People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Shankaracharya Krithis
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=Orp_F8qZ3dc&list=RDAMVMOrp_F8qZ3dc
Video:
1. Ganesha Pancharatna Stotram :
Muda karatta modakam sada vimukthi sadhakam
Kaladaravatamsakam vilasi loka raksakam
Anayakaika nayakam vinasitebha daityakam
Natashubhashu nashakam namami tam vinayakam (1)

Natetarathi bhikaram navoditarka bhasvaram
Namat surari nirjaram nathadhikapaduddharam
Suresvaram nidhisvaram gajesvaram ganesvaram
Mahesvaram tamasraye paratparam nirantaram (2)

Samasta loka shankaram nirasta daithya kunjaram
Daretarodaram varam varebhavaktram aksaram
Kripakaram ksahmakaram mudakaram yashaskaram
Manaskaram namaskrtam namaskaromi bhaswaram (3)

Akincanarthi marjanam ciranthanokthi bhajanam
Puraripurvanandanam surari garva charvanam
Prapancanasa bhisanam dhananjayadi bhusanam
Kapoladanavaranam bhaje puranavaranam (4)

Nitanta kanta dantakantimamtakanta katmajam
Acintyarupamantahina mantaraya krantanam
Hrdantare nirantaram vasantameva yoginam
Tamekadantameva tam vichintayami santatam (5)

Mahaganesha pancharatnamadarena yonvaham
Prajalpati prabhatake hrdi smaran ganeshvaram
Arogatam adoshatam susahitim suputratam
Samihitayurastabhuti mabhyupaiti so;chirat…

2. Shivashtakam :
Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham
Jagannathanatham Sadanandabhajam
Bhavadbhavya Bhuteshvaram Bhutanatham
Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

Gale Rundamaalam Tanau Sarpajalam
Mahakalakalam Ganeshadhipalam
Jatajutagangottarangairvishalam
Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

Muda Maakaram Mandanam Mandayantam
Mahamandalam Bhasmabhushhadharamtam
Anadim Hyaparam Mahamohamaaram
Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

Vatadhonivasam Mahattattahasam
Mahapapanasham Sada Suprakasham
Girisham Ganesham Suresham Mahesham
Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

Girindratmajasangrahitardhadeham
Girau Samsthitam Sarpaharam Suresham
Parabrahma Brahmadibhirvandhyamanam
Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

Kapalam Trishulam Karabhyam Dadhanam
Padambhojanamraya Kamam Dadanam
Balivardayanam Suraanaam Pradhanam
Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

Sharachchandragatram Ganananda Patram
Trinetram Pavitram Dhaneshasya Mitram
Aparnakalatram Sada Saccharitram
Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

Haram Sarpaharam Chitabhuviharam
Bhavam Vedasaram Sada Nirvikaram
Smashaane Vasantam Manojam Dahantam
Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

Svayam Yah Prabhate Narah Shulapane
Patheth Sravada Bragasevanurakta
Saputram Dhanam Dhanyamitre Kalatram
Vichitram Samaradya Moksham Prayati.

3. Shiva Panchakshara Stotram :
Aum namah shivaya shivaya namah aum
Aum namah shivaya shivaya namah aum

nagendraharaya trilochanaya
bhasmangaragaya mahesvaraya
nityaya suddhaya digambaraya
tasmai na karaya namah shivaya || Namah Shivaya ||

mandakini salila chandana charchitaya
nandisvara pramathanatha mahesvaraya
mandara pushpa bahupushpa supujitaya
tasmai ma karaya namah shivaya || Namah Shivaya ||

shivaya gauri vadanabja brnda
suryaya dakshadhvara nashakaya
sri nilakanthaya Vrshadhvajaya
tasmai shi karaya namah shivaya || Namah Shivaya ||

vashistha kumbhodbhava gautamarya
munindra devarchita shekharaya
chandrarka vaishvanara lochanaya
tasmai va karaya namah shivaya || Namah Shivaya ||

yagna svarupaya jatadharaya
pinaka hastaya sanatanaya
divyaya devaya digambaraya
tasmai ya karaya namah shivaya || Namah Shivaya ||

panchaksharamidam punyam yah pathechchiva
sannidhau shivalokamavapnoti sivena saha modate

4. Mahishasura Mardini Stotram : ( 5 Stanzas only )
Ayi Giri-Nandini Nandita-Medini Vishva-Vinodini Nandi-Nute
Giri-Vara-Vindhya-Shiro-dhi-Nivaasini Vissnnu-Vilaasini Jissnnu-Nute |
Bhagavati He Shiti-Kannttha-Kuttumbini Bhuri-Kuttumbini Bhuri-Krte
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 1 ||

Sura-Vara-Varssinni Durdhara-Dharssinni Durmukha-Marssinni Harssa-Rate
Tribhuvana-Possinni Shangkara-Tossinni Kilbissa-Mossinni Ghossa-Rate
Danuja-Nirossinni Diti-Suta-Rossinni Durmada-Shossinni Sindhu-Sute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 2 ||

