Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Giriraja Suta Tanaya Sadaya - Bangala

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

giirirAja sutA tanaya sadaya

anupallavi

suranAtha mukhArcita pAdayuga paripAlaya mAm ibha rAjamukha

caraNam

gaNanAtha parAtpara shankarAgama vArinidhi rajanIkara phaNirAja
kankaNa vighna nivArana shAmbhava shrI tyAgarAjanuta

Sundari Ninu Varimpa - Arabhi

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sundari ninu varNimpa brahmAdi surulakaina taramA

anupallavi

kundaradanE sanandanAdi vanditE nE nenta tripura

caraNam 1

kala kalamanu mukha kaLalanu gani kaluvala rAju bhuviki rADAye celagu nI lAvaNyamunu
gani alanADE valarAju gAnaka pOye nilu varamagu nI ghambIramunu gani jalarAju jaDa
vESuDAye balamaina dhIratvamunu gani kanakA-caluDu tA shila rUpuDayE tripura

caraNam 2

kanulanu gani siggubaDi gaNDu mInulu vanadhi vAsamu sEyanAyE janani nI ciru navvu
kAnti soki shivuDa-nupamamau shubhruDAye minuku sommula cEla kAntula mErupula kani
nimiSamu niluvadAye kanakAngi nI svaramunu vini vANi magani jihvanu tA pUnikAyai tripura

caraNam 3

pAvanamanu sEyu biriduni gani bhakta pApamu pAripOnAye EvELa nI dayacEta
sat-kavulella kAvyamulanu shEyanAyE mAvaruniki cellElanu santOSamuna dEvi peddalu
balkanAye bhAvinci nI pAdamuna tyAgarAju bhAvuka manu konanAye tripura

Varalandu Kommani - Gurjari

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

varAlandu kommani nAyandu vancana sEya nyAyamA

anupallavi

surs surs vinuta rAma nA manasu bhaktini gOri uNDaga nanu

caraNam 1

manasuna nijayuga namminavAri manasu konca phala mAsincaga
rAdanucu ghanuni jEsina nI biruduku kanaka sutuDu sAkSi gAdA

caraNam 2

avivEkamutO delisi teliyakanu bhava sukhamula kAshincina gAni
dhruvamaina phalamosagu nI shaktiki dhruvuDu sAkSi gAdA rAma nanu

caraNam 3

carArAtmaka surapUjita ika parAku lEkanu satatamu nI
daya rAvale kOrina shrI tyAgarAjunipai krpalEka nanu

Sada Madini Galadu - Gambheeravani

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: allavi
sadā 1madini talatu kadarā
mudāspada nagajādhipatē

Anupallavi

sadāśivaānanda svarūpa
sadaya mōda hṛdaya pada
sarōjamula nē (sadā)

Charanam

digambar2āntaka daitya hara
digīśa sannuta gaṅgā dhara
3mṛgāṅka śēkhara naṭana catura
manupa samayamidirā tyāgarāja vinuta (sadā)

Sri Janaka Tanaye - Kalakanti

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shrI janaka tanayE shrta kamalAlayE

anupallavi

rAjannava maNi bhUSaNE shrI raghurAma sati satatam mAmava

caraNam

shata vadanadya shara jala dharAnilE nata mAnava mAnasa satsadanE
shatamakha kirITala san-maNigaNa nirAjita caraNE tyAgarAjArcitE

Vamshavati Shiva Yuvati - Vamshavati

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: vamshavati shivayuvati pAlaya mAm shAmbhavi bahutara mahimE

C: dvAvimshat shruti svara svarUpiNi vinOdakara
guruguha svarUpiNi amshAmsha svarUpa
prakAshini hamsini duritadhvamsini janani

Enna Seidalum - Kharaharapriya

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: enna seithAlum enthan thuNai neeyE
en annaiyae umaiyE .. ennai nee (enna)

chinna vayathu muthal unnaiyE nambinEn
sinanthenai adithAlum parintheduthANaithAlum - ini (enna)

mun vinaiyAl inba thunbangal viLainthida
mooda mathi kondunnai nOvathen pEdhamai
en vidhiyAl idar Ayiram soozhinum
ellam un thiruviLaiyAdal enreNNi ini (enna)

Krishnananda Mukunda - Goulipantu

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: kRSNAnanda mukunda murArE kRpAmkuru kEshavashaurEharE

A: tRSNArahita gOpIjanavallabha trivikrama nArAyaNa vAsudEva gOvindapadmanAbha

C: yAdava vamsha payOnidhi candra yamaLArjunAdi bhaHnjanOpEndra mAdhava mAmava vinata vidhIndra mAyAtIta karuNAsAndra vEdanuta gaurIpAntaraHNgAdi guruguha mOda muraLInAda bhEda vinOda paHNkajapAda manaprasIdashrIdhara

