People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 19 *

Vamshavati Shiva Yuvati - Vamshavati

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: vamshavati shivayuvati pAlaya mAm shAmbhavi bahutara mahimE

C: dvAvimshat shruti svara svarUpiNi vinOdakara
guruguha svarUpiNi amshAmsha svarUpa
prakAshini hamsini duritadhvamsini janani

Enna Seidalum - Kharaharapriya

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
enna seithAlum enthan thuNai neeyE
en annaiyae umaiyE .. ennai nee (enna)

chinna vayathu muthal unnaiyE nambinEn
sinanthenai adithAlum parintheduthANaithAlum - ini (enna)

mun vinaiyAl inba thunbangal viLainthida
mooda mathi kondunnai nOvathen pEdhamai
en vidhiyAl idar Ayiram soozhinum
ellam un thiruviLaiyAdal enreNNi ini (enna)

Ne Pogadakunte - Shubhapantuvarali/Deshyatodi

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Audio:
nE pogaDakuNTE nIkEmi kodavO nI manasu delise gadarA O rAma

anupallavi

prApugaLa shuka sanaka prahlAda nArada paramEsha rudrAdi bhaktularcimpaga

caraNam

bhujiyimpa beTTi sati budhulu sAmAjikulu bhajiyimpa sOdarulu pavana-
sUnuDaja biDaujAdi surulAptalainAru nIraja nayana shrI tyAgarAjanuta bAluDagu

Krishnananda Mukunda - Goulipantu

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: kRSNAnanda mukunda murArE kRpAmkuru kEshavashaurEharE

A: tRSNArahita gOpIjanavallabha trivikrama nArAyaNa vAsudEva gOvindapadmanAbha

C: yAdava vamsha payOnidhi candra yamaLArjunAdi bhaHnjanOpEndra mAdhava mAmava vinata vidhIndra mAyAtIta karuNAsAndra vEdanuta gaurIpAntaraHNgAdi guruguha mOda muraLInAda bhEda vinOda paHNkajapAda manaprasIdashrIdhara

Prasanna Venkateswaram Bhajare - Vasantha Bhairavi

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Pallavi
prasanna veHNkaTEshvaram bhajarE vATI vasantabhairavI nutam shrI

Charanam
prasiddha taHnja nagarasthitam prabala guruguha vEdyamAdyam vasiSTha vAmadEva viditam vara alamElu maHNgAshritam rasikashEkharam kRpAkaram rakSita bhakta Anandakaram

Vara Narada - Vijaya Sri

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

vara nArada nArAyaNa smaraNA-nandAnubhavamu gala

anupallavi

sharadinduni bhApa ghanAgha sAramu gAnu brOvumika

caraNam

sakala lOkamulaku sadguru vanucu nE nataDunucu hariyu
pratambuga kIrti nosangEnE bhAvuk atyAgarAjanuta

Ethi Janma - Varali

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ETi janmamidi hA O rAma

anupallavi

ETi janmamidi enduku galigEnO entani sairintu hA O rAma

caraNam 1

sATi lEni mArakOTi lAvaNyuni mATi mATiki jUci mATalADani tana

caraNam 2

sAreku mutyAlahAra uramu pAlu gAru mOmunu kannulAra jUDani tana

caraNam 3

ingita merigina sangIta lOluni pongucu danivAra gaugilincani tana

caraNam 4

sAgara shayanuni tyAgarAjanutuni vEgamE jUDaka vEgEni hrdayamu

Marakata Vallim - Kambhoji

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

marakatavallIm manasA smarAmi madana janakAdi dEva pAlinIm

caraNam

hari hrdayA vEshinIm mOhinIm harihara putra jananIm naLinIm
krUra daityAdi brnda mardinIm guruguhAdinuta vahnivAsinIm

Rakshamam - Nattai

Singer: Vijay Shiva
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
rakSamAm sharaNAgatam
pakSivAhana padmajAramaNa pannaga shayana padmanAbha prabhO
---
lakSaNajita - shubha
lakSaNajita - kOTi shubha
lakSaNajita - shatakOti shubha
lakSaNajita - madana shatakOTi shubha
vakSasthala bhUSita maNi kaustubha

madhyamakAlam:
pIta vasana nava mauktika hAra dhrta shankha cakra gadAbja mahita
nata pArijAta nuta nAmagIta nikhilANDakOTi jIvAdhAra prabhO
---

guru pavanapura vAsa manOhara girijAdhava sannuta jagadIshvara
parama bhakta paripAlana catura
vara mInAkSisuta citta manOhara

madhyamakAlam:
gaNEsha caturmukha amara gaNAdhipa suragaNa gurukula pramukha parAshara
nArada suka vyAsAmbarISa prahlAda vasiSTha vibhISaNa shaunaka
mArttANDa varuNa sOmAgni aSTa dishi samrakSaka tAraka maNDala
sapta mahOdadhi bhuvana caturdasha darshita vishvarUpa vinOda prabhO

