People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple

A sample of other songs in raagabox lyrics * 12 *

Nava Mohana Murari
Tag: carnatic
Audio:
Video:
P: navamanOhara murAri vanamAla haradhAri nava yauvanAnga maurI sumanOhara hE
A: ramaNIya smita vadana kamanIya jita madanA harE harE yamunA vihArI su-manOhara hE
C: muLIdhara gAnalOla surucira gOpIlOlA taruNAruNa padayugaLA
karuNAmaya kambugaLA harE harE ghananIlA su-manOhara hE
Na Jaane Tava Dhyanam Vina
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

na jAnE tava dhyAnam vinA
anupallavi

bhajAmi tava pAdAmbujam-aharaham aham
caraNam

bhakti rakti tanmaya tvamiti bharata shabdOt-battitri mUrtyAtmakam bhAva
rAga tALa samyuta samyak gItam sangItam tribhuvana mOhana muralI gItam vinA
Hariye Gathi
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

(rAgA: bauLi)

hariyE gati sakala carAcaramulaku hariyE gati virinci rudrAdulakaina
(rAgA: kAmbhOji)
caraNam 1

muddula bAluDai muraLini cEpaTTi bAla muraLivai nAdamu pUrinci
mullOkamulanu munlanu saitamu muripinci maimuripincina shrI

caraNam 2

(rAgA: shuddhadhanyAsi)
Aa:S G2 M1 P N2 P S
Av: S N2 P M1 G2 S

ayA yugamula dharmamu nilupaga avatAramulanu dAlcina daivamu
hayavAhanuDai kaliyuga manduna alamElu mangA pativai velasina

caraNam 3

(rAgA: hamsAnandi)
Aa:S R1 G3 M2 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M2 G3 R1 S

bhasmAsurulu nayavancakulu asahana sUrulu palumisu pArulu
paTTi bAdhincu niTTi taruNamuna pAlana sEyuTa kevaru mAkevaru
Kamala Dalayatha
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

kamala daLAyata lOcanamulavE karmalanella kani peTTunavE

anupallavi

samarasa bhAvana samatA jIvana kamanIya gAna kavita pradamau

caraNam

sammatamula svaccha rUpamai asammatamula aruNa rUpamai
immahi dinakara indu rUUpamai sammOhana muraLIgAna vashamau
Paatale Nee Bhakti
Tag: carnatic
Audio:
Video:
Paatale Nee Bhakti Baatala Paatale
Paatala Baatavo Amrutapu Vutale

Allade Aa Paata Allade Bhakti
Gitalapa Madhuvahini Tarangalave
Grolitini Madhurasamu Mrogiitini Muralinai
Vralite Nee Mrola Kela Gaikonumamma
Aa Baatasarenu Aa Paatale Nenu
Aa Madhuvunu Grolaga Madhupamunu Nenu(Paatale...)
Amma Ananda Dayini
Singer: O.S. Arun
Audio:
pallavi

ammA Ananda dAyini akAra ukAra makAra rUpiNi
P: ammA Ananda dAyini akAra ukAra makAra rUpiNi
A: vimma ninu nammiTa bAla muraLIgAnamu cEsi dhanyuDanaitini
(muktAyi svara)
nI nirvikAra nirAmaya mUrti taraNi shata kiraNa suSama mayamuga nilicEhrdi
sakalamu navarasa bharitamu niratamu niravadhika sukhamu anubhavamammA
(ettugaDa)
shivE shivE shivE vE vEla varAlarA shivE morAlincu
caraNam 1

sadAnantAnandAmrtam satsangItam

caraNam 2

Edi nijam beyyada satyamani telpaga prArtthintunu nE teliya

caraNam 3

ina bimba samAna mukha bimba kadamba nikurumba madamba umasAmba

caraNam 4

antaryAgamuna ninu kolici purAkrta khalambula vimuktuniga
nEnaiti sakala shubha guNA vinuta munigaNAvana guNa tri-guNAtItA
vidhihari gaNapati sharavaNabhava shuka sanaka asura sura gaNa ratipati
surapati vinuta shivE niratishaya shivE shivE parama parashivE shivE shivE
Saraguna Gavumu Varaguna Nilaye - Todi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

saraguna gAvumu varaguNa nilavE karimA cala vAhanE sadayE
P: saraguna gAvumu varaguNa nilavE karimA cala vAhanE sadayE
A: karuNArasa pUrita hrdayE muraLI gAna sudhArasa priyE
(muktIyi svara)
bhAvamunanu rAgAlApanamu cEsi layamunu manasunanu nilipi
svaramunu shrutilO nilipi ninu muda monarincitani karuNinci varamosagi
(ettugaDa)
nI garimagani nI darini jEritini sadA sAma nigama mOdini
caraNam 1

kAma madada manigadA dharI

caraNam 2

rEyi pagalu talacukoni nI karuNagoni sArasa hrdilO mAnaka nilipi

caraNam 3

kAmitamu phalamuliDi surEshvara ihamu phalamula sAra midiyani
vishAla vilOcana nIdu mahimalu taramA teliyadE nanu gAvumika

caraNam 4

sAdhu sujanavara vitaraNa vila sadgAna candrakaLA bharaNi
sAreku hrdi nilavana valyunadi sakala janulu budhulai managavale
nI daya galigina khalamulu parigiDunu sakala sampadalu tAne galugunu
bhArata bhuvijana gaNamulu nokaTai melagu sukhulai jayamu galugunu
Sri Ramam Sada Bhajeham - Tanarupi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI rAmam sadA bhajEham shrtajana pAlakam sakala dEva pUjitam
anupallavi

shrI ramA nAyakam dhIravara dAyakam suri jana bhAvitam sundara hAsa vadanam
caraNam

taraNi kOTi prakAsham muraLIgAna vilAsam parama
munivara manOharam tyAgarAja sannuta shubhacaritam
Thyagaraja Gurum Bhajeham - Hanuman Todi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

tyAgarAja gurum bhajEham tAmasAdi guNa rahitam tatvagjnam
P: tyAgarAja gurum bhajEham tAmasAdi guNa rahitam tatvagjnam
A: tyAga yOga vidam yativaram sadgati pradAyakam
sadguNa shIlam sarasa muraLIgAna lOlam
Jalamela Raghupathe - Senavathi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

jAlamEla raghupatE shrIpatE nIlakaNTha sannuta sanmatE
anupallavi

nIlavarNa dinakara kulapatE pAlincu shrI rAma bhUpatE
caraNam

karuNA kaTAkSa Ela upEkSa duSTa shiSka shiSTa rakSaka
sarasijAkSa suranara rakSaka sujana pakSa muraLI bhaktarakSaka
Taamra Lochani - Latangi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

tAmra lOcani latAngi EkAmrEshvara satI trAhimAm
(tAmra)

anupallavi

dhUmra lOchana bhanjanIm akhila sAmrAjya samrakSaNim sadA
(tAmra)

caraNam

dayayA mayA krta duritamhara dayayAmayE dharma pAlinI
shivapriyE sujana hrdaya nilayAnanda maya muraLirava madhupriyE
(tAmra)
Bho Shambho - Vishwambari
Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

bhO shambhO tavakIna caraNAm bhOja bhaktim dEhimE sadA
anupallavi

Isha pApanAsha umA mahEsha dAsa pOSa hAsa vadana parEsha
caraNam

bhUsurAdi sadbhakta kalpa bhUruha muraLI gAnapriya
bhOgi bhUSaNa vibhUti dhAraNa vibhO sadAshiva pAhimAm anisham