People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Nannu Kanna Thalli
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

nannu kanna talli nA bhAgyamA nArAyaNi dharmAmbikE

anupallavi

kanakAngi ramApati sOdari kAvavE nanu kAtyAyani

caraNam

kAvu kAvumani nE morabeTTagA kamala lOcani karagu cuNDaga
nIvu brOvakuNTE nevaru brOturu sadA varambosagu tyAgarAjanutE
Niravadhisukha
Singer: O.S. Arun
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

niravadhi sukhada nirmala rUpa nirjita muni shApa

anupallavi

sharadhi bandhana nata sankrandana shankarAdi gIyamAna sAdhu mAnasa su-sadana

caraNam

mAmava marakata maNI nibha dEha shrImaNI lOla natajana pAla bhIma
parAkrama bhIma karArcita tAmasa mAnava dUra tYgarAja vinuta caraNa

cittai Swaram

s,,r gmnd nmdm grsd | s,,r gmdS Sdnn dmgr ||
s,dd mgrs r,nn ddmg | m,mG RSnd mndR S,,, ||
ndSS dnnm ddmg rsrg | mndn mddm grgm dS,, ||
ndSR G,RG M,GM GRSn | dS,n ,dm, g,rs ,n,d ||
(niravati)
Enduku Peddalavale
Singer: O.S. Arun
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

enduku peddala vale buddhi iyavu endu bOdu nayyA rAmayyA

anupallavi

andarivale dATidATi vadariti andarAni paNDAye gadarA

caraNam

vEda shAstra purANa tattvArthamu dElisi bhEda rahita vEdAntamunu dElisi
nAda vidya marmambulanu dElisi nAtha tyAgarAjanuta nijamuga
Jagadananda Karaka
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
jagadananda karaka jaya janaki prana nayaka
anupallavi
gaganadhipa satkulaja raja rajeshvara sugunakara surasevya bhavya dayaka sada sakala
jagadananda karaka1. ssn p ; mp s s r s s m m r | sm M ; P ; pm mp mm ||
R s – m r s S n P m g m P | S s – n n s n n s n P r s n p ||
, s n p M np m R – p m r S | , p p – s S n – p m r S , r g m ||

amara Tharaka nichaya ku mudahitha Pari Pu rnaa nagha sura- sura
puja dadi payo dhivaasa haranaa Sunda ra dara vada na Sudhaa maya va sho
brinda Govin- da Saa nan- damaa varaajaraaptha Shuba karaa ne- ka
jagadananda karaka


2. sn p m , n P m r s- n , r S | s n p – s , s R s r s- p , m n p ||
s n p – r , r S p s n p , m g m | p p s s , n P m r s - s , r g m||

Nigama Nee rajaa Mruthaja Po shaka Nimisha vai ra vaa ridha Sa mee - rana
Khaga thu ran ga Sath kavi hrudaa laya - aga nitha vaa naraa dhi pa na than griyuga
jagadananda karaka

3. P n p , n p m M p m , p m g | G m – g , m r s N s – g , m P ||
P n p s n r s M r - s n p M | g m p - s n p – pn p- m r s s r g m ||

Indra Nee la mani sanni paa paghana Chandra Su rya naya na pra me ya Vaa
geendra ja naka Saka lesha Shu - bra Naagen-dra Shayana Samana Vai-riSan-nutha
jagadananda karaka
4. P n p m p N p M - n pm pn | P , - m m p M , g m p n P p ||
n s r s , s- P p – m r s N pm | s S n p n s r R , s , n pm ||

Pa da vi ji tha Mou ni Chaa pa Sava Pari paa la vara Man thra graha naLola
Parama Shan tha Chittha Janaka Jaadipa Saroja BhavaVara daa - - - kila
jagadananda karaka
5. S P M R s P m G pm | G mp n p G m P m G p m ||
R np m R – s n p m r , r S | p S – m P r g m P – s , n pm ||

Srushti Stthiyan tha Kaara kaa mitha Ka mitha Phala daa samana gaa thra Shachee pathi sutha pdhi madaharaa nura ga ra a ra jitha katha Saarahitha