Prasanna Venkateswaram Bhajare - Vasantha Bhairavi

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi
prasanna veHNkaTEshvaram bhajarE vATI vasantabhairavI nutam shrI

Charanam
prasiddha taHnja nagarasthitam prabala guruguha vEdyamAdyam vasiSTha vAmadEva viditam vara alamElu maHNgAshritam rasikashEkharam kRpAkaram rakSita bhakta Anandakaram

Vara Narada - Vijaya Sri

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

vara nArada nArAyaNa smaraNA-nandAnubhavamu gala

anupallavi

sharadinduni bhApa ghanAgha sAramu gAnu brOvumika

caraNam

sakala lOkamulaku sadguru vanucu nE nataDunucu hariyu
pratambuga kIrti nosangEnE bhAvuk atyAgarAjanuta

Ethi Janma - Varali

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

ETi janmamidi hA O rAma

anupallavi

ETi janmamidi enduku galigEnO entani sairintu hA O rAma

caraNam 1

sATi lEni mArakOTi lAvaNyuni mATi mATiki jUci mATalADani tana

caraNam 2

sAreku mutyAlahAra uramu pAlu gAru mOmunu kannulAra jUDani tana

caraNam 3

ingita merigina sangIta lOluni pongucu danivAra gaugilincani tana

caraNam 4

sAgara shayanuni tyAgarAjanutuni vEgamE jUDaka vEgEni hrdayamu

Marakata Vallim - Kambhoji

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

marakatavallIm manasA smarAmi madana janakAdi dEva pAlinIm

caraNam

hari hrdayA vEshinIm mOhinIm harihara putra jananIm naLinIm
krUra daityAdi brnda mardinIm guruguhAdinuta vahnivAsinIm

Rakshamam - Nattai

Singer: Vijay Shiva
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: rakSamAm sharaNAgatam
pakSivAhana padmajAramaNa pannaga shayana padmanAbha prabhO
---
lakSaNajita - shubha
lakSaNajita - kOTi shubha
lakSaNajita - shatakOti shubha
lakSaNajita - madana shatakOTi shubha
vakSasthala bhUSita maNi kaustubha

madhyamakAlam:
pIta vasana nava mauktika hAra dhrta shankha cakra gadAbja mahita
nata pArijAta nuta nAmagIta nikhilANDakOTi jIvAdhAra prabhO
---

guru pavanapura vAsa manOhara girijAdhava sannuta jagadIshvara
parama bhakta paripAlana catura
vara mInAkSisuta citta manOhara

madhyamakAlam:
gaNEsha caturmukha amara gaNAdhipa suragaNa gurukula pramukha parAshara
nArada suka vyAsAmbarISa prahlAda vasiSTha vibhISaNa shaunaka
mArttANDa varuNa sOmAgni aSTa dishi samrakSaka tAraka maNDala
sapta mahOdadhi bhuvana caturdasha darshita vishvarUpa vinOda prabhO

Sachidananda Maya - Kumbhini

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

saccidAnandamaya vijrumbhiNIm smarAmyaham stana kanaka kumbhinIm

caraNam

maccitta ambhOruha vihAriNIm maNi hAriNIm brhannAyakIm
vicitrAtmaka jagad vyApinIm shrI guruguha citta svarUpiNIm

Paradevata - Dhanyasi

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

paradEvatA brhat kucAmbA samrakSatu mAm shrI jagadambA

anupallavi

shAradA ramA sannuta sakaLE sharaccAmbEya puSpa padayugaLE vara guruguha jananI cinmAlinI sthiratara sampatpradAna dhaninI

caraNam

carAcarAtmaka prapanca jananI cAru candrahAsinI suvAsinI cidAnanda mahAliNga
mOhinI cidrUpiNI bhakta vishvAsinI karuNArasa pravAhinI kauLinI kali kalmaSa
nAshinI hamsinI kalAmAlinI kAtyAyanI kanja lOcanIbhava pAshamOcanI

Panchashat Peetha - Deva Gandhari

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: paHncAshat pITha rUpiNi mAm pAhi shrI rAja rAjEshvari

A: paHndashAkSari pANDyakumAri padmanAbha sahOdari shaHNkari

C: dEvi jagajjanani cidrUpiNi dEvAdinuta guruguha rUpiNi dEshakAla pravarttini mahA dEva manOllAsini niraHnjani dEvarAjamuni shApavimOcani dEvagAndhAra rAga tOSiNi bhAva rAga tALa vishvAsini bhaktajanapriya phala pradAyini

