Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Lalithambikaye - Bhairavi

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: lalitAmbikAyai lakSa kOTyaNDa nAyikAyai lalanAyai namastE namastE

C: bAlikAnAma rUpAyai phAlacandra dharAyai jAlandhara pIThayai jvalajvAlA mAlAyai nIlalOhitapUjitAyai naTabhairavInarttanAyaikalAnidhi vadana shObhAyai kAHncanamaya guruguhanutAyai