People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 8 *

Mokshamu Galada
Singer: Vasudha Ravi
Music: Carnatic
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=Wk1P8yKttyY
Video:
mokṣamu galadā bhuvilo jīvaṃ-
muktulu kāni vāraluku

sākṣātkāra nī sad-bhakti
saṃgīta-jñāna-vihīnulaku (mokṣamu)

prāṇānala saṃ-yogamu valla
praṇava nādamu sapta svaramulai paraga
vīṇā vādana loludau 5śiva mano-
vidhamrugaru tyāgarāja vinuta (mokṣa)
Carnatic Instrumentation - Flute
Singer: Dr. N. Ramani
Music: Carnatic
Lyricist: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
►Marugelara.....
Raaga : Jayantasri
Lyricist- Thyagaraja
Composer- Thyagaraja

marugēlarā ō rāghavā!
marugēla - carā cara rūpa
parātpara sūrya sudhākara lōcana
anni nī vanucu antaraṅgamuna
tinnagā vedaki telusukoṇṭi nayya
nenne gāni madini ennajāla norula
nannu brōvavayya tyāga rājanuta

► Manasa Sancharare......
Raaga : Shyama
Lyricist- Sadasiva Brahmendra
Composer- Sadasiva Brahmendra

pallavi
mAnasa sancararE brahmaNI mAnasa sancararE

caraNam 1
madashikhi pincchAlankrta cikurE mahanIya kapOla vijitamukurE

caraNam 2
shrI ramaNI kuca durga vihArE sEvaka jana mandira mandArE

caraNam 3
paramahamsa mukha candracakOrE paripUrita muraLirvadharE

► Bhajare Gopalam.....
Raaga : Hindolam
Lyricist- Sadasiva Brahmendra
Composer- Sadasiva Brahmendra

pallavi
bhajarE gOpAlam mAnasa bharE gOpAlam

caraNam 1
bhaja gOpAlam bhajita kucElam trijaganmUlam ditisutakAlam

caraNam 2
AgamasAram yOgavicAram bhOga sharIram bhuvanAdhAram

caraNam 3
kadanakaThOram kaluSa vidUram madanakumAram madhusamhAram

caraNam 4
natamandAram nandakishOram hatacANUram hamsavihAram

► Rathi Sukha Saare.....
Raaga : Yadukula Kambhoji
Lyricist- Jaya Deva
Composer- Jaya Deva

pallavi
dhIra samIre, yamuna tIrE
vasati vanE vanamAlIradE
na kuru nitambini gamana vilambana manu sarasam hRdayESam

rati sukha sArE, gata mabhisArE

madana manOhara vESamradE
gOpI pIna payOdhara mardana chanchalakarayugaSAlI (rati)

► Thaye Yesoda......
Raaga : Todi
Lyricist- Oothukadu Venkatasubbaiyer
Composer- Oothukadu Venkatasubbaiyer

pallavi
tAyE yashOdE undan Ayarkulattuditta mAyan
gOpAlakriSNan seyyum jAlattai kELaDI (tAyE)

anupallavi
tayalE kELaDi undan paiyannai pOlavE inda
vayyagattil oru piLLai ammamma nAn kaNDadillai (tAyE)

caraNam 1
kAlinil shilambu konjak-kaivaLai kulunga muttu mAlaigaL asaiyat-teru vAsalil vandaan
kAlashaiyum kaiyashaiyum tALAmODisaindu vara nIlavaNNak kaNNanivan narttanamaaDinaan
bAlanenru tAvi aNaittEn aNaitta ennai mAlaiyiTTavan pOl vAyil muttamiTTaaNDi
bAlanallaDi un maghan jAlam migha seyyum kriSNan nAlu pErgal kETka colla nANamigha lAgudaDi
(tAyE)

caraNam 2
anroru nAL inda vazhi vanda virundivarum ayarndu paDutturangum pOdinilE-kaNNan
tinradu pOgak kaiyyil irunda vaNNaiyai anda virundinar vAyil niraittu maraindananE anda
nindai mighu pazhi ingE pAvamangE enrapaDi cintai migha nondiDavum seyya taghumO
nanda gOparkkinda vidam anda mighu piLLai pera nalla tavam seidAraDi enna sheivOmaDi
(tAyE)

