Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Sri Ramam Sada Bhajeham - Tanarupi

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shrI rAmam sadA bhajEham shrtajana pAlakam sakala dEva pUjitam
anupallavi

shrI ramA nAyakam dhIravara dAyakam suri jana bhAvitam sundara hAsa vadanam
caraNam

taraNi kOTi prakAsham muraLIgAna vilAsam parama
munivara manOharam tyAgarAja sannuta shubhacaritam