarunam)

caraNam

kAmita phalattai kai mel taruvAyE
kaN pArttu rakSippadu eppOdum nI tAyE
sOmasundarar pAdi sundari kaumAri
shyAmakriSNan sOdari shaila rAjakumAri
(tarunam)

Ranjani Mala - Ragamalika

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi ranjani

59 dharmaavati janya
Aa: S R2 G2 M2 D2 S
Av: S N3 D2 M2 G2 S R2 G2 S

ranjani mrdu pankaja lOcani

caraNam 1 shree ranjani

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

manju bhASiNi manOllAsini manda agAmani shrIranjani

caraNam 2 mEgha ranjani

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 M1 N3 S
Av: S N3 M1 G3 R1 S

sAmagAna vinOdini shashAnka vadani mAra janani mEgharanjani

caraNam 3 janaranjani

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S D2 P M1 R2 S

pAmarajana pAlini shUlini pApa vimOcani pAvani janaranjani