caraNam 3
veNNai veNNai tarum enrAn veNNai tandAl tinruviTTu peNNai tArum enru kETTu kaNNaDikkirAn
vaNamAi niruttam Adi maNNinaip padattAl Etrik kaNNIlE iraittu viTTu kaLavADinAn
paNNIshaiyum kuzhalUdinAn kETTU ninra paNBilE arugil vandu vambungaL sheidAn
peNNinattukkenru vanda puNNiyangaL kOTIi kOTi eNNI unakkAghumaDi kaNNImaiyAip pOgudaDi
(tAyE)

caraNam 4
mundAnAL andi nErattil sondamuDan kittE vandu vindalgaL palavum sheidu viLaiyADinAn
pandaLavAgilum veNNai tandAl viDuvEnenru mundukilai toTTizhuttup pOrADinAn
anda vAsudEvan ivan tAn aDi yashOdE maindanenat toTTizhuttu maDimEl vaittEn vaittAl
sundara mukhattai kaNDu cintai mayangunEram antara vaikuNTHamODu ellAm kATTinAn
(tAyE)

caraNam 4
ThottililE piLLai kiLLi vittathum avai alaRa
Vitta kaariyam agala veNNai thinRaan!
Kattina kanRai avizhththu ettiyum oLiththu vittu
Mattilaath thumbai kazhuththil maattik koNdaan!
Vittu vittu ammE enRaan kanRinaip pOlE
Attiyillaadha maadum ammaa enRathE!
Kittina kuvaLaiyOdum ettinaal un selva magan!
Pattiyil kaRavaiyidam paalai ootturaan adee! (thaayE)

caraNam 5
ChuRRi chuRRi ennai vanthu aththai veettu vazhi kEttaan
Siththaththukku ettum varaiyil solli ninREn
Aththudan vittaanO paarum aaththankarai vazhi kEttaan
Aththanaiyum sollivittu ninREn
Viththagamaai onRu kEttaan - naaNamaaguthE!
Muththaththukku vazhi kEttu saththam ittaaNdee
Aththanai idam koduththu meththavum vaLarththu vittaai!
Iththanai avanaich chollak kuththam illaiyeyadee! (thaayE)

caraNam 6
VeNNai veNNai thaarum enRaan! VeNNai thanthaal thinRu vittu
PeNNaith thaarum enRu kaNNadikkiraan!
VaNNamai niruththamaadi maNNinaip paathaththaal eRRik
KaNNilE iraiththu vittuk kaLavaadinaan!
PaNN isaiyum kuzhal oothinaan- kEttu ninRa
PaNbilE arugil vanthu vambugaL seithaan!
PeNNinaththukku enRu vantha puNNIyangaL kOdi kOdi
ENNi unakku aagumadi- kaNNIyaamaaip pOguthadee! (thaayE)

caraNam 7
MunthaanaL anthi nEraththil sontham udan kittE vanthu
VinthaigaL anEgam seithu viLaiyaadinaan- oru
PanthaLavaagilum veNNai thanthaal viduvEn enRu
Munthugilaith thottizhuththup pOraadinaan
Antha vaasudhEvan ivan thaan adi yasOdhE!
Mainthan enRu thottu izhuththu madi mEl vaiththEn vaiththaal
Sundara mugaththaik kaNdu sinthai mayangum nEram
Anthara vaigunthamOdu ellaam kaattinaan adee ! (thaayE)

► Vellai Thamarai......
Raaga : Anandabhairavi
Lyricist- Subramanya Bharathi
Composer- Subramanya Bharathi

1: veLLait-tAmarai pUvil iruppAL vINai sheyyum oliyil iruppAL
koLLai inbam kulavu kavitai kUru pAvanar uLLattiliruppAL
uLLadAm poruL tEDi uNarndE Odum vEdattiNuNNin-roLirvAL
kaLLam aTra munivargaL kUrum karuNai vAcakatut-poruLAvAL

2: mAdar tIngurarp-pATTiliruppAL makkL pEshum mazhalaiyiluLLAL
gItam pADUm kuyilin kuralaik-kiLiyinAvai iruppiDam koNDAL
kOdaghanra tozhiluDait-tAkkik-kulavu cittiram gOpuram kOyil
Idanaittin ezhiviDai yuTrAL inbamE vaDivAgiDap-peTrAL