6. S n p R s- m r s – p p , m r - s | g m p m , m – np P – n s r S s ||
P m r s n P s n P r s n p | , m r s n P – s S p p , m g m ||

Sajjana Maa na Sap - dhi Sudha kara Ku suma- Vi ma na Sura saa Ripu Karaapja
Laalitha Charana vaguna Suragana Mada ha rana Sanaa thanaa Janatha
jagadananda karaka
7. S , s , s - S r s N , s s n | p p s s , n – p n s n p m R – n p ||
, m r , s n p m r s S p s n p | , m r s S – p p , p – n s , r g - m ||
r G m p n p – s , s n – p s S – m | m r S r N s p n m p , - m g m ||

Om kaa ra Pan jara Kee ra pura hara Saro ja Bhava Ke- - sha vaa di Ru
pa Vaa sava ripu Janakaan thaka Kalaa dhara ka la da ra ptha Ghrunaa kara - sha
ranaaga tha jana Paa lana Sumano Ra mana Nir vikaara Nigama Saa rathara
jagadananda karaka

8. p m r s n p S S , - m r s S | , pm r S - n p , - p m r S – pm ||
p N n p n s - r , r – m p n P p | s n p m R – n p m r – S , r g m ||

Karadrutha Shara ja laa su ra madaa apahara na Vanee sura su raa vana
kavena Bilaja mouni krutha charithra san-nutha shree thya- - ga raa janutha
jagadananda karaka

9. p P n p m n p - m M p m g m r | s R - s m g p m n P m g m p n ||
p S s r s m r s R - s n p M | g G m p s n p m R s s r g m ||

Puraana Purusha Nru Varaathma Jaa-sritha Paraa dhee - na kara viraadha Raavana
Viraava Naanagha Paraa sha ra Mano hara Vi krutha Thya- garaaja San-nutha

10. p p n p p n p p – m P n P , n | p – p m m , - p M n p M s n pm ||
, P m g m P , m r s p m r s | n p m r s – s n p m r s – p m p – s r ||
s – P n s r S m r s – p , m r s | n P p s n P r S – s , n p m ||

Aganitha Guna Kana ka Chela Saa la Vi dha la naa ru naa bha Sa maana Charana
apaara Mahimaa thbhutha Su ka vijana hruth sada na su ra mu nigana vi hi tha kala
sha neera nidhi jaa ramana paa pagaja Nrusimha Vara Thyagarajaadinutha
jagadananda karaka
Devadi Deva Sadasiva - Sindhu Ramakriya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

dEvAdi dAva! sadAshiva dInanAtha sudhAkara dahana nayana

anupallavi

dEvEsha pitAmaha mrgya shAmAdi guNabharaNa gaurI ramanNa

caraNam

bhava candrakalAdhara nIlagaLa bhAnukOTi shankAsha shrIshanuta
tava pAdabhaktim dEhi dInabandhO darahAsa vadana tyAgarAjanuta
Koluvamare Gadha - Todi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

koluvamare gada kOdaNDapANi

anupallavi

naluvaku balukula celiyaku rukmiNiki lalitaku sItaku lakSmaNuni karudaina

caraNam 1

vEkuvajAmuna velayucu tambura jEkoni guNamula jeluvonda bADacu
shrIkarunikA shrta cintAmaNuniki nAkalid ra pAlAragimpanu jEsE

caraNam 2

vinavayya sariprodduvEla nAthuniki canuvuna pann Ta snAnamu gAvinci
ghanuniki divya bhOjanamunu beTTi kammani viDa mosangucu maravaka sEvincEDu

caraNam 3

bhAgavatalu gUDi bAguga ghananaya rAgamulacE dIpArAdhana monarinci
vEgamE shrI hari virulapai pavvaLinci jOkotti tyAgarAju sumukhuni lEpEdu
Balakanakamaya - Atana
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

