People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple

A sample of other songs in raagabox lyrics * 3 *

Saraswathi Namostute - Saraswathi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sarasvati namOstutE shAradE vidyApradE

anupallavi

kara dhrta vINA pustaka varamaNi mAlAlankrta

caraNam

narahari suta vidhi lAlita navamaNi yuta kambhugaLE
sura sEvita pada yugaLE sudhAkara samadhavaLE
Kamala Charane - Amrita Behag
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

kamala caranE kanakAruNE karuNAmrta rasa pUraNE
(kamala)

anupallavi

amarEshanutE aparAjitE ramA shAradE sadA vanditE
(kamala)

caraNam

namata sajjana durita shamanE amita mahima guna pUraNE
mama santApa hara sAdhanE vimarshanAnda nAda hrtsadanE
(kamala)
Kamala Charane - Amritha Behag
Singer: K. Gayatri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

kamala caranE kanakAruNE karuNAmrta rasa pUraNE
(kamala)

anupallavi

amarEshanutE aparAjitE ramA shAradE sadA vanditE
(kamala)

caraNam

namata sajjana durita shamanE amita mahima guna pUraNE
mama santApa hara sAdhanE vimarshanAnda nAda hrtsadanE
(kamala)