People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 7 *

Vasudaiva Kutumbakam - Tilang
Lyricist: V. Sadasivan
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=RzLBod-bhig
Video:
jagadēva kuṭumbakam vasudhaiva kuṭumbakam

yēṣāmatiśarmadā sarvān prati sarvadā garvādyatidūragā bhāntī hṛdayē dayā ।
tēṣāmamalātmanāṃ yātā vasudhāmbatāṃ pitṛtāṃ gatamambaraṃ jagadēva kuṭumbakam ॥ 1 ||

jātyādiṣu ḍambaraṃ hitvā viśvambharam paśyan samavīkṣaṇaḥ sañcara suvicakṣaṇa ।
cintaya hṛdi śaṅkaraṃ santatamabhayaṅkaram gatabhēdaviḍambakaṃ vasudhaiva kuṭumbakam || 2 ||

jahatāmasamānatāṃ jagatāṃ vahatāṃ mudāṃ hṛdayē sakalātmatām smaratāṃ caratāṃ satām ।
satataṃ śubhakāriṇāṃ bhayaśōkanivāriṇāṃ sakalēṣvanukampayā jagadēti kuṭumbatām ॥ 3 ||

Meaning:
The World itself is one family! The entire Earth is one family!

Those whose hearts incessantly exude compassion that confers happiness towards everyone at all times and is afar from pride and the like; for such immaculate souls, Earth unfurls as the mother and the Sky unfolds as the father. This World becomes one family, thus!

O capable one! Having discarded the entanglement or pride in castes and the likes, beholding the all-sustaining Lord Vishnu in your heart, travel ahead with equal-mindedness. Meditate in your heart, upon Lord Shiva, the bestower of eternal fearlessness, the One who has renounced all sorts of differences and contempt. Thus, the entire Earth becomes one family (free of contempt and conflicts)!

Those who relinquish inequalities and only spread cheer to the world, those who consider all living beings as ‘Atman’ in their hearts; (Those who) Incessantly extend auspiciousness and resolve the fear and misery of others, and trot the globe like virtuous people, they extend their compassion to everyone by which the entire World becomes their family!
Vijayaho
Lyricist: Chaitanya Prasad
Tag: telugu
Audio: https://www.jiosaavn.com/song/vijayaho/RFEkdEQHVVA
Video:
Vocals : Hemachandra, Sai Charan, Lokesh, Arun Koundinya, Raghuram, Harika Narayan, Nayana Nair, Poornima, Sri Soumya, Gomath

Rudhiraho udhyath koukeya beekara
Samara prakara dheera shura
Vijayaho swaira vilaya jwalana baaskara
Hrudaya dalana pralaya prasara bimbisara

Vilayaho taatraa trigarthaleswaraa
Vijitha rudhira paravaara

Vijayaho jethaa kadana ranitha kandharaa
Prabala katina achala shikara bimbisara

Bayadha vadhana jwalitha nayana
Kanakanaagni shikaraa
Sathatha samaraagra chalitha
Pralaya jaladhaara
Udhagra charitha vyangya baritha
Chanda kirana bandhura
Narapara bayakara bimbisara

Vijayatho jwaalaa jwajyalya baasura
Ahitha rudhira dhaara ghoraa
Vijayaho veeraa prakata makuta shekara
Prabhala katina achala shikara bimbisara

Baga baga baga
Buga buga buga
Jwalitha vadhana bayakara

Kana kana kana
Ghana rana chana
Taruna kirana dhinakara

Sakala vikata kutila nidhana
Sanchitha bala jaladhara
Prabhuvara sharadhara bimbisara

Chata chata chata
Chata chata chata
Chatula chata shikadhara

Satha satha satha
Hatha hatha hatha
Vigatha vijitha ganabara

Pralaya ghatitha vilaya natitha
Sankula rana jayakaraa
Naravaraa asidhara bimbisara
Raghavashtakam
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=yQ0ZYescpx0&list=RDAMVMyQ0ZYescpx0
Video:
Rama Ram Jaya Rama Ram

Raghavam, Karunakaram, Munisevitham, Sura vandhitham,
Janaki vadanaravinda divakaram, guna Bhajanam,
Vali soonu Hrudheekshanam, Hanumath priyam, Kamaleshanam,
Yathu Dhana Bhayankaram, Pranamami Raghava Kunjaram.

Maithili kucha bhooshanaa amala neelamoukthika meeswaram,
Ravananuja palanam, Raghu pungavam, mama daivatham,
Medhini thanayaa mukhaambuja bodhakari Divakaram,
Surya vamsa vivardhanam, Pranamami Raghava Kunjaram.

