People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 18 *

Aparadhamula Manpi - Darbari
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

aparAdhamulamAnpi AdukOvayyA
(aparAdhamula)

anupallavi

krpa jUci brOcitE kIrti galadika nIku
(aparAdhamula)

caraNam 1

atyanta matsara madAndhuDai sajjanula nitya karmamulavalE nindincu konna nA
(aparAdhamula)

caraNam 2

cUcuvArala keduTa sokki japituDanaiti yOcinca nIpAdayugala dhyAnamulEni nA
(aparAdhamula)

caraNam 3

straina janulanu gUDi viNADitini gAni prANahita guNakathala balka lEnaiti nA
(aparAdhamula)

caraNam 4

sharaNu joccina nannu karuNincavE rAma vara tyAgarAjanuta vashamu gAdika nAku
(aparAdhamula)
Nadachi Nadachi - Kharaharapriya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

naDaci naDaci cUcera ayOdhya nagaramu gAnarE

anupallavi

puDamisuta sahAyuDai celangE pUrNuni AtmArAmuni gUDi ADa

caraNam

aTTE kannulu gUrci teraci sUtramu baTTi veliki vESadhrulai
puTTu cAvulEni tAvu teliyaka pogaDEdaru tyAgarAja vinutini
Rangapura Vihara - Brindavana Saranga
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI

anupallavi

aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAma
lAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga

caraNam

paHNkajAptakula jalanidhi sOma vara paHNkaja mukha paTTAbhirAma
padapaHNkaja jitakAma raghurAma vAmAHNka gata sItAvara
vESa shESAHNka shayana bhakta santOSa ENAHNkaravi nayana mRdutarabhASa
akaLaHNka darpaNa kapOla vishESa munisankaTa
haraNa gOvinda vENkaTa ramaNa mukunda saHNkarSaNa mUla kanda shaHNkara
guruguhAnanda
Soundara Raajam Ashraye - Brindavana Saranga
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Pallavi:

Soundara Raajam Ashraye Gaja Brindaavana Saaranga Varada RaajamAnupallavi:

Nanda Nandana Raajam Naaga Pattana Raajam
Sundari Ramaaraajam Suravinutamahiraajam

Mandasmita Mukhaambujam Mandaradhara Karaambujam

Nandakara Nayanaambujam Sundaratara Padaambujam

Charanam:

Shambaravairi Janakam Sannuta Shuka Shaunakam
Ambarishaadi Viditam Anaadi Guruguha Muditam
Ambujaasanaadi Nutam Amareshaadi Sannutam
Ambudhi Garva Nigraham Anruta Jada Dukhaapaham
Kambu Vidambana Kantham Khandikrutha Dashakantam
Tumburu Nuta Shree Kantam Duritaapaha Vaikuntam
Mamava Satatam - Jaganmohini
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

mAmava satatam raghunAthA.

anupallavi

shrImadi nAnvaya candra shritajana shubha phalada suguNasAndra

caraNam

bhakti rahita shAstra vidatidUra pankaja daLa nayana nrpa
kumAra shakti tanaya hrdAlaya raghuvIra shAnta nirvikAra
yukta vacana kanakAcala dhIra uragashayana munijana parivAra
tyakta kAma mOha mada gambhIra tyAgarAja ripu jalada samIra
Ela Avatara - Mukhari
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ElAvatAram ettukoNTivi Emi kAraNamu rAmuDai

anupallavi

Alamu sEyuTakA ayOdhya pAlana jEyutakA O rAghava

caraNam

yOgula jUcuTanduka bhava rOgula brOcuTanduka shatarAga ratna-
mAlikalu racincina tyAgarAjuku vara mosagutanDukA
Sari Evvare - Sriranjani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sari evvarE shrI jAnaki nI

anupallavi

paramAtmunikai gaDidEri sadA siruliccuTaku cEri golicina ni

caraNam

vanamandu bhayankaramaina tAvuna niltunani manasu delisi
kanakAnki andanduna rAja sukhambunu galga jEsitivE tyAgarAjanuta
Chani Todi Teve - Harikambhoji
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

cani tODi tEvE O manasA

anupallavi

kanikaramutO gani kara miDi cira-kAlamu sukha-manubhavimpa vEgamE

caraNam

patitula brOcu paTTAdhi kArii paramArtha mata vasiSThA- nusArini
dyuti nirjita shata shambarAriNi dhurina tyAgarAja hrccarini
Ekkalathilum - Nattakurinji
Lyricist: Ramaswami Shivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

ekkAlattilum maravEne-ini nAnE
(ekkAlattilum)

anupallavi

maikkAlanai akkAlattil maDiyavudaitta aDi malarinai
(ekkAlattilum)

caraNam 1

viDaiyaiyum konrai toDaiyaiyum matishaDaiyaiyum mazhuppaDaiyaiyum
tOluDaiyu maNiyiDaiyum vizhik-kaDaiyaiyum nalamaDayavE nAn
(ekkAlattilum)