Ela nI dayarAdu parAku jEsE vELa samayamu gAdu

anupallavi

bAla kanakamaya cEla sujana paripAla shrI ramAlOla vidhrta sharajAlaA
shubada karunAlavAla ghananIla navya vana mAlikA bharaNa (Ela)

caraNam 1

rArA dEvAdi dEva! rArA mahAnubhAva rArA rAjIvanEtra raghuvara putrA
sAratara sudhA pUra hrdaya parivAra jaladhi gambhIra danuja samhAra
madana sukumAra budha janavihAra sakala shrutisAra nAdupai
(Ela)

caraNam 2

rAjAdhirAja muni pUjitapAda ravirAjalOcana sharaNya ati lAvaNya
rAjadharanuta virAjaturaga sura rAja vandita pAda-aja janaka dina-
rAjakOTi samatEja danuja gajarAja nicaya mrgarAja jalajamukha
(Ela)

caraNam 3

yAgarakSaNa parama bhAgavatArcita yOgIndra su-hrdbhAvita Adyanta
rahita nAgashayana vara nAgavarada punnAga sumadhara sadAgha-
mOcana sadA gatija dhrta padAgamAnta cara rAgarahita shrI tyAgarAjanuta
(Ela)
Muripemu Galigegada
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

munipEmu galgaegadA rAma sanmuninuta karivarada shrI rAma

anupallavi

parama puruSa jagadIsha vara mrdu bhASa suguNa maNikOSa nIku

caraNam 1

ItulEni malaya mArutamuce gUDina kAvEri taTamandu mEDala middelatO
shrngAramu mincu sadanamulalO vEDucu bhUsurala agnihOtrulai vEda ghOSamulace
nutiyimpa jUDa shivuDu gOru yOgyamaina sundaramagu purame dorake nanucu

caraNam 2

sakala sugandha rAja sumamulu sa-lalitamagu kOkila nAdambulu shuka mukha sanakAdula
nutamaina sura taruvulu galigi nikaTamandu vANi koluva surapati nIlamaNi nibha sharIra
nEDu prakaTamaina navaratna khacita hATaka maNTapa vAsamu galigE nanucu

caraNam 3

I mahilO sogasaina cOLa sImayandu varamaina pancanada puradhamuni centanu
vAsincuTakai nImadi nEncaga kAmajanaka tyAgarAja sannuta nAma pavana tanaya vidhrta
caraNa kSEmamuga vArdhillunaTTi puramuna sIta bhAma saumitri prakka golicedarani
Swara Raga Sudha - Shankarabharanam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

svara rAga sudhA rasayuta bhakti svargApavargamurA O manasA
(svara)

anupallavi

paramAnandamE kamalamupai baka bhEkamu celagEmi manasA
(svara)

caraNam 1

mUlAdhAra nAda merugutE mudamagu mOkSamurA
kOlAhala sapta svara grahamula gurutE mOkSamurA O manasA
(svara)

caraNam 2

bahu janmamulaku paini jnAniyai baraguTa mOkSamurA
sahaja bhaktitO rAga jnAna sahitudu muktudurA O manasA
(svara)

caraNam 3

maddaLa tALa gatula teliyakanE mardincuTa sukhamA
shuddha manasu lEka pUja jEyuTa sUkura vrittirA O manasA
(svara)

caraNam 4

rajata girIshuDu nagajaku delpu svarArNava marmamulu
vijayamu gala tyAgarAju-DErugE vishvAsinci delusukO O manasA
(svara)
Emi Neramu Nannu Brova - Shankarabharanam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

Emi nEramu nannu brOva enta bhAramu nAvalla

anupallavi

sAmaja rAja varaduDani munula satkIrti galga lEdA nApai

caraNam

dIna bAndhuvani dEvadEvuDani samAna ghanuDani dharmAtmuDanucunu
jnAna dhanulu guNa gAnamu sEya birAna jUDavu tyAgarAjArcita nApai
Nagumomu Ganaleni - Abheri
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
Pallavi:

Nagumomu Ganaleni Naajaali Delisi

Nannu Brova Raa Raadaa ? Sri Raghuvara! Ni

Anupallavi:

Nagaraajadhara! Nidu Parivaarulella

Ogi Bodhana Jesevaaralu Gare Yatulundadura Ni

Charanam:

Khagaraaju Niyaanativini Vega Chanaledo ?

