People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 10 *

Gauranga Ardhanga Ganga Tarange
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=w1C8mzhuZVg
Video:
gaurāṅga ardhāṅga gaṅgā taraṅge |
yogi mahāyoga kā rūpa rāje ||

bāgha chālā muṇḍa māla śaśi phāla karatāla |
kāleka ḍhimi ḍhimika ḍhimi ḍhamarū bāje ||
tāḍeka ḍhimi ḍhimika ḍhimi ḍhamarū bāje॥

ambarāmba gāndhāra digambara jaṭā jūṭa |
phaṇidhāra bhujaṅgeśa aṅga vibhūti chāje ||

vāṇī vilāsatūya dātā vidhātā |
jātā sakala duḥkha sadāśiva virāje ||
Bilvashtakam with meaning
Singer: Devotional
Music: Adi Sankara
Lyricist: Adi Sankara
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=6rJExE8HGVg
Video:
Tridalam triguNaakaaram trinetram cha triyaayudham
trijanma paapasamhaaram eka Bilvam shivaarpaNam

I offer the bilva patra to Shiva. This leaf embodies the three qualities of sattva, rajas and tamas. This leaf is like the three eyes, and the sun, moon and fire. It is like three weapons. It is the destroyer of sins committed in three earlier births. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.

Akhanda bilvapatreNa poojite nandikeshware
shudhyantii sarva paapebhyo eka bilvam shivaarpaNam

I offer the bilva patra to Shiva. This leaf is soft and free of blemish. It is complete in itself. It is like three branches. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.

Shaaligram shilaama ekaam vipraaNaam jaatu charpayet
somayadnya mahaapuNyam eka bilvam shivaarpaNam

I offer the bilva patra to Shiva. I complete the pooja for Nandikeshwara by the bilva patra to him, and thus become free of sin

DantikotisahasraNi vajape shataanicha
kotikanyaa mahaadaanam eka bilvam shivaarpaNam

The offering of Bilva is greater in power than yagnas and sacrifices.

Laxmyaa stnam unpanam mahadevasya cha priyam
bilva vruksham prayachchhaami eka bilvam shivaarpaNam

The bilva tree was created by Goddess Lakshmi. Lord Shiva has great affection for the bilva tree. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.

Darshanam bilva vrukshasya sparshanam paapanaashanam
aghorapaapa samhaaram eka bilvam shivaarpaNam

Beholding the bilva and coming in contact with it destroys all sin. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.

Kashi kshetra nivasam cha kalabhairava darshanam
Prayaage maadhavam drushtvaa Ekabilvam shivaarpanam

I offer one leaf of the bilva to Shiva, after being in the city of Kashi, beholding Kala Bhairava, and visiting the temple of Madhava

Moolato brahma roopaaya madhyato Vishnu roopiNe
agrataha shiva roopaaya eka bilvam shivaarpaNam

The lower part of bilva is Brahma, the middle is Vishnu and the upper is Shiva himself. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.
Nirvana Shatakam with meaning
Singer: Devotional
Music: Adi Sankara
Lyricist: Adi Sankara
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=6KXOkvLS-zk
Video:
mano buddhi ahankara chittani naaham
na cha shrotravjihve na cha ghraana netre
na cha vyoma bhumir na tejo na vaayuhu
chidananda rupah shivoham shivoham

I am not any aspect of the mind like the intellect, the ego or the memory,
I am not the organs of hearing, tasting, smelling or seeing,
I am not the space, nor the earth, nor fire, nor air, I am the form of consciousness and bliss, am Shiva (that which is not)...

na cha prana sangyo na vai pancha vayuhu
na va sapta dhatur na va pancha koshah
na vak pani-padam na chopastha payu
chidananda rupah shivoham shivoham

I am not the Vital Life Energy (Prana), nor the Five Vital Airs (manifestations of Prana),
I am not the seven essential ingredients nor the 5 sheaths of the body, I am not any of the body parts, like the mouth, the hands, the feet, etc.,
I am the form of consciousness and bliss, I am Shiva (that which is not)...

na me dvesha ragau na me lobha mohau
na me vai mado naiva matsarya bhavaha
na dharmo na chartho na kamo na mokshaha
chidananda rupah shivoham shivoham

There is no hatred nor passion in me, no greed nor delusion,
There is no pride, nor jealousy in me,
I am not identified with my duty, wealth, lust or liberation, I am the form of consciousness and bliss, I am Shiva (that which is not)...

na punyam na papam na saukhyam na duhkham
na mantro na tirtham na veda na yajnah
aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta
chidananda rupah shivoham shivoham