caraNam 2

purattaiyum adanurattaiyum shuTTa tarattaiyum aindu nirattaiyum dasha
karattaiyum sheyyum varattaiyum pancAkSarattaiyum cidambarattaiyum nAn
(ekkAlattilum)

caraNam 3

iShanai prakAshanai guha dAsanai kArkkumnEshanai anbar
pUshanai shei vishvAsanai tillai vAsanai naTarAjanai nAn
(ekkAlattilum)
Enta Rani Thana - Hari Kambhoji
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

enta rAni tanakenta pOni nI centa viDuvajAla

anupallavi

AntakAri nI centa jEri hanumantuDai koluva lEdE

caraNam 1

shESuDu shivuniki bhUsuDu lakSmaNa vEsiyai koluva lEdA

caraNam 2

shiSTuDu mauni variSTuDu goppa vasiSTuDu hituDu gAlEdA

caraNam 3

naravara nIkai-suragaNamulu vAnarulai kOlva lEdA

caraNam 4

AgamOktamagu nI guNamulu shrI tyAgarAju bADaga lEdA
Janaki Ramana - Shuddha Simanthi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

jAnakI ramaNA bhakta pArijAta pAhi sakala lOka sharaNa
(jAnakI)

anupallavi

gAnalOla ghanatamAla lIla karuNAlavAla suguNashIla
(jAnakI)

caraNam

rakta naLinadaLa nayana nrpAla ramaNIyAnana mukura kapOla
bhakti hInajana madagaja jAla panca vadana tyAgarAjapAla
(jAnakI)
Guruleke Etuvanti - Gowri Manohari
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

gurulEka eTuvaNTi guNiki deliyaga bOdu

anupallavi

karukaina hrd-rOga gahanamunu goTTanu sad-

caraNam

tanuvu suta dhanadhAra dayAdi bAndhavulu janiyinci cedaru jAlini karuNatO
manasunantaka cEyu mandanucu tatva bOdhana jEsi kApADu tyAgarAjAptuDanu
Sri Rama Padama Nee Krupa - Amruthavahini
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

shrI rAma pAdamA nI krpa jAlunE cittAniki rAvE

anupallavi

vArijabhava sanaka sanandana vAsavAdi nAradAdu lella pUjince

caraNam

dArini silayai tApamu tALaka vAramu kannIrunu rAlcaga
shUra ahalyanu jUci brOcitivi A rIti dhanyu sEyavE tyAgarAja bhAgyamA
Bhjana Seyu Margamunu - Narayani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

bhajana sEyu mAgamunu jUpavE parama bhAgavata bhAgadEya sad
(bhajana)

anupallavi

ajuDu rudrudAkhaNDala pavanaja vijayAdulu gumigUDi nIdu caraNa
(bhajana)

caraNam

sakala vEda shAstra purANa dIpa sakala mantra tantra rUpa sItApati
sakala dEva ripu samara pratApa sAdhu tyAgarAjanuta rAma nija
(bhajana)
Kalaharana Melara - Shuddha Saveri
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

kAlaharaNa mElarA harE sItArAma
anupallavi

kAlaharaNa mEla suguNa jAla karuNAlavAla

caraNam 1

cuTTi cuTTi pakSulella ceTTu vedaku rIti bhuvini puTTulEka nE n padamula baTTu konna nannu brOva

caraNam 2

poDavuna entADukonna bhUmini tyAgambu rIti kaDu vElpula nIvugAka evaru nannu brOva

caraNam 3

dina dinamu tirigi tirigi dikkulEka sharanu jocci tanuvu dhanamu nIdEyaNTi tyAgarAja vinuta rAma

caraNam 4

iSTa daivamA manObhISTa mIyalEka inka kastamA tyAgarAju kAmitArtha phala mosanga
Talli NInnu Nera - Kalyani
Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

,,,,talli | ninnu nera |
,,,,nammi- | naanu vina- |
vE ... ||
anupallavi

,,,,ella lO- | ,,,,kamula |
,,,,kaadaara- | mai yunna naa ||
(talli)

caraNam

,,,,shyaama kru- | ,,,,shNa pari- |
paalini | jananee ||
,,,,kaamitaa- | rttha prada |
kanja | lOcani ||
kowmaari raa- | ,,,,Ni puraa- |
,,,,Ni paraa- | shakti ||
kaama | kOTi |
peeDaadi | vaasini ||
(talli)
Bhajare Re Manasa - Abheri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim
(bhajarE)

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
(bhajarE)

caraNam

rAvana mardanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAti madanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram

madhyama kaalam

ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam
(bhajarE)
Jana Gana Mana
Music: A.R. Rehman
Tag: other
Video:
jan gan man adhinayak jay he
bharat bhagya vidhata
punjab sindhu gujrat maratha
dravid utkal banga
vindhya himachal jamuna ganga
uchhal jaldhi taranga
tab shubh name jage
tab shubh aashish mange
gaaye tab jay gatha

jan gan mangal dayak jay he
bharat bhagya vidhata
jay he jay he jay he
jay jay jay jay he