Ayi Jagad[t]-Amba Mad-Amba Kadamba Vana-Priya-Vaasini Haasa-Rate
Shikhari Shiro-Manni Tungga-Himalaya Shrngga-Nija-[Aa]laya Madhya-Gate |
Madhu-Madhure Madhu-Kaittabha-Gan.jini Kaittabha-Bhan.jini Raasa-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 3 ||

Ayi Shata-Khanndda Vikhannddita-Runndda Vitunnddita-Shunnda Gaja-[A]dhipate
Ripu-Gaja-Ganndda Vidaaranna-Canndda Paraakrama-Shunndda Mrga-[A]dhipate |
Nija-Bhuja-Danndda Nipaatita-Khanndda Vipaatita-Munndda Bhatta-[A]dhipate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 4 ||

Ayi Ranna-Durmada Shatru-Vadho[a-U]dita Durdhara-Nirjara Shakti-Bhrte
Catura-Vicaara Dhuriinna-Mahaashiva Duuta-Krta Pramatha-[A]dhipate |
Durita-Duriiha Duraashaya-Durmati Daanava-Duta Krtaanta-Mate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 5 ||
Emi Sethura Linga
Singer: Sai Students
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Video:
Emi sethuraa linga emi sethu raa..

Ganga udhakamu thecchi neeku ....
Linga poojalu chedhamante....
Ganganunnaa chaapa kappa ....
Yengilantunnadhi linga...

Mahanubhava Maa deva shambo ...
Maa Linga moorthy....

Emi sethuraa linga emi sethu raa..

Akshayaavula paadi thecchi ....
Aripithamu chedhamante....
Akshayaavula lega dhooda ....
Yengilantunnadhi linga....

Mahanubhava Maa deva shambo ....
Maa Linga moorthy....

Emi sethuraa linga emi sethu raa..

Thummi Poovulu thecchi neeku ....
Thushtugaa poochedamante....
Komma kommaku koti thummedha ....
Yengilantunnadhi linga....

Mahanubhava Maa deva shambo....
Maa Linga moorthy....

Emi sethuraa Emi sethuraa Emi sethuraa....

Meaning :
A devotee is expressing his inability to offer purest things to Lord Shiva

Let"s see those purest things...

What Can I do, Oh Lord, What Can I do?
Thought of offering Water from Holy Ganges
But the baby-frog (tadpole) says the water has the spittle of Fishes and Frogs.

Thought of offering Milk of a Healthy Cow (Go-Mata)
But the Baby-Cow (Calf) says the milk has the spittle of calves.

Thought of offering Thummi Poovu (Common Leucas Flowers)
But million bees resting on the tree branch says the flowers have the spittle of bees.
Sri Hanumad Ashtakam
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Video:
Hanumadastakam acyutayatikrtam
sri raghurajapadabjaniketana pankajalocana mangalarase
candamahabhujadandasurarivikhandanapandita pahi dayalo ।
patakinam ca samuddhara mam mahatam hi satamapi manamudaram
tvam bhajato mama dehi dayaghana he hanuman svapadambujadasyam ॥ 1 ॥

Samsrtitapamahanaladagdhatanuruhamarmatanorativelam
putradhanasvajanatmagrhadisu saktamateratikilbisamurteh ।
kenacidapyamalena purakrtapunyasupuñjalavena vibho vai
tvam bhajato mama dehi dayaghana he hanuman svapadambujadasyam ॥ 2 ॥

Samsrtikupamanalpamaghoranidaghanidanamajasramasesam
prapya suduhkhasahasrabhujangavisaikasamakulasarvatanorme ।
ghoramahakrpanapadameva gatasya hare patitasya bhavabdhau
tvam bhajato mama dehi dayaghana he hanuman svapadambujadasyam ॥ 3 ॥

Samsrtisindhuvisalakaralamahabalakalajhasagrasanartam
vyagrasamagradhiyam krpanam ca mahamadanakrasucakrahrtasum ।
kalamaharasanorminipiditamuddhara dinamananyagatim mam
tvam bhajato mama dehi dayaghana he hanumansvapadambujadasyam ॥ 4 ॥

Samsrtighoramahagahane carato manirañjitapunyasumurteh
manmathabhikaraghoramahogramrgapravararditagatrasusandheh ।
matsaratapavisesanipiditabahyamatesca kathañcidameyam
tvam bhajato mama dehi dayaghana he hanumansvapadambujadasyam ॥ 5 ॥

Samsrtivrksamanekasataghanidanamanantavikarmasusakham
duhkhaphalam karanadipalasamanangasupuspamacintyasumulam ।
tam hyadhiruhya hare patitam saranagatameva vimocaya mudham
tvam bhajato mama dehi dayaghana he hanumansvapadambujadasyam ॥ 6 ॥

