Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Vallagadanaka - Harikambhoji/Shankarabharanam

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

vallagAdanaka sItA vallabha brOvu nA

anupallavi

(nI) vallanATi bhakta caritamella vrAyanEdarA

caraNam

sthambamunanu taru marugunanu dimbhuDai yashOdayODini
dambhuDaina mmucukuNDuni dAsi marugucu sambhavinci yuga
yugamuna tyAgarAja vinuta kumbhakarEcaka viDulanu gOri brOcinAvu nA

Chakkani Raja - Kharaharapriya

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

cakkani rAja mArgamu lunDaga sandula dUranela O manasA

anupallavi

cikkani pAlu mIgada unDaga chIyanu gangA sAgara mElE

caraNam

kanTiki sundaramagu rUpamE mukkaNTi nOTa celagE nAmamE tyAgarAjintanE
nelakonnadi daivamE iTuvaNTi shrI sAkEta rAmunimuni bhaktiyanE

Sujana Jeevana Rama - Khamas

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sujana jIvana rAma suguNa bhUSaNa

anupallavi

bhujaga bhUSaNArcita budha janAvanatmaja vandita shrta candana dasha turanga mAmava

caraNam

cAru nEtra shrI kaLAtra shrI ramya gAtra tAraka nAma sucaritra dasharatha putra
tArakAdi pAnana dharma pAlaka tAraya raghuvara nirmala tyAgarAja sannuta

Vinaradana Manavi - Devagandhari

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

vina rAdA nA manavi vina rAdA nA manavi

anupallavi

kanakAga kAvETi ranga shrIkAnta kAntalella kAminci pilacitE

caraNam 1

tEjinekki bAga teruvuna rAga rAjasatulu jUci rammani pilacitE

caraNam 2

bhAgadEya vaibhOga ranga shrI tyAgarAjanuta taruNulu pilacitE

Yochana Kamala - Darbar

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

yOcanA kamala lOcana nannu brOva

anupallavi

sUcana teliyaka norula yAcana jEtu nanucu nIku dOcana dyuti vijitAyuta virOcana nannu brOva inka

caraNam

kEcana nija bhakta nicaya pApa vimOcana gala birudu lella goni
nannEcana krta vipina cara varAbhi-SEcanA tyAgarAja pUjita

Bhavanuta Na Hrudayamune - Mohana

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

bhavanuta nA hrdayamuna ramimpumu baDalika dIra

anupallavi

bhava tAraka nAtO bahu balkina baDalika dIra kamala sam

caraNam 1

pavanasuta priya tanakai dirigina baDalika dIra
bhavanamu jEri nanu vErapincina baDalika dIra kamala sam

caraNam 2

varamagu naivEdyamulanu jEyani baDalika dIra
paravalEka saripOyinaTTADina baDalika dIra kamala sam

caraNam 3

prabala jEsi nanu brOcEdavanukonna-baDalika dIra
prabhuvu nIvu tyAgarAjuniki baDalika dIra kamala sam

Shambho Mahadeva - Panthuvarali

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shambhO mahAdEva shankara girijA ramaNa

anupallavi

shambhO mahAdEva sharaNAgata jana rakSaka ambOruha lOcana padAmbuja bhaktim dEhi

caraNam

parama dayAkara mrgadhara hara gangAdhara dharaNIdhara bhUSaNa tyAgarAja vara hrdaya
nivEsha sura vrnda kiRITa maNi vara nI rAjita pada gOpuravAsa sundarEsha girIsha parAtpara bhavahara

Sri Raghukulamandu Butti - Hamsadwani

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shrI raghukulamandu buTTi sItanu ceyi konina rAmacandra

anupallavi

ArAmamandu munula kOrika lIDEra sEya bUnu konna rAma

caraNam

vara ratna pIThamandu majjanamu puDami surulacEta kaikonna rAma
parama bhaktulanu pAlanamu sEyu sAkEta vAsa tyAgarAjanuta

Dayarani Dayarani - Mohana

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

dayarAnI dayarAnI dAsharathI rAma

caraNam 1

vivarimpa daramA raghuvIrAnandamunu rAma

caraNam 2

talacitE mEnella pulakarincEnu rAma

caraNam 3

kanugona nAnandamai kannIru nindEnu rAma

caraNam 4

caraNa kaugili vELa celagi maimaracEnu rAma

caraNam 5

centanuNDaga nAdu cintalu tolagEnu rAma

caraNam 6

Asincu vELa jagamanta trNamAyEnu rAma

caraNam 7

marma hInula gUDa karmamana naiyyEni

caraNam 8

tanakai shrI rAmavatAra mettitivO

caraNam 9

nAvaNTi dAsula brOva veDalitivO

caraNam 10

mUdu mUrtula gAdi mUlamu nIvE rAma

caraNam 11

shrI tyAgarAjuni celikADu nIve rAma

Durmarga Charadamulanu - Ranjani

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

durmArga carAdhamulanu dora nIvana jAlarA
(durmArga)

anupallavi

dharmAtmaka dhana dhAnya daivamu nIvai uNDaga
(durmArga)

caraNam

paluku bOTini sabhalOna patita mAvanavula kOsagu khalula
neccaTa bogaDa shrIkara tyAgarAja vinuta
(durmArga)