Hema kundala manditha amala ganda desamarindhamam,
Satha Kumbha mayura nethra vibhooshanena vibhooshitham,
Charu noopura hara kouusthubha karna bhooshana bhooshitham,
Bhanu vamsa vivardhanam, Pranamami Raghava Kunjaram.

Dandakakhya vane ratham, Sura sidha yogi ganasrayam,
Sishta palana thathparam, druthi saali Vali krutha sthuthim,
Kumbhakarna bujaa bujanga vikarthena suvisaradham,
Lakshmananuja vathsalam, Pranamami Raghava Kunjaram.

Kethaki karaveera jathi suganda malyaa shobhitham,
Sridharam, Mithilathmaja kucha kunkuma aruna vakshasam,
Deva devam asesha bhootha manoharam, jagatham pathim,
Dasa bhootha janaavanam, Pranamami Raghava Kunjaram.

Yaga dhana Samadhi yoga Japadhi karma karair dwijai,
Veda paragathairaharnisa maadharena supoojitham,
Thatakaa vadha dheera mangadha nadha vali nishoodhanam,
Paithrukoditha palakam, Pranamami Raghava Kunjaram.

Leelayaa Khara Dhooshanadhi nisachara suvinasanam,
Ravanathakam achyutham, hari yoodha koti samavritham,
Neerajanana ambujangri yugam harim, Bhuvanasrayam,
Deva Karya Vichakshanam, Pranamami Raghava Kunjaram.

Koushikena su sikshithastra kalapamayatha lochanam,
Charu hasa manadha bandhu masesha loka nivasinam,
Vasavadhi surari Ravana sasanam cha gathim,
Neela Megha nibhakruthim, Pranamami Raghava Kunjaram.

Raghavashtaka sidhidham achyuthalaya sadhakam,
Bukthi muthi phala pradham, Dhana dhanya putha vivardhanam,
Ramachandra krupa kadaksha madarena sada padeth,
Ramachandra Padambuja dwaya santhatharpitha Manasa.

Rama Rama Namosthuthe, jaya Ramabhadra Namosthuthe,
Ramachandra Namosthuthe Jaya Raghavaya Namosthuthe,
Deva deva Namosthuthe, jaya Deva raja Namosthuthe,
Vasudeva Namosthuthe, Jaya Veera raja Namosthuthe

Nigama sarasi rathnam, nithya masaktha rathnam,
Nikhila sukruthi rathnam, Janaki roopa rathnam,
Bhuvana valaya rathnam Bhoobruthameka rathnam,
Prakruthi sulabha rathnam, Maithili prana rathnam.
Raghavashtakam
Music: Carnatic
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=yQ0ZYescpx0&list=RDAMVMyQ0ZYescpx0
Video:
//// Rama Ram Jaya Rama Ram ////


Raghavam Karunakaram Munisevitham Suravandhitham | Janaki Vadhanaravindhadhivakaram Gunabhajanam | Valisoonuhithaishinam Hanumathpriyam Kamalekshanam | Yathudhana Bhayankaram Pranamami Raghavakunjjaram ||

Maithilikuchabhooshanam Amala Neelamaukthikam Eshvaram | Ravananuja Palanam Raghupungavam Mama Dhaivatham | Nagarivanthananambuja Bhodhaneeya Kalevaram |Sooryavamsha Vivardhanam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Hemakundala Mandithamala Kandadhesham Arindhamam | Shathakumbha Mayooranethra Vibhooshanena Bhooshitham |Charunoopura Hara Kausthubha Karnnabhooshana Bhooshitham | Bhanuvamshavivardhanam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Dhandakakhyvanerathamara Siddhayogi Ganashrayam | Shishtapalana Thathparam Dhrithishali Parththakrithasthuthim | Kumbakarnna Bhujabhujangavikarthane Su Visharadham | Lakshmananuja Vathsalam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Kethaki Karaveera Jathi Sugandhimalya Sushobhitham | Sreedharam Mithilathmaja Kucha Kumkumaruna Vakshasam | Devadevam Asheshabhootha Manoharam Jagathampathim | Dhasabootha Bhayapaham Pranamami Raghavakunjjaram ||

Yagadhana Samadhi Homa Japadhi Karmmakarair Dhvijai: | Vedaparagathaiharnishamadharena Supoojitham | Thadaka Vadhahethu Angadhathatha Valinishoodhanam | Paithrikodhitha Palakam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Leelaya Kharadhooshanadhi Nishacharashu Vinashanam | Ravananthakam Acchyutham Hariyoothakodi Ganashrayam | Neerajananam Ambujaghriyugam Harim Bhuvanashrayam | Devakarya Vichakshanam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Kaushikena Sushikshithasthra Kalapamayatha Lochanam | Charuhasam Anathabandhu Asheshalokanivasinam |Vasavadhi Surari Ravana Shasanam Cha Paramamgathim | Neelamegha Nibhakritham Pranamami Raghavakunjjaram ||