3: vanjamaTra tozhil purinduNDu vAzhu mAndar kula deivamAvAL
venjamark-kuyirAgiya kollar viddaiyOrndiDu shirppiyar taccar
minja narpporuL vANikam sheivOr vIra mannarpin vEdiyar yArum
tanjam enru vaNangiDum deivam daraNi mIdarivAgiya deivam

4: deivam yAvum uNarndiDum deivam tImai kATTi vilangiDum deivam
uyvamenra karuttuDaiyOrgaL uyirinuk-kuyirAgaiya deivam
sheyyamenroru sheigai eDuppOr shemmai nADi p-paNindiDum deivam
kai varutti uzhaippavar deivam kavinjyar deivam kaDavuLar deivam

5: shen tamizh maNi nATTiDaiyuLLIr shErndittEvai vaNanguam vArIr
vandanam ivaTkE sheivadenrAl vAzhiyahtingeLidanru kaNDIr
mantirattai muNumuNuttETTai varishaiyAga aDukkiyadan mEl
candanattai malarai iDuvOr shattiram-miyavaL pujanaiyanrAm

6: vIDu tOrum kalaiyin viLakkam vIDu tOrum iraNDoru paLLi
nADu muTrilum uLLanayUrgaL nagargaLengum pala pala paLLI
tEDu kalvi ilAdadOr Urait-tIyinukk-iraiyAga maDuttal
kEDu tIrkkum amudamen annai kENmai koLLa vazhivai kaNDIr

7: Unar dEsham yavanartam dEsham udaya nyAyiTroLi peru nADu
shENaghanradOr shiTraDi shInam selvap-pArasIka pazham dEsham
tI Onalatta turukka mishiram shUzh kaDark-kappurattilinnum
kANum parp-pala nATTIDaiyellAm kalvi dEvinoLi mighundOnga

8: jnAnam enbadOr shollin poruLAm nalla bhArata nATTiDai vandIr
Unaminru peridizhaiginrIr Ongu kalviyuzhaippai marandIr
mAnamaTru viLangugaLoppa maNNil vAzhvadai vAzhvenalAmO
pOnadarkku varundanal vENDa punmai tIrpa-muyalum yArIr

9: innarum kaLi shOlaigaL sheidal iniya nIrttaNgaLai kaLiyaTral
anna cattiram Ayiram vaittal Alayam padinAyiram nATTal
pinnaruLLa dharmangaL yAvum peyar viLangi oLira niruttal
annayAvilum puNNiyam kOTi AngOr Ezhaik-kezhuttarivittal

10: nidhi mighuttavar pOrkkuvai tArIr niti kuraindavar kAshugaL tArIr
aduvumaTravar vAi shollaruLIr AnmaiyAna kuzhaippinai nalgIr
madhurat-tEmozhi mAdargaLellAm vANi pUjaikkuruyana pEshIr
eduvum nalgi ingevvaghaiyAnum ipperum tozhil nAttuvam vArIr

► Kuzhaloodhi.....
Raaga : Kambhoji
Lyricist- Oothukadu Venkatasubbaiyer
Composer- Oothukadu Venkatasubbaiyer

pallavi
kuzhalUdi manamellAm koLLi koNDa pinnum kurai Edu enakkEdaDI tOzhi
(kuzhal)

anupallavi
azhagAna mayil Adavum (miga)
kATril ashaindADum koDi pOlavum

madhyama kaalam
agamagizhindilagum nilavoLi tanilE tanai marandu puLLinam kUva
ashaindADi miga ishandODi varum nalam kANa oru manam nADa
takumIdu ena oru padam pADa takiTa tadhimi ena naTam nADa
kanru pashuvinavum ninru puDai shUzha enru malarumukha iraivan kanivODu
(kuzhal)

caraNam
makara kuNDalam Adavum adarkkErppa makuTam oLi vIshavum
migavum ezhilAgavum kATril miLirum tugil Adavum
(madhyama kaalam)

► Enna Thavam.....
Raaga : Kapi
Lyricist- Papanasam Sivan
Composer- Papanasam Sivan

pallavi
enna tavam sheidanai yasOdA engum nirai parabhrammam ammAvenr-azhaikka
(enna tavam)

anupallavi
IrEzu bhuvanangaL paDaittavanaik-kaiyil Endi shIrATTi pAlUTi tAlATTa nI
(enna tavam)

caraNam 1
bhramanum indranum manadil porAmai koLLa
uralil kaTTi vAi pottik-kenjavaittAi tAyE
(enna tavam)

caraNam 2
sanakAdiyar tava yOgam sheidu varundi
sAdhittadai punita mAdE eLidil pera
(enna tavam)
► Gajavadhana......
Artistes- Dr.N.Ramani
Lyricist- Papanasam Sivan
Composer- Traditional

