A sample of other songs in raagabox lyrics * 10 *

Krishna Enabarade

Lyricist: Purandara Dasa
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: P:narajanma bandhAga nAlige iruvAga
kRuShNa enabAradhe viTalana nAma nenedhare kaShtaomdhilla
A:snAna pAna japa thapagaLa mAdutha
shAlyAnna Shadrasa thimdhu thRupthanAgi
gamDhavaposi thAmbolava meluvAga
chemdhuLLa thalpadhoLu kuLithomme
C:paripari kelasadhoLu omdhu kelasavemdhu
kRuShNa enabAradhe
dhuritharAshigaLa tharidhu bisuduvAga
garudagamana namma puramdhara viTalana

Tamburi Meetidava

Lyricist: Purandara Dasa
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: tamboori meeTidava bhavaabdhi daaTidava
taaLava taTTidava suraroLu sEridavaa

gejjeya kaTTidava khaLaredeya meeTTidava
gaanava paaDidava harimoorti nODidava

vittalana nodidavaa
(purandhara) vittalana nodidava vaikuntakke ODidavaa

Karuniso Ranga

Lyricist: Purandara Dasa
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Karuniso Ranga Karuniso Krishna
Karuniso Ranga Karuniso
Hagalu Irulu Ninna Samrane Mareyadanthe || Karuniso ||

Rukmangadanante Vrathava Naanariye
Shuka Muniyanthe Struthisalu Ariye
Bakavairiyenthe Dhyanava Maadalariye
Devakiyanthe Muddisaloo Ariye Krishna || Karuniso ||

Garudanandadi Pottu Thirugalu Ariye
Kariyalu Ariye Kari Raajanante
Vara Kapiyanthe Daasyava Maadalariye
Siriyante Neredu Mohisalu Ariye Krishna || Karuniso ||

Baliyante Daanava Kodalu Ariye
Bhakthi Cheluvanariye Prahalladanante
Varisalu Ariye Arjunanante Sakhanaagi
Salaho Devara Deva Salaho Devara Deva
Purandara Vittala Sri Purandara Vittala || Karuniso ||

Ramakrishnaru Manege Bandaru

Lyricist: Purandara Dasa
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: P: rAmakrSNaru manegebandaru bAgila terayire
A: kAmadhEnu bandantAyitu varava bEDire

C1: ceNDu bugari ciNNikOlu gajjagavADuta duNDu mallige muDidu koLalanUdi pADuta
hiNDu peNgaLa muddu mukhada sObaga nODuta bhaNDu mADi bAleyarOdane sarasavADuta

C2: makara kuNDala nIlamuttina bAvuliDutali kankaNa hAra tOLabandi toDuge toDutali
sukumAra sundaravAda uDugeyuDudali mukhada kamala muguLu nageya sukhava koDutali

C3: pokkuLalli ajana paDeda dEva dEvanu cikka unguSThadalli gangeya paDedanu
makkaLa mANikya guru purandara viTTalanu akkareyindali mukuti koDuva ranganAthanu

Jagadodharana

Singer: O.S. Arun
Lyricist: Purandara Dasa
Tag: carnatic
Lyrics: Jagadodharana Aadisidale yashodha
Jagadodharana maganendu thiliyutha
Suguna antha Rangana Aadisidale yashodha
Nigamakey silukada Aganitha Mahimana

Magugala Maanikyana Aadisidale yashodha
Anoraneeyana Mahatho Maheeyana
Aprameyana Aadisidaleyshodha
Paramapurushana Paravaasudevana
Purandhara Vitthalana Adisidheleyshodha

Hari Narayana - Kedaram

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

hari nArAyaNa hari nArAyaNa hari nArAyaNa enu manave
anupallavi

nArAyaNanemba nAmada bIjava nArada bittida dhareyoLage
(hari)

caraNam 1

taraLa dhruvaninda angurisitu adu vara prahlAdaninda moLage Aitu
dharaNIsha rukmAngadaninda ciguridu gurupitA mahaninda huvAitu

caraNam 2

vijyana satiyinda phalavAyitu adu gajarAjaninda dore haNAidu
divija shukamuniyinda bala pakvIyitu ajamiLa tAnuNDu rasa savida
caraNam 3

kAmita phalavIva nAmavondiralike hOma nEma japa tapavEke
svAmi purandara viTTala nAm,ava nEmadinda nene manave

Naneke Badavanu - Behag

Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

nAnEke baDavanu nAnEke paradEshi shrInidhE hari enage nIniruva tanaka

caraNam 1

puTTisida tAi tande iSTa mitranu nIne aSTa bandhuvu sarva baLaga nIne
peTTigeyoLagina aSTAbharaNa nIne shrESTha mUruti krSNa nIniruva tanaka

caraNam 2

oDa huTTidava nIne oDalighAkuva nIne uDalu hoDiyalu vastra koDuva nIne
maDadi makkaLanella kaDehAyisuva nIne biDade salahuva oDeya nIniruva tanaka

caraNam 3

vidye hELuva nIne buddhi kalisuva nIne uddhAra karta mama svAmi nIne
muddu siri purandara viTTalaninnaDi mEle biddu koNDiruva enagyAdara bhayavO

Bhagyada Lakshmi Baramma - Madhyamavathi

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhAgyada lakSmI bAramma nammamma nI saubhAgyada lakSmI bAramma

caraNam 1

hejjaya mElE hejya nikkuda gejje kAlgaLa dhvaniya mADuda
sajjana sAdhu pUjeya vELake majjigeyoLagiNa beNNeyante

caraNam 2

kanaka vrSTiya kareyuta bArE manake mAnava siddiyu tOre
dinakara kOTi tEjati hoLeyuva janaka rAyana kumAri bEga

caraNam 3

attittagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumaNgaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLeyuva puttaLi bombe

caraNam 4

sankhyeyillada bhAgyava koTTu kankaNa kayya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcana venkaTaramaNana binkada rANi

caraNam 5

sakkare tuppa kAluve harisi shukra vArada pUjeya vELage
akkaravuLLa aLagiri rangana sokka purandara viTTana rANi

Kannara Kande - Behag

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: kaNare kaNDe nA uDupi krSNana
C1: samudrava nA kaNDu snAnAva mADi candramaulIshvarana caraNa keragi
A mEle nA bandu anantEshvaranna kaNDu hanumantana pADi manadi nilisi
2: suttu nadiya kaNDe sUryana prabhe kaNDe allidda madhva sarOvara kaNDenu
madhva matada aSTamudhigaLa kaNDenu prasiddhavAgiruva uDupiya krSNanana
3: ungura uDidAra uDighaNTe nA kaNDe rangu mANikyada navaratna mAle kaNDe
dhim dhimi dhimikendu kuNiva krSNana kaNDe purandara viTTalanna pAda kamalava

Ranga Baro Panduranga Baro - Shankarabharanam

Singer: T.M. Krishna
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

ranga bArO pANDuranga bArO shrI

anupallavi

ranga bArO narasinga bArO

caraNam 1

kanda bArO enna tande bArO indirA ramaNa mukunda bArO

caraNam 2

appa bArO timmappa bArO kandarpanayyana kanci varada bArO

caraNam 3

aNNa bArO enna cinna bArO puNyamUrti mahiSapura cenna bArO

caraNam 4

viSNu bArO uDupi krSNa bArO enniSTa mUrti purandara viTTala bArO