Raghavashtakam Ishtasiddhidham Acchyuthashraya Sadhakam | Bhukthi Mukthi Phalapradham Dhana Dhanya Sidhdhi Vivardhanam | Ramachandhra Kripakatakshamadharena Sadha Japeth | Ramachandhra Padhambhujadhvaya Santhatharpitha Manasa: ||

Rama Rama Namosthuthe Jaya Ramabhadhra Namosthuthe | Ramachandhra Namosthuthe Jaya Raghavaya Namosthuthe| Devadeva Namosthuthe Jaya Devaraja Namosthuthe | Vasudeva Namosthuthe Jaya Veeraraja Namosthuthe ||
Va Valeva - Shivarajani
Singer: V. Raghuraman
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: vA vElavA tamiyEnai ALa vaLLi deivAyAnai maNavALA
A: dEvE maikaNNan aruLum tI vaNNanE tImai mALa
C: tAdavaiven ciraiyIttavA taDaikku marai poruL Inda vA
tA tA varam taralAkadA tALEn rAman marugA murugA
Madhurashtakam
Tag: carnatic
Audio:
Video:
Adharam Madhuram Vadanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram |
Hrdayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||1||

Vacanam Madhuram Caritam Madhuram Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |
Calitam Madhuram Bhramitam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||2||

Vennur-Madhuro Rennur-Madhurah Paannir-Madhurah Paadau Madhurau |
Nrtyam Madhuram Sakhyam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||3||

Giitam Madhuram Piitam Madhuram Bhuktam Madhuram Suptam Madhuram |
Ruupam Madhuram Tilakam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||4||

Karannam Madhuram Tarannam Madhuram Harannam Madhuram Ramannam Madhuram |
Vamitam Madhuram Shamitam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||5||

Gun.Jaa Madhuraa Maalaa Madhuraa Yamunaa Madhuraa Viicii Madhuraa |
Salilam Madhuram Kamalam Madhuram Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||6||

Gopii Madhuraa Liilaa Madhuraa Yuktam Madhuram Muktam Madhuram |
Drssttam Madhuram Shissttam Madhuram Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||7||

Gopaa Madhuraa Gaavo Madhuraa Yassttir-Madhuraa Srssttir-Madhuraa |
Dalitam Madhuram Phalitam Madhuram Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||8||
Pair Anaadi
Music: Agnee
Lyricist: Abbas Tyrewala
Tag: Hindi
Video:
arey ghatna ye ghanghor ghati hai
koi bujh na paaye re
ghaat ghaat ka paani peekar
kehte ganga nahaye re
gatak ke sau sau, chali hai ye haj ko
phir bhi chuho ko, billi se pyar re

arey bandar khoje adrak mein swaad democracy ka
arey wo bole aur hum sunle ke
nobody killed jessica
le re bandar khoje adrak mein swaad democracy ka
woh bole aur hum sunle ke nobody killed jessica
bhains bole mere aage been baja to mai naachu
bechun apne vote phir bhi apni kismat ko daatu
bhai dekho to, kitne tashan se
kahe gidad main shehar chalaa
pair anaadi, dhundhe kulhadi
pair anaadi, dhundhe kulhadi
pair anaadi, dhundhe kulhadi
pair anaadi, dhundhe kulhadi
pair anaadi, search kulhadi

aaj ki taaza khabar, pair dhundh raha hai kulhadi
pair anaadi, dhundhe kulhadi
common kulhadi! where are you
pair anaadi, dhundhe kulhadi
hamari maange puri karo
pair anaadi, dhundhe kulhadi
pair anaadi, search kulhadi

genhu soche ab to yaari ho gayi hai chakki se
gehu ki friendship chakki se ho gayi
murgi bhi soche wo zinda lautegi kentucky se
haa ha murgi bhi soche wo zinda lautegi kentucky se
genhu soche ab to yaari ho gayi hai chakki se
murgi bhi soche wo zinda lautegi kentucky se
aao chun lo apne kasai, eid mubarak tumhe bakriyaan

pair anaadi, dhundhe kulhadi
pair anaadi, dhundhe kulhadi
pair anaadi, dhundhe kulhadi
pair anaadi, search kulhadi
ye kulhadi kahaan milegi
pair anaadi, dhundhe kulhadi
pair uspe zor se maarana
pair anaadi, dhundhe kulhadi
bhai sahab ji, ek plate kulhadi, maska maar ke, kya
pair anaadi, dhundhe kulhadi
bhai sahab do plate kulhadi dena
mere do pairon ke liye, please
pair anaadi, search kulhadi
hi my self mr. pair
you mr. kulhaadi