Bhajare Bhaja Manasa - Kannada

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

bhajarE bhaja mAnasa rAmam
(bhajarE)

anupallavi

ajamukha shuka vinutam shubha caritam
(bhajarE)

caraNam 1

nirmita lOkam nirjita shOkam pAlita munijanam adhunA nrpa pAkam
(bhajarE)

caraNam 2

shankara mitram shyAmaa gAtram kinkara jana gaNa tApatraya tamOmitram
(bhajarE)

caraNam 3

bhUsama shAntam bhuja kAntam vAram akhiladam tyAgarAja hrdbhAntam
(bhajarE)

Ramabhi Rama -

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: rAmAbhi rAma mAmava shrI rAma
A: rAma ravikula lalAma rAkSasa kula bhImA rAmacandra
suguNa sAndra shrI mAnasAmbudhi candra
C: pavanAtmaja sampUjita paramAdbhuta nija carita dEvAdi dEva
mAdhava shrI vAsudEva sArvabhauma satyakAma sarvalOka vandya rAma

Undedi Ramudokadu - Harikambhoji

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

uNDEdi rAmuDu okaDu Uraka cEDipOku manasA

anupallavi

caNDa mArtANDa madhya maNDalamunanu celangacu

caraNam

tamasAdi guNa rahituDu dharmAtmuDu sarvasamuDu
kSEmakaruDu tyAgarAja citta hituDu jagamu niNDi

Ramakatha Sudha - Madhyamavathi

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

rAma kathA sudhArasa pAnam oka rAjyamu cEsunE

anupallavi

bhAmAmaNi jAnaki saumitri bharatAdulatO bhUmi velayu sItA

caraNam

dharmAddakhila phaladamE manasA dhairyAnanda saukhya nikEtanamE
karma bandha jvalanAbdhi nAvamE kaliharamE tyAgarAja vinutuDagu

Sogasu Juda Tarama - Kannadagowla

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sogasu jUDa taramA nI

anupallavi

niga nigamanucu kapOla yugamucE merayu mOmu

caraNam 1

amarArcita pada yugamu abhaya prada kara yugamu
kamanIya tanu nindita kAma kAma ripunuta nI

caraNam 2

vara bimba samAdharamu vakula sumambula uramu
kara dhrta shara kOdaNDa marakatAnga varamaina

caraNam 3

ciru navvulu mungurulu mari kannulatETO
vara tyAgarAja vandanIya iTuvaNTi

Aragimpave Pal Aragimpave - Todi

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

AragimpavE, pAlAragimpavE
(AragimpavE)

anupallavi

(raghu) vIra janakajAkara pavitritamau venna pA
(lAragimpavE)

caraNam

sAramaina divyAnnamu shaD rasayuta bhakSaNamulu
dAra sOdarAdulatO, tyAgarAjavinuta! pA
(lAragimpavE)

Anyayamu Cheyakura - Kapi

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

anyAyamu sEyakurA, rAma! nanyunigA jUDakurA; nAyeDa, rAma! (anyAyamu)

anupallavi

ennO tappulu galavArini, rAjanya! nIvu brOcinAvu ganukanu (anyAyamu)

caraNam

jaDa bharatuDu jinka ishuvu netti baDalika dIrcaga lEdA? kaDalini muniginagirinoka
kUrmamu kApaDAga lEdA? puDaminipANDava drOhini dharmaputruDu brOvaga lEdA?
naDimi prAyamuna tyAgarAjanuta nA pUrvaju bAdha dIrpa lEnani (anyAyamu)

Rara Mayintiudaka - Asaveri

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

rArA mAyiNTi dAka raghuvIra sukumAra mrokkErA

anupallavi

rArA dasharatha kumArA nannElukOrA tALAlErA rAma

caraNam 1

kOrina kOrkulu konasAgakanE nIraja nayana nI dArini gAni
vEsAriti gAni sAdhu janAvana svAri vEDali sAmi nEDaina

caraNam 2

prodduna lEci puNyamu tOTi buddhulu jeppi brOtuvugAni muddu-
gAru nI mOmunu jUcucu vadda nilici vAramu pUjincE

caraNam 3

dikku nIvanucu delisi nannu brOva grakkunarAvu karuNanu nIcE
jikkiyunnadella maraturA ika shrI tyAgarAjuni bhAgyamA