► Theeradha Vilayattu Pillai.....
Raaga : Raagamalika
Lyricist- Subramanya Bharathi
Composer- Subramanya Bharathi

pallavi (sindu bhairavi)
10 naaTakapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

teeraada viLaiyaaTTu piLLai (kaNNan)
teruvilE peNgaLukku Oyaada toLLai
(teeraada)

anupallavi
tinna pazham koNDu taruvaan (kaNNan)
paadi tinginra pOdilE taTTi parippaan
enna paninnai eninraaL
adanai eccal paDitti kaDittu koDuppaan
(teeraada)

caraNam 1 (khamaas)
28 harikaambhOji janya
Aa: S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

azhaguLLa malar koNDu vandEn (kaNNan)
yennai azha azha seydu pin kaNNai mooDikkul
kuzhalilE sootuveyninbaan
yennai kuzhuDaaki malarinai tOzhikku veyppaan
(teeraada)

caraNam 2 (shhanmugapriyaa)
56 shanmugapriyaa mela
Aa: S R2 G2 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

pinnalai pinnin izhuppaan (kaNNan)
talai pinnE tirumbumunnE senDru maraivaan
vaNNa pudu sElai danilE puzhudi vaari curindE varutti kulaippaan
(teeraada)

caraNam 3 (maanD)
29 shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

pullaankuzhal koNDu varuvaan (kaNNan)
amudu pongeetadumbunar geetam paDippaan
kaLLaal mayanguvadu pOlE
adanai kaN mooDi vaay tirandE kETTu nirppOm
(teeraada)

caraNam 4
angAndirukkum vAi tanilE kaNNan ArEzhu kaTTerumbaip-pOTTu viDuvAn
engAgilum pArtaduNDO kaNNan engaLai sheiginra vEDikkai onrO

caraNam 5
viLaiyADa vAvenrazhaippAn vITTil vElaiyenrAl adaik-kELAdizhuppAn nI
iLaiyArODADik-kudippAn emmai iDaiyir pirindu pOi vITTilE sholvAn

caraNam 6
ammaikku nallavan kaNDIr muni attaikku nallavan tandaikkum ahdE
emmait-tuyar sheyyum periyOr vITTil yAvarkku nallavan pOlE naDappAn

caraNam 7
kOLukku mighavum samartthan poimai suTtiram pazhi sholla kUshA shuzhalgaL
AlukkishaittapaDi pEshi teruvil attanai peNgaLaiyum aghAdaDippAn
Emitiki Dayaradu Sriramulu
Music: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

EmiTiki dayarAdu shrI rAmulu nannu EmiTiki rakSimpavu shrI rAmulu

charaNam 1
parulanu vEDanu shrI rAmulu nIkE karamulu jAciti shrI rAmulu

charaNam 2
arthamu temmanucu shrI rAmulu nannu arikaTTucunnAru shrI rAmulu

charaNam 3
pandranDeDlAyene shrI rAmulu nEnu bandikhAnAlO nuNTi shrI rAmulu

charaNam 4
tAnIshA javAnulu shrI rAmulu nannu tahasilu jesiru shrI rAmulu

charaNam 5
mucccaTa lADavEmi shrI rAmulu nIvu iccE arthamulimmu shrI rAmulu

charaNam 6
nIvalla gAkunnanu shrI rAmulu mA talli sItamma lEdA shrI rAmulu

charaNam 7
mA talli sItammakaina shrI rAmulu manavi ceppukoNdunayya shrI rAmulu

charaNam 8
ninnu namminAnayya shrI rAmulu nA nemmadilO gaTTiga shrI rAmulu

charaNam 9
veDalitu rAvEmi shrI rAmulu mIku viDidi bhadrAcalamA shrI rAmulu

charaNam 10
vAsiga bhardArdivAsa shrI rAmulu rAmadAsuni rakSimpumayya shrI rAmulu
Top 10 Collection
Music: Carnatic
Lyricist: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
1. Maha Ganapathim - Shankar Mahadevan
MahaGanapatim Manasa smaraami
Vasishta Vaama devati vantita