Sachidananda Maya - Kumbhini

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

saccidAnandamaya vijrumbhiNIm smarAmyaham stana kanaka kumbhinIm

caraNam

maccitta ambhOruha vihAriNIm maNi hAriNIm brhannAyakIm
vicitrAtmaka jagad vyApinIm shrI guruguha citta svarUpiNIm

Paradevata - Dhanyasi

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

paradEvatA brhat kucAmbA samrakSatu mAm shrI jagadambA

anupallavi

shAradA ramA sannuta sakaLE sharaccAmbEya puSpa padayugaLE vara guruguha jananI cinmAlinI sthiratara sampatpradAna dhaninI

caraNam

carAcarAtmaka prapanca jananI cAru candrahAsinI suvAsinI cidAnanda mahAliNga
mOhinI cidrUpiNI bhakta vishvAsinI karuNArasa pravAhinI kauLinI kali kalmaSa
nAshinI hamsinI kalAmAlinI kAtyAyanI kanja lOcanIbhava pAshamOcanI

Panchashat Peetha - Deva Gandhari

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: paHncAshat pITha rUpiNi mAm pAhi shrI rAja rAjEshvari

A: paHndashAkSari pANDyakumAri padmanAbha sahOdari shaHNkari

C: dEvi jagajjanani cidrUpiNi dEvAdinuta guruguha rUpiNi dEshakAla pravarttini mahA dEva manOllAsini niraHnjani dEvarAjamuni shApavimOcani dEvagAndhAra rAga tOSiNi bhAva rAga tALa vishvAsini bhaktajanapriya phala pradAyini

Ehi Annapurne - Punnagavarali

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

Ehi annapUrNE sannidhEhi sadApUrNE suvarNE

anupallavi

pAhi pancA shadvarNE mAm shriyam dEhi raktavarNE aparNE

caraNam

kAshI kSEtra nivAsini kamalalOcana vishAlini vishvEsha manOllAsini
jagadIsha guruguha pAlinI vidrumapAshini punnAgavarALi prakAshini
SaD-trimshat tatva vikAshini suvAsini bhakta vishvAsini cidAnanda vilAsini

Bhajana Parula - Surutti

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

bhajana parula kEla daNDapANi bhayamu? manasA rAma
(bhajana)

anupallavi

aja rudra surEshula kAyAsthAna mosangu rAma
(bhajana)

caraNam

anDakOTlu nindina kOdaNDapANi mukhamunu hrtpuNDarIkamuna jUci pUja salpucu nindu
prEmatO garangu niSkAmamulaku vara vEdaNDa
pAla dAsuDaina tyAgarju sEyurAma
(bhajana)

Mahalakshmi Karuna Rasa - Madhava Manohari

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi
mahAlakSmi karuNArasa-lahari
mAm ava mAdhava-manOhari shrI (mahAlakSmi)

anupallavi
mahAviSNu-vakSa-sthala-vAsini
mahAdEva-guruguha-vishvAsini

madhyamakAla I
mahA-pApa-prashamani manOnmaNi
mAra-janani maHNgaLa-pradAyini (mahAlakSmi)

caraNa
kSIra-sAgara-sutE vEdanutE
kSitIshAdi-mahitE shiva-sahitE
bhAratI-ratI-shaci-pUjitE
bhakti-yukta-mAnasa-virAjitE

madhyama kAla II
vArijAsanAdyamara-vanditE
nAradAdi-muni-bRnda-nanditE
nIrajAsanasthE sumanasthE
sArasa-hastE sadA namastE (mahAlakSmi)

Nannu Kanna Talli - Kesari/Sethu Kannada

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

nannu kanna talli nA bhAgyamA nArAyaNi dharmAmbikE

anupallavi

kanakAngi ramApati sOdari kAvavE nanu kAtyAyani

caraNam

kAvu kAvumani nE morabeTTagA kamala lOcani karagu cuNDaga
nIvu brOvakuNTE nevaru brOturu sadA varambosagu tyAgarAjanutE

Srinivasa Thava Charanam - Kharaharapriya

Singer: Vijay Shiva
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shreenivaasa tava caraNeLa
cintayaami santatam
(shreenivaasa)

anupallavi

deena janaavana tureeNa shreevEnkaTagiri ramaNa
(shreenivaasa)

caraNam

kamalajaa manOhara shreekarakaruNaa jaladara nada
samaladamO bhaaskarasurEsa raamadaasanuda
(shreenivaasa)

Lalithambikaye - Bhairavi

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: lalitAmbikAyai lakSa kOTyaNDa nAyikAyai lalanAyai namastE namastE

C: bAlikAnAma rUpAyai phAlacandra dharAyai jAlandhara pIThayai jvalajvAlA mAlAyai nIlalOhitapUjitAyai naTabhairavInarttanAyaikalAnidhi vadana shObhAyai kAHncanamaya guruguhanutAyai

Gange Mampahi - Junjhuti

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

gangE mAm pAhi girIsha shira sthitE gambhIra kAyE gIta vAdya priyE

caraNam

angaja tAta mudE asivaruNA mad. tALA hyE akrUra pUjitE akhila janAnandE
sakala tIrtha mUlE sadguruguha lIlE vara jahnu bAlE vyAsAdi krpAlE