Parvathi Kumaram - Nattakurinji

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

pArvatIkumAram bhAvayE satatam sharavaNabhavaguruguham shrI

caraNam

mArga sahAya priyasutam mAdhavAdyamarAdinutam mANikya makuTa shObhita mAnita guNa vaibhavam

Swara Ragasudha - Shankarabharanam

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

svara rAga sudhA rasayuta bhakti svargApavargamurA O manasA
(svara)

anupallavi

paramAnandamE kamalamupai baka bhEkamu celagEmi manasA
(svara)

caraNam 1

mUlAdhAra nAda merugutE mudamagu mOkSamurA
kOlAhala sapta svara grahamula gurutE mOkSamurA O manasA
(svara)

caraNam 2

bahu janmamulaku paini jnAniyai baraguTa mOkSamurA
sahaja bhaktitO rAga jnAna sahitudu muktudurA O manasA
(svara)

caraNam 3

maddaLa tALa gatula teliyakanE mardincuTa sukhamA
shuddha manasu lEka pUja jEyuTa sUkura vrittirA O manasA
(svara)

caraNam 4

rajata girIshuDu nagajaku delpu svarArNava marmamulu
vijayamu gala tyAgarAju-DErugE vishvAsinci delusukO O manasA
(svara)

Sangita Shastra - Salagabhairavi

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sangIta shAstra jnAnamu sArUpya saukhyadamE manasA

anupallavi

shrngAra rasAdayakhila sAra pUrita rAma kathA nAnAbdhiyuta

caraNam

prEma bhakti sujana vAtsalyamu shrI madramAvara kaTAkSamu
nEmaniSTa yashOdana mosangunE nErpu galgu tyAgarAju nErcina

Vandanamu Raghunandana - Sahana

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

vandanamu raghunandana sEtu bandhana bhakta candana rAma

anupallavi

shrIdamA nAtO vAdamA nE bhEdamA idi mOdamA rAma

caraNam 1

shrI rAma hrccaramA brOva bhAramA rAya bAramA rAma

caraNam 2

viNTini nammu koNTini sharraNaNtini rammaNTini rAma

caraNam 3

Odanu bhakti vIDanu orula vEDanu nIvADanu rAma

caraNam 4

kammani viDa mimmani varamu kommani paluka rammani rAma

caraNam 5

nyAyamA nIku dAyamA inka hEyamA munigEyamA rAma

caraNam 6

cUDumi kApADumi mammu pODimigaA gUDumi rAma

caraNam 7

kSEmamu divya dhAmamu nitya nEmamu rAma nAmamu rAma

caraNam 8

vEgarA karuNa sAgarA shrI tyAgarAja hrdayAgArA rAma

Budhamasrayami - Nattakurinji

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

budham AshrayAmi satatam suravinutam candra tArA sutam

anupallavi

budhajanar-veditam bhUsurair mOditam madhura kavitApradam mahanIya sampadam

caraNam

kumkuma samadyutim guruguha mudAkrtim kuja vairiNam maNi mukuTa hAra keyUra
kankaNAdi dhraNam kamanIya tara mithuna kanyAdhipam pustaka karam napumsakam
kinkara janamahitam kilbiSAdi rahitam shankara bhakta hitam sadAnanda sahitam

Sri Dakshinamurthe - Shankarabharanam

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi:

Dakshinaamoorthee vidalitha daasaarthe (Shree)
Chithaananda purthe – Sadaa Mouna Keerthee Shree

Anupallavi

Akshaya Suvarna Vata Vruksha Sthithee
Rakshamaam Sanakaadi Raaja Yogi Sthuthee
Rakshitha Sath Bhakthe Sikshitha Duryukthee
Aksharaanu Rakthe Avidyaa virakthee

Charanam

Nikhila Samsaya harana nipuna thara yukthee
Nirvikalpa Samaadi Nidraa prasakthe
Akhandaika rasa poorna Aaroodha Sakthee
Aparooksha Nithya Bodhaananda Mukthee
Sukha tharaa pravrutthee swaagnyaana nivrutthee
Swa Guruguhooth patthe Swaanubhoga thrptthee

Rama Ninnu Vina - Shankarabharanam

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

rAma ninnu vinA rakSimpa nOrulagAna

caraNam 1

talli taNDri anna tammulu deivamu nIvani ullamunanu anniTa ninu callaga bAguga jUcEda

caraNam 2

pAvana nI bhakti sadA pAlincununi mOkSa mosagu mAvara nI sanndhini pramANamu jEsi palkEda

caraNam 3

satva guNambunanu upAsana monarinciri peddalu tatvamu delisenu nika bhava taraNOpAyamu nIvani

caraNam 4

lOkulu nija dAsulu gani lOpaduDu rasUyalatO shrIkara ninu dUSincina cEdi pOyErugAni

caraNam 5

kOrina kOrika losagEdu shrI ramaNa ninnanishamu jEriti sharaNanu koNTina shrI tyAgarAja vinuta