MahaaDeeva sutam Guru guhanutam.
Maarakooti prakaasham Shaantham.
Mha kavya naatakaa di priyam
mooshika vaahana modaka priyam

2. Krishna Nee Begane - Vijay Prakash
krishNA nI bEgane bArO.

bEganE bArO mukhavannE tOrO. (krishNA nI bEganE bArO).

kAlalandigE gejjE, neelada bAvuli; neelavarNane nATyavanADuta bArO. (krishNA nI bEganE bArO).
Udiyalli udigejje, beraLalli ungura; koraLalli haakida vaijayantiya maalE (krishNA née bEganE bArO)
kASi pItAmbara, kaiyalli koLalu;mayyOLa pUsida shreegandha gamagama! (krishNA nI bEganE bArO).
tAyigE bAyalli jagavannu thorida; jagadOddhAraka namma uDupi ShrI krishNa….. (krishNA nI bEganE bArO).

3. Raghuvamsa Sudha – Saindhavi
raghuvamsha sudhAmbudhi candra shrI rAma rAja rAjEshvara

agha mEgha mAruta shrIkara asurEndra mrgEndra vara jagannAtha

ciTTaswaram

;;;s, rmg, rsr, rmd, dng, gpS, Sndp || mgpmgr
sr rmmd dngp pSSR RMMG GRRS Snnd || dppmgr

jamadagnija garva khaNDana jaya rudrAdi vismita bhaNDana
kamalAp-tAnvaya maNDana agaNita arputa shurya shrI venkatEshvara

bhrgunandanA kavibhanjanA brndArakA brndAhitA
nigamAntava su-budhAvanA nIrajAkSa shrI venkaTEshvara

4. Alaipayuthe – Haricharan
alai pAyudE kaNNA en manam migha alai pAyudE
un Ananda mOhana vEnugAnamadil

nilai peyarAdu shilai pOlavE ninra
nEramAvadariyAmalE migha vinOdamAna muralIdharA en manam (alai)

teLinda nilavu paTTappaghal pOl eriyudE un dikkai nOkki enniru puruvam neriyudE
kaninda un vENugAnam kATril varugudE kaNgaL shorugi oru vidham varugudE

madhyama kaalam

kaditta manattil urutti padattai enakku aLittu magizhtta vA oru tanitta vanattil aNaittu enakku uNarcci
koDuTTu mugizhtta vA kalai kaDal alaiyinil kadiravan oLiyena iNaiyiru kazhal-enakkaLittavA
kadari manamuruga nAn azhaikkavO idara mAdaruDan nI kaLikkavO idu taghumO idu muraiyO
idu dharumam tAnO kuzhal UdiDum pozhudu AdiDum kuzhaigaL pOlavE manadu vEdanai mighavODu

5. Venkatachala Nilayam - A. Kanya Kumari (Violin)
vEnkaTAcala nilayam vaikuNTha puravAsam
pankaja nEtram parama pavitram shankha cakradhara cinmaya rUpam (venkaTAcala)

ambujOtbhava vinutam agaNita guNanAmam
tumburu nArada gAnavilOlam ambudhi shayanam AtmAbhirAmam

pAhi pANDava pakSam kaurava madaharaNam bAhu
parAkrama pUrNam ahalyA shApa bhaya nivAranam

sakala vEda vicAram sarva jIva nikaram
makara kuNDaladhara madana gOpAlam
bhakta pOSaka shrI purandara viTTalam

6. Bho Shambho - Vijay Prakash
bhO shambhO shiva shambhO svayambhO

gangAdhara shankara karuNAkara mAmava bhavasAgara tAraka

nirguNa parabrahma svarUpa gamAgama bhUta prapanca rahita
nija guhanihita nitAnta ananta Ananda atishaya akSayalinga

dhimita dhimita dhimi dhimikiTa kiTatOm tOm tOm tarikiTa tarikiTakiTa tOm
matanga munivara vandita Isha sarva digambara vESTita vESa Isha sabEsha nitya niranjana nitya natEsha Isha sabEsha sarvEsha