Samsrtipannagavaktrabhayankaradamstramahavisadagdhasariram
pranavinirgamabhitisamakulamandamanathamativa visannam ।
mohamahakuhare patitam dayayoddhara mamajitendriyakamam
tvam bhajato mama dehi dayaghana he hanuman svapadambujadasyam ॥ 7 ॥

Indriyanamakacauraganairhrtatattvavivekamahadhanarasim
samsrtijalanipatitameva mahabalibhisca vikhanditakayam ।
tvatpadapadmamanuttamamasritamasu kapisvara pahi krpalo
tvam bhajato mama dehi dayaghana he hanumansvapadambujadasyam ॥ 8 ॥

Brahmamarudganarudramahendrakiritasukotilasatpadapitham
dasarathim japati ksitimandala esa nidhaya sadaiva hrdabje ।
tasya hanumata eva sivankaramastakametadanistaharam vai
yah satatam hi pathetsa naro labhate’cyutaramapadabjanivasam ॥ 9 ॥
Hanuman Chalisa
Music: S. Jaykumar
Lyricist: Sage Tulasidas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=PbWd7F4xNHw&list=RDAMVMPbWd7F4xNHw
Video:
Pallavi:
nagumōmu ganalēni nā jāli telisi
nanu brōvaga rādā śrī raghuvara nī

Anupallavi:
nagarājadhara nīdu parivārulella
ogi bōdhana jēsē-vāralu gārē yiṭu luṇḍudurē

Charanam:
khagarāju nī yānati vini vēga canalēdō
gaganāni kilaku bahu dūrambanināḍō
jagamēlē paramātma evaritō moraliḍudu
vaga jūpaku tāḷanu nannēlukōra tyāgarājanuta nī
Vandanamu Raghunandana(full version)
Singer: Paavani Cotah
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=XvCmLcqXOKg&list=RDAMVMXvCmLcqXOKg
Video:
pallavi

vandanamu raghunandana sEtu bandhana bhakta candana rAma

anupallavi

shrIdamA nAtO vAdamA nE bhEdamA idi mOdamA rAma

1. shrI rAma hrccaramA brOva bhAramA rAya bAramA rAma

2. viNTini nammu koNTini sharraNaNtini rammaNTini rAma

3. Odanu bhakti vIDanu orula vEDanu nIvADanu rAma

4. kammani viDa mimmani varamu kommani paluka rammani rAma

5. nyAyamA nIku dAyamA inka hEyamA munigEyamA rAma

6. cUDumi kApADumi mammu pODimigaA gUDumi rAma

7. kSEmamu divya dhAmamu nitya nEmamu rAma nAmamu rAma

8. vEgarA karuNa sAgarA shrI tyAgarAja hrdayAgArA rAma
Vandanamu Raghunandana(not full version)
Music: S. Jaykumar
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=F7wdipbRInY&list=OLAK5uy_mIAi7vQbjgaS4E-f-tHJW1-91gEekLX-c
Video:
Pallavi
vandanamu raghu nandana sētu
bandhana bhakta candana rāma

Charanams

1. śrī damā nātō vādamā nē
bhēdamā idi mōdamā rāma (vanda)

2. śrī ramā hṛc-cāramā brōva
bhāramā rāyabāramā rāma (vanda)

3. kṣēmamu divya dhāmamu nitya
nēmamu rāma nāmamu rāma (vanda)

4. vēga rā karuṇā 4sāgarā śrī
5tyāgarāja 6hṛdayāgārā rāma (vanda)
Ramachandraya Mangalam - Kurinji
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=bunD6Pl65gA&list=RDAMVMbunD6Pl65gA
Video:
Ramachandraya Janaka Raja Jaa Manoharaaya
Maamakaabheeshtadhaayaa Mahitha Mangalam ||2||

Kosaleshaaya Mandhahaasa Dhaasa Poshanaayaa
Vaasavaadhi Vinutha Sadhwaraaya Mangalamm

Chaaru Kumkumopetha Chandhanaani Charchithaaya
Haarakataka Shobhithaaya Bhoori Mangalamm

Lalitha Rathnakundalaaya Thulaseevanamaalikaayaa
Jalaja Sadrusha Dehaaya Chaaru Mangalam

Devaki Suputhraayaa Deva Devotthamaaya
Baavajaa Guruvaraaya Bhavya Mangalam

Pundarikaakshaaya Poornaa Chandrananaya
Andajata Vaahanaaya Athula Mangalam

Vimalaroopaaya Vividhaa Vedhaanthaa Vedhyaaya
Sumukha Chittha Kaamithaaya Shubra Mangalam

Ramadaasaaya Mrudhula Hrudhaya Kamala Vaasaaya
Swami Bhadragirivaraaya Sarwamangalam
Swami Bhadragirivaraaya Sarwamangalamm