Gaganaanikilagu Bahu Durambani Naado

Jagamele Paramaatma! Evarito Moralidudu

Vagajupagu Taalanu Nannelukora Tyagarajanutani
Tripura Sundari - Kalyani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

sundari nI divya rUpamunu jUDa tanaku dorikenamma

anupallavi

manda gamana kaTAkSa balamO mundaTi pUjAphalamO tripura

caraNam 1

bhuvilO varamau shrImad Adipuramuna nelakonna nI sogasu vini suvivEkulaina
brahmAdi suralu gumpu gUDi kavi vAsarapu sEva kanungona galuguna ani karagucu
madilO divi dattaramu baDacu nuNDagA dIna janArti hArini tripura

caraNam 2

kalilO dIna rakSaki ani sabha galigina tAvuna pogaDudunamma salalita guNa
karuNa sAgari nI sATi evaramma alasi vaccinduku nA manasu hAyicEndunA ani
uNDaga mari kalakalamani surasatulu varusagA kolucu shukravAramu muddu tripura

caraNam 3

nannu ganna talli nA janmamu nAdu saphala mAyenamma ipuDu ghana
daridruniki paikamu vele kanula paNDuvugA vanaja nayana eNDu pairulaku jalamu
vale shubha dAyaki kAma janakuni sOdari shrI tyAgarAja manOhari gauri
Sri Ganapathini Sevimpa Raare - Sourashtra
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

shrI gaNapatini sEvimpa rArE shrta mAnavulArA

anupallavi

vAgAdhipati su-pUjala cEkoni bAga natimpucu veDlina

caraNam

panasa nArikElAdi jambU phalamula nAraginci ghana tarambagu mahipai padamulu
ghallu ghallana nunci anyamu hari caraNa yugamulanu hrdayAmbujamuna nunci
vinayamunanu tygarAja vinutuDu vividha gatula dittaLAngumani veDalina
Ememo Teliyaka - Sourashtra
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi
Em(E)mO teliyaka palikedaru celulAra
nA mIda daya lEka

caraNam 1
munu mandara giri munuga 1kUrmamai
vIpuna 2tAlcaga lEdA (EmEmO)

caraNam 2
3kari rAju makaricE gAsi jendaga nEnu
karuNa jUDa lEdA (EmEmO)

caraNam 3
4veravaka nITa joccina 5sOmakuni koTTi
vEdamu tE lEdA (EmEmO)

caraNam 4
6kALindi lOni kALiyuni madambunu
kAlan(a)Naca lEdA (EmEmO)

caraNam 5
makaramu kompOyina 7guru putruni
mari tecci(y)osaga lEdA (EmEmO)

caraNam 6
tyAgarAjunaku sakhuDaina nAdu
pratApamu vina lEdA (EmEmO)
Veda Vakya - Mohanam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi
1vEda vAkyam(a)ni(y)enciri(y)I
2veladul(e)lla sammatinciri

caraNam 1
cIral(a)nniyu vadalinciri(y)entO
siggu cEtan(a)ndun(u)nciri (vEda)

caraNam 2
anduna niluvaka pOyenu mEnul-
(a)ndariki 3taDuvan(A)yenu (vEda)

caraNam 3
4kanukondurO(y)ani saraguna pAliNDla
karamula 5mUya marugunA (vEda)

caraNam 4
mAnamulanu mUsukondurO tama
prANamulanu 6kAcukondurO (vEda)

caraNam 5
celula nOr(7e)NDagan(A)yenu nIru
8cilu cilumani(y)ekkuv(A)yenu (vEda)

caraNam 6
valvalu kAnaka pOyenu satula
vadanamul(a)Tu srukkan(A)yenu (vEda)

caraNam 7
karagi karagi(y)angalArciri 9celulu
kamal(A)kshun(u)ramuna jErciri (vEda)

caraNam 8
kanula kATuka nIru kAragA jUci
kAntuD(e)ntO muddu kAraga (vEda)