7. Thillana - Raga Shivaranjani – Haricharan
P: tom dhrudhru dhImta tadara dhImta tanadhiranA dhiranA dhiranA dhrudhru
A: tAnOm tAnOm dhirana jhaNuta dhIm dhirana jhaNuta dhIm dhirana jhaNuta dhIm dhrudhru
tanOm taddhIm tajhaNuta dhIm tajhaNuta dhImta jhaNuta jhaNuta jhaNuta tattOm
jhaNuta jhaNuta jhaNuta tattOm jhaNuta jhaNuta jhaNuta tattOm
C: vA vElavA vaDivElavA mayilmIdu vA kumarA vA varamaruLa vA
tAmadamEn dayai puriya taruNamidu maharAjan paNindiDum mayil vAhanA
(sholkaTTu)
tAm tarikiTa dhirudhIm dhIm takiTa dhiru dhIm takiTa dhIm dhIm taka dhIm tatAm tatara tAm
tarita tA tatatatam tadhimi tajhaNu tadhimi tajham tajham taNOm tatOm nAdhrudhIm tajham taNom tatOm
nAdhrutadhIm nAdhrutadhIm tajham taNom tatOm nAdhrutadhIm nAdhrutadhIm nAdhrutadhIm

8. Bantureethi Koluvu – Saindhavi
Bantu Reeti Kolu Viyavaiyya Raama (Bantureethi)

Tunta Vinti Vaani Modalaina Madaa
Dula Gotti Nela Goola Jeyu Nija
(Bantureethi)

Romanja mane Manu Ghana Kancukamu
Raama Bhaktudanu Mudra Billayu
Raama Naama Manu Vara Khadga Mivi
Raajillu Naiyya Tyaagaraajuni Ke
(Bantu Reethi)

9. Jagadananda Karaka – Haricharan
jagadAnanda kAraka jaya jAnaki prANa nAyaka

gaganAdhipa satkulaja rAja rAjEshvara suguNAkara surasEvya bhavya dAyaka sadA sakala
(jagadAnanda)

amara tAraka nicaya kumuda hita paripUrNA naga sura surabhUja
dadhi payOdhi vAsa haraNa sundaratara vadana sudhAmaya vacO
brnda gOvinda sAnanda mA varAjarApta shubhakar A nEka

nigama nirajAmrutaja pOSakA nimiSavairi vArida samIraNa
khaga turanga satkavi hrdAlayA gaNita vAnarAdhipa natAnghri yuga

indra nIlamaNi sannibhApa ghana candra sUrya nayanApramEya vA-
gIndra janaka sakalEsha subhra nAgEndra shayana shamana vairi sannuta

pAda vijita mauni shApa sava paripAla vara mantra grahaNa lOla
parama shAnta citta janakajAdhipa sarOjabhava varadAkhila

shrSTi sthityantakAra kAmita kAmita phaladA samAna gAtra sha-
cIpati nutAbdhi mada harAnurA garAga rAjita kathA sArahita

sajjana mAnasAbdhi sudhAkara kusuma vimAna surasAripu karAbja
lAlita caranAva guNA suragaNa mada haraNa sanAtanA januta

OmkAra panjara kIra pura hara sarOja bhava kEshavAdi rUpa vAsavaripu janakAntaka kalA
dharApta karuNAkara sharaNAgata janapAlana sumanO ramaNa nirvikAra nigama sAratara

karadhrta sharajAlA sura madApa haraNa vanIsura surAvana
kavIna bilaja mauni krta caritra sannuta shrI tyAgarAjanuta

purANa puruSa nrvarAtmajA shrita parAdhIna kara virAdha rAvaNa
virAvaNA nagha parAshara manOharA vikrta tyAgarAja sannuta

agaNita guNa kanaka cEla sAla viDalanAruNAbha samAna caraNApAra
mahimAdbhuta su-kavijana hrtsadana sura munigaNa vihita kalasha nIra
nidhijA ramaNa pApa gaja nrsimha vara tyAgarAjAdhinuta
(jagadAnanda)

10. Nagumomu Ganaleni – Phani Narayana (Veena)
nagumOmu ganalEni nAjAli telisi nanu brOvaga rAdA shrI raghuvara nI

nagarAjadhara nIdu paraivAra lella ogibOdhana jEsE vAralu gArE yiTu luNDudure

khagarAju nI yAnati vini vEga canalEdO gaganAni kilaku bahu dUrambaninAdO
jagamEle paramAtma evaritO moraliDudu vaga jUpaku tALanu nannElukOra tyAgarAjanuta nI
Mahaganapatim.....
Music: Carnatic
Lyricist: Carnatic
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=XNooUqxh3nc&list=RDAMVMXNooUqxh3nc
Video:
1 - Mahaganapatim.....
Pallavi