Ehi Annapurne - Punnagavarali

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

Ehi annapUrNE sannidhEhi sadApUrNE suvarNE

anupallavi

pAhi pancA shadvarNE mAm shriyam dEhi raktavarNE aparNE

caraNam

kAshI kSEtra nivAsini kamalalOcana vishAlini vishvEsha manOllAsini
jagadIsha guruguha pAlinI vidrumapAshini punnAgavarALi prakAshini
SaD-trimshat tatva vikAshini suvAsini bhakta vishvAsini cidAnanda vilAsini

Bhajana Parula - Surutti

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

bhajana parula kEla daNDapANi bhayamu? manasA rAma
(bhajana)

anupallavi

aja rudra surEshula kAyAsthAna mosangu rAma
(bhajana)

caraNam

anDakOTlu nindina kOdaNDapANi mukhamunu hrtpuNDarIkamuna jUci pUja salpucu nindu
prEmatO garangu niSkAmamulaku vara vEdaNDa
pAla dAsuDaina tyAgarju sEyurAma
(bhajana)

Mahalakshmi Karuna Rasa - Madhava Manohari

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi
mahAlakSmi karuNArasa-lahari
mAm ava mAdhava-manOhari shrI (mahAlakSmi)

anupallavi
mahAviSNu-vakSa-sthala-vAsini
mahAdEva-guruguha-vishvAsini

madhyamakAla I
mahA-pApa-prashamani manOnmaNi
mAra-janani maHNgaLa-pradAyini (mahAlakSmi)

caraNa
kSIra-sAgara-sutE vEdanutE
kSitIshAdi-mahitE shiva-sahitE
bhAratI-ratI-shaci-pUjitE
bhakti-yukta-mAnasa-virAjitE

madhyama kAla II
vArijAsanAdyamara-vanditE
nAradAdi-muni-bRnda-nanditE
nIrajAsanasthE sumanasthE
sArasa-hastE sadA namastE (mahAlakSmi)

Nannu Kanna Talli - Kesari/Sethu Kannada

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

nannu kanna talli nA bhAgyamA nArAyaNi dharmAmbikE

anupallavi

kanakAngi ramApati sOdari kAvavE nanu kAtyAyani

caraNam

kAvu kAvumani nE morabeTTagA kamala lOcani karagu cuNDaga
nIvu brOvakuNTE nevaru brOturu sadA varambosagu tyAgarAjanutE

Srinivasa Thava Charanam - Kharaharapriya

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shreenivaasa tava caraNeLa
cintayaami santatam
(shreenivaasa)

anupallavi

deena janaavana tureeNa shreevEnkaTagiri ramaNa
(shreenivaasa)

caraNam

kamalajaa manOhara shreekarakaruNaa jaladara nada
samaladamO bhaaskarasurEsa raamadaasanuda
(shreenivaasa)

Lalithambikaye - Bhairavi

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: lalitAmbikAyai lakSa kOTyaNDa nAyikAyai lalanAyai namastE namastE

C: bAlikAnAma rUpAyai phAlacandra dharAyai jAlandhara pIThayai jvalajvAlA mAlAyai nIlalOhitapUjitAyai naTabhairavInarttanAyaikalAnidhi vadana shObhAyai kAHncanamaya guruguhanutAyai

Gange Mampahi - Junjhuti

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

gangE mAm pAhi girIsha shira sthitE gambhIra kAyE gIta vAdya priyE

caraNam

angaja tAta mudE asivaruNA mad. tALA hyE akrUra pUjitE akhila janAnandE
sakala tIrtha mUlE sadguruguha lIlE vara jahnu bAlE vyAsAdi krpAlE

Hecharikaga Rara Hey Ramachandra - Yadukula Kambhoji

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

heccarikagA rArA hE rAmacandra heccarikagA rArA hE suguNasAndra

anupallavi

pacca viltuni ganna pAlita surEndra

caraNam 1

kanakamayamau makuTa kAnti merayaganu ghanamaina kuNDala yugambulu
gadalaganu ghanamaina nUpura yugambu ghallalanu sanakAdulella kani santasillagunu

caraNam 2

ANimutyAla sarulalla lADaganu vAni patIndru liru varusa pogaDaganu mANikya
sOpAnamandu mellaganu vIAa palkula vinucu vEDka cellaganu

caraNam 3

ninnu jUDavaccu bhagini karambu ciluka manasu ranjilla nI mahimalanu baluka
minuvAsulella virulanu cAla jiluka ghana tyAgarAju kanukona muddu guluka

Nee Bhakti BHagya Sudha - Jayamanohari

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi
nI bhakti bhAgya sudhA
nIdI NEdE dE janmamu

Anupallavi
bhU-bhAramu gAni sura
bhUsurulai jAninchina (nee)

CharaNam
vEdOktam bau karmamu
vEtagalgu ga tAgatamau
nAdAtmaka tyAgarAja
nAtha prAmeye sadA (nee)