Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Jalamela Raghupathe - Senavathi

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

jAlamEla raghupatE shrIpatE nIlakaNTha sannuta sanmatE
anupallavi

nIlavarNa dinakara kulapatE pAlincu shrI rAma bhUpatE
caraNam

karuNA kaTAkSa Ela upEkSa duSTa shiSka shiSTa rakSaka
sarasijAkSa suranara rakSaka sujana pakSa muraLI bhaktarakSaka