MahaGanapatim Manasa smaraami
Vasishta Vaama devati vantita

Samashti Charanam

MahaaDeeva sutam Guru guhanutam.
Maarakooti prakaasham Shaantham.
Mha kavya naatakaa di priyam
mooshika vaahana modaka priyam

2 - Alaipayuthe Kanna....
pallavi

alai pAyudE kaNNA en manam migha alai pAyudE
un Ananda mOhana vEnugAnamadil

anupallavi

nilai peyarAdu shilai pOlavE ninra
nEramAvadariyAmalE migha vinOdamAna muralIdharA en manam (alai)

caraNam

teLinda nilavu paTTappaghal pOl eriyudE un dikkai nOkki enniru puruvam neriyudE

kaninda un vENugAnam kATril varugudE kaNgaL shorugi oru vidham varugudE

madhyama kaalam

kaditta manattil urutti padattai enakku aLittu magizhtta vA oru tanitta vanattil aNaittu enakku uNarcci

koDuTTu mugizhtta vA kalai kaDal alaiyinil kadiravan oLiyena iNaiyiru kazhal-enakkaLittavA

kadari manamuruga nAn azhaikkavO idara mAdaruDan nI kaLikkavO idu taghumO idu muraiyO

idu dharumam tAnO kuzhal UdiDum pozhudu AdiDum kuzhaigaL pOlavE manadu vEdanai mighavODu

(alai)

3 - Nagumomu....
Pallavi:

nagu mOmu kana lEni nA jAli telisi

nannu brOva rAdA SrI raghuvara nI (nagu)Anupallavi

naga rAja dhara nIdu parivArul(e)lla

ogi bOdhana jEsE vAralu kArE(y)-aTul(u)NDudurE nI (nagu)Charanam

khaga rAju nI(y)Anati vini vEga cana lEDO

gaganAnik(i)laku bahu dUramb(a)ninADO

jagam(E)lE paramAtma evaritO moral(i)Dudu

vaga jUpaku tALanu nann(E)lukOrA tyAgarAja nuta nI (nagu)

4 - BHagyada Lakshmi.....
Bhagyada Lakshmi Baramma
Nammamma Nee
Soubhagyada Lakshmi Baramma
Nammamma Nee
Soubhagyada Lakshmi Baramma..

Hejjaya Mele Hejjeyanikkutha
Gejjeya Kaalina Naadhava Thorutha
Sajjana Saadhu Poojeya Velege
Majjigeyolagina Benneyanthe

Bhagyada Lakshmi Baaramma
Nammamma Nee Soubhagyada Lakshmi Baaramma

Kanaka Vrushtiya Kareyutha Baare
Manake Maanava Siddhiya Thore
Dinakara Koti Tejadi Holeva
Janakarayana Kumari Bega

Bhagyada Lakshmi Baramma
Nammamma Nee
Soubhagyada Lakshmi Baramma

Attittagalade Bhakthara Maneyali
Nithya Mahothsava Nithya Sumangala
Sathyava Thoruva Saadhu Sajjanara
Chittadi Holeva Putthali Bombe

Bhagyada Lakshmi Baaramma
Nammamma Nee Soubhagyada Lakshmi Baaramma

Sankhye Illada Bhagyava Kottu
Kankana Kayya Tiruvuta Bare
Kunkumankithe Pankaja Lochane
Venkataramanana Binkada Rani

Bhagyada Lakshmi Baaramma
Nammamma Nee Soubhagyada Lakshmi Baaramma

Sakkare Thuppada Kaaluve Harisi
Shukravaaradha Poojaya Velage
Akkareyulla Alagiri Rangana
Chokka Purandara Vittalana Rani

Bhagyada Lakshmi Baaramma
Nammamma Nee
Soubhagyada Lakshmi Baaramma
Nammamma Nee
Soubhagyada Lakshmi Baaramma..

5 - Bho Shambho Shiva Shambho.....
Pallavi

Bho Shambho Shiva Shambho svayambho

Anupallavi

Gangadhara Shankara Karunakara ,
Mamava bhava sagara Tharaka

Charanam

Nirguna parabrahma swaroopa,
gama agama bhootha prapancha rahitha,
Nija gunanihitha nithantha
anantha Ananda athishaya Akshaya linga.