caraNam 9
ramaNula madam(e)lla jarigenu tyAga-
rAja nutuni madi karagenu (vEda)
Adavarulella Kudi - Yadukula Kambhoji
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi
ADavAram(e)lla kUDi 1manam-
(A)DudAmu harini vEDi

caraNam 1
kRshNuDu jUDaga manamu jala
krIDa salpa manci dinamu (A)

caraNam 2
kamala nEtruni bAsi sukhamA ODa
gaTTu jErpa mana taramA (A)

caraNam 3
rAja kumAruDu vIDu nava
ratna sommulu peTTinADu (A)

caraNam 4
pasi biDDa kAdaTa(v)ammA vIDu
bhayapaDunO teliyad(a)mmA (A)

caraNam 5
tallitO cADi palukudurE mana
talalu 2vanca dUrudurE (A)

caraNam 6
mATaku 3cOTaunu kAni mana
ATalu teliyaka pOni (A)

caraNam 7
yuvatulArA mI lOnE mIru
yOcimpa proddu 4poyyenu (A)

caraNam 8
cAlu cAl(i)Tu rAr(a)mmA ODa
salilam(a)ndu tOyar(a)mmA (A)

caraNam 9
tyAgarAj(A)ptuDu vIDu
vanitala mATalu vina lEDu (A)
Sobhillu Saptaswara - Jaganmohini
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

shObhillu saptasvara sundarula bhajimpavE manasA

anupallavi

nAbhi hrt-kaNTha rasana nAsadulu andu

caraNam

dhara rksAmAdulalO vara gAyatri hrdayamuna
sura bhUsura mAnasamuna shubha tyAgarAjuni eDa

ciTTai swaram

S,, S,, p,, n, s
n p m g, n p m g r s n.
s, s, m g, p m n p,
S n G R S g r s g m p n
S, S p S n p m n, n m
n p m g m, p s p m g r
s, s, m, g r s S, n
p m M, G R S s g m p n
S S n p m m g r s s n. p.
n. s g r s m g r s p m n
p m g r s S n p m g r s
n. p. n. s g m p n S, ,
n p, n S n, S G R,
S M G, R S n p n S G R, S
M G R S g m n m, p S n
p m n s g r, s g m p n
(sObhillu)
Allakallola Mayanamma - Sourashtra
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi
allakallOlam(A)yen(a)mma yamunA dEvi
mA(y)Artul(e)llanu tIrp(av)amma

1anupallavi
2mollalacE pUjinci mrokkedamu brOvum(a)mma (alla)

caraNam 1
mAru 3bAriki tALa lEka(y)I rAja
kumAruni teccitim(i)ndAka
tArumAr(A)ye bratuku 4tattaLincunad(e)ndAka (alla)

caraNam 2
gAli vAnalu niNDAr(A)ye mA panul(e)lla
gEli sEyuTak(e)Dam(A)ye
mAlimitO mamm(E)lu magani(y)eDa bAyan(A)ye (alla)

caraNam 3
sommul(e)lla nIk(5o)sagedam(a)mma yamunA dEvi(y)I
sumukhuni gaTTu jErpum(a)mma
6emme kAni balimini(y)Ela teccitim(a)mma (alla)

caraNam 4
naLina bhavuDu vrAsina vrAlu(y)eTl(ai)na kAni
nAthuDu bratiki(y)uNTE cAlu
praLayamul(a)yyenu E pani cEsina bhAmalu (alla)

caraNam 5
dEhamul(e)llan(5o)sagedam(a)mma O dEvi kRshNa
dEvuni gaTTu jErpum(a)mma
mOhan(A)nguni mEmu mOsa-buccitim(a)mma (alla)

caraNam 6
mEm(o)kkaT(e)nca pOtim(a)mma mA pali dEvuD-
(E)mEmO encukonnAD(a)mma
7rAmarO SrI tyAgarAj(A)ptuni bAyam(a)mma (alla)
Sri Rama Padama Nee Kripa - Amritavarshini
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI rAma pAdamA nI krpa jAlunE cittAniki rAvE