Dhimita dhimita dhimi dhimikita kitathom
thom thom tarikita tarikitakita thom
Matanga munivara vandita Isha,
sarva digambara vestitha vesha,
Nithya Niranjana Nithya natesa
Isha sabesha sarvesha

Bho Shambho Shiva Shambho svayambho

Bho Shambho Shiva Shambho
Bho Shambho Shiva Shambho
Bho Shambho Shiva Shambho
Bho Shambho Shiva Shambho
Raghavashtakam
Music: Carnatic
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=yQ0ZYescpx0&list=RDAMVMyQ0ZYescpx0
Video:
//// Rama Ram Jaya Rama Ram ////


Raghavam Karunakaram Munisevitham Suravandhitham | Janaki Vadhanaravindhadhivakaram Gunabhajanam | Valisoonuhithaishinam Hanumathpriyam Kamalekshanam | Yathudhana Bhayankaram Pranamami Raghavakunjjaram ||

Maithilikuchabhooshanam Amala Neelamaukthikam Eshvaram | Ravananuja Palanam Raghupungavam Mama Dhaivatham | Nagarivanthananambuja Bhodhaneeya Kalevaram |Sooryavamsha Vivardhanam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Hemakundala Mandithamala Kandadhesham Arindhamam | Shathakumbha Mayooranethra Vibhooshanena Bhooshitham |Charunoopura Hara Kausthubha Karnnabhooshana Bhooshitham | Bhanuvamshavivardhanam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Dhandakakhyvanerathamara Siddhayogi Ganashrayam | Shishtapalana Thathparam Dhrithishali Parththakrithasthuthim | Kumbakarnna Bhujabhujangavikarthane Su Visharadham | Lakshmananuja Vathsalam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Kethaki Karaveera Jathi Sugandhimalya Sushobhitham | Sreedharam Mithilathmaja Kucha Kumkumaruna Vakshasam | Devadevam Asheshabhootha Manoharam Jagathampathim | Dhasabootha Bhayapaham Pranamami Raghavakunjjaram ||

Yagadhana Samadhi Homa Japadhi Karmmakarair Dhvijai: | Vedaparagathaiharnishamadharena Supoojitham | Thadaka Vadhahethu Angadhathatha Valinishoodhanam | Paithrikodhitha Palakam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Leelaya Kharadhooshanadhi Nishacharashu Vinashanam | Ravananthakam Acchyutham Hariyoothakodi Ganashrayam | Neerajananam Ambujaghriyugam Harim Bhuvanashrayam | Devakarya Vichakshanam Pranamami Raghavakunjjaram ||

Kaushikena Sushikshithasthra Kalapamayatha Lochanam | Charuhasam Anathabandhu Asheshalokanivasinam |Vasavadhi Surari Ravana Shasanam Cha Paramamgathim | Neelamegha Nibhakritham Pranamami Raghavakunjjaram ||

Raghavashtakam Ishtasiddhidham Acchyuthashraya Sadhakam | Bhukthi Mukthi Phalapradham Dhana Dhanya Sidhdhi Vivardhanam | Ramachandhra Kripakatakshamadharena Sadha Japeth | Ramachandhra Padhambhujadhvaya Santhatharpitha Manasa: ||

Rama Rama Namosthuthe Jaya Ramabhadhra Namosthuthe | Ramachandhra Namosthuthe Jaya Raghavaya Namosthuthe| Devadeva Namosthuthe Jaya Devaraja Namosthuthe | Vasudeva Namosthuthe Jaya Veeraraja Namosthuthe ||
Viriboni Ninne - Bhairavi
Music: Carnatic
Lyricist: Carnatic
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
viriboni ninne kori marulu konnadira
sarasudau daksina dwaraka
sami sri rajagopala deva
cirunavvu momuna
Muruganin Marupeyar - Behag
Singer: Baby Sreeram
Music: Carnatic
Lyricist: Carnatic
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: muruganin marupeyar azhagu anda muruvalil mayangudu ulagu
A: kuLumaikku avanoru nilavu kumarA ena sholli pazhagu
C: vEdangaL kUriDum oLiyE uyar vElODu viLaiyADum ezhilE
turaviyum virumbiya turavE nI turaviyAi ninriTTa tiruvE