anupallavi

vArijabhava sanaka sanandana vAsavAdi nAradAdu lella pUjince

caraNam

dArini silayai tApamu tALaka vAramu kannIrunu rAlcaga
shUra ahalyanu jUci brOcitivi A rIti dhanyu sEyavE tyAgarAja bhAgyamA
Kamalaptha Kula - Brindavana Saranga
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

kamalApta kula kalashAbdhi candra kAvavayya nanu karuNA samudra

anupallavi

kamalAkaLatra kausalyA suputra kamanIya gAtra kAmAri mitra

caraNam

munu dAsula brOcinadella cAla vini nI caranA-shrituDaitinayya kani-
karambuna nAkabhaya miyyavayya vanaja lOcana shrI tyAgarAja vinuta
Kalaharana Melara - Shuddha Saveri
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

kAlaharaNa mElarA harE sItArAma
anupallavi

kAlaharaNa mEla suguNa jAla karuNAlavAla

caraNam 1

cuTTi cuTTi pakSulella ceTTu vedaku rIti bhuvini puTTulEka nE n padamula baTTu konna nannu brOva

caraNam 2

poDavuna entADukonna bhUmini tyAgambu rIti kaDu vElpula nIvugAka evaru nannu brOva

caraNam 3

dina dinamu tirigi tirigi dikkulEka sharanu jocci tanuvu dhanamu nIdEyaNTi tyAgarAja vinuta rAma

caraNam 4

iSTa daivamA manObhISTa mIyalEka inka kastamA tyAgarAju kAmitArtha phala mosanga
Ramachandraya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
ramachandraya janaka rajaja manoharaaya
mamakabheeshtadaya mahita mangalam
charukunkumopeta chandananucharchitaya
harakataka shobhitaaya bhoori mangalam
vimalaroopaya vividha vedaanta vedyaya
sujana chittakamitaya shubhadamangalam
ramadasa mrudulahrudaya tamarasanivasaya
swami bhadragirivaraya divyamangalam
divyamangalam divyamangalam
Paraloka Bhaya - Deshadi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
Pallavi:

paralOka bhayamu lEka bhavapAsha baddhuleyyaruAnupallavi:

karivAji shrngAra rAma shibhi-kAdulella manake galigenaniCharanam:

konna kANTalamu kOna biDDalmamu vanne ciralanu vAna guDiselanu

tinnaga gani dEva lOkamani tannukollulO tyAgarAjanuta
Gandhamu Pooruga - Punnagavarali
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

gandhamu puyyarugA pannIru gandhamu puyyarugA

anupallavi

andamaina adu nandanupai kundaradana liru vondaga parimaLa

caraNam 1

tilakamu diddirugA kastUri tilakamu diddirugA kala kalamanu
mukha kalagani sokkucu balukula namrtamu lolikeDu svAmiki

caraNam 2

celamu gaTTerugA bangAru celamu gaTTerugA mAlimitO
gOpAla pAlulatO nAlamepina vishAla nayanuni

caraNam 3

hAratu letterugA mutyAla hAratu letterugA nArImaNulaku
vAramu yauvana vAraka mosageDu vArijAkSuniki

caraNam 4

pUjalu sEyarugA manasAra pUjalu sEyarug jAjulu mari
virivAjulu davanamu rAjita tyAgarAjanutu nIpai
Gandhamu Puyyaruga - Punnagavarali
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

gandhamu puyyarugA pannIru gandhamu puyyarugA

anupallavi

andamaina adu nandanupai kundaradana liru vondaga parimaLa

caraNam 1

tilakamu diddirugA kastUri tilakamu diddirugA kala kalamanu
mukha kalagani sokkucu balukula namrtamu lolikeDu svAmiki

caraNam 2

celamu gaTTerugA bangAru celamu gaTTerugA mAlimitO
gOpAla pAlulatO nAlamepina vishAla nayanuni

caraNam 3

hAratu letterugA mutyAla hAratu letterugA nArImaNulaku
vAramu yauvana vAraka mosageDu vArijAkSuniki

caraNam 4

pUjalu sEyarugA manasAra pUjalu sEyarug jAjulu mari
virivAjulu davanamu rAjita tyAgarAjanutu nIpai