I am not virtue nor vice, not pleasure or pain,
I need no mantras, no pilgrimage, no scriptures or rituals,
I am not the experience, not the object of experience, not even the one who experiences,
I am the form of consciousness and bliss, I am Shiva (that which is not)....

na me mrtyu shanka na mejati bhedaha
pita naiva me naiva mataa na janmaha
na bandhur na mitram gurur naiva shishyaha
chidananda rupah shivoham shivoham

I am not bound by death and its fear, not by caste or creed,
I have no father, nor mother, or even birth,
I am not a relative, nor a friend, nor a teacher nor a student, I am the form of consciousness and bliss, am Shiva (that which is not)...

aham nirvikalpo nirakara rupo
vibhut vatcha sarvatra sarvendriyanam
na cha sangatham naiva muktir na meyaha
chidananda rupah shivoham shivoham

I am devoid of duality, my form is formlessness,
I am omnipresent, I exist everywhere, pervading all senses,
I am neither attached, neither free nor limited, I am the form of consciousness and bliss, I am Shiva (that which is not)...
Nasadeeya Suktam
Singer: Sai Students
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Vedamrutham
Tag: other
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=-75zm2mKmAg
Video:
nāsad āsīn no sad āsīt tadānīṁ nāsīd rajo no vyomā paro yat |
kim āvarīvaḥ kuha kasya śarmann ambhaḥ kim āsīd gahanaṁ gabhīram || 1 |

na mṛtyur āsīd amṛtaṁ na tarhi na rātryā ahna āsīt praketaḥ |
ānīd avātaṁ svadhayā tad ekaṁ tasmād dhānyan na paraḥ kiṁ canāsa || 2 ||

tama āsīt tamasā gūlham agre praketa ̥ ṁ salilaṁ sarvam ā idam |
tucchyenābhv apihitaṁ yad āsīt tapasas tan mahinājāyataikam || 3 ||

kāmas tad agre sam avartatādhi manaso retaḥ prathamaṁ yad āsīt |
sato bandhum asati nir avindan hṛdi pratīṣyā kavayo manīṣā || 4 ||

tiraścīno vitato raśmir eṣām adhaḥ svid āsīd upari svid āsīt |
retodhā āsan mahimāna āsan svadhā avastāt prayatiḥ parastāt || 5 ||

ko addhā veda ka iha pra vocat kuta ājātā kuta iyaṁ visṛṣṭiḥ |
arvāg devā asya visarjanenāthā ko veda yata ābab || 6 ||

iyaṁ visṛṣṭir yata ābabhūva yadi vā dadhe yadi vā na |
yo asyādhyakṣaḥ parame vyoman so aṅga veda yadi vā na veda || 7 ||

|| Om Shantih Shantih Shantihi ||
Medha Suktam
Singer: Sai Students
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: other
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=EwTppFPdFV4
Video:
taittirīyāraṇyakam - 4, prapāṭhakaḥ - 10, anuvākaḥ - 41-44

ōṃ yaśChanda̍sāmṛṣa̠bhō vi̠śvarū̍paḥ । Chandō̠bhyō-dhya̠mṛtā̎thsamba̠bhūva̍ । sa mēndrō̍ mē̠dhayā̎ spṛṇōtu । a̠mṛta̍sya dēva̠dhāra̍ṇō bhūyāsam । śarī̍ra-mmē̠ vicha̍r​ṣaṇam । ji̠hvā mē̠ madhu̍mattamā । karṇā̎bhyāṃ̠ bhūri̠viśru̍vam । brahma̍ṇaḥ kō̠śō̍-si mē̠dhayā pi̍hitaḥ । śru̠ta-mmē̍ gōpāya ॥

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

ō-mmē̠dhādē̠vī ju̠ṣamā̍ṇā na̠ āgā̎-dvi̠śvāchī̍ bha̠drā su̍mana̠sya mā̍nā । tvayā̠ juṣṭā̍ nu̠damā̍nā du̠ruktā̎-nbṛ̠hadva̍dēma vi̠dathē̍ su̠vīrā̎ḥ । tvayā̠ juṣṭa̍ ṛ̠ṣirbha̍vati dēvi̠ tvayā̠ brahmā̍-'ga̠taśrī̍ru̠ta tvayā̎ । tvayā̠ juṣṭa̍śchi̠traṃ vi̍ndatē vasu̠ sā nō̍ juṣasva̠ dravi̍ṇō na mēdhē ॥

mē̠dhā-mma̠ indrō̍ dadātu mē̠dhā-ndē̠vī sara̍svatī । mē̠dhā-mmē̍ a̠śvinā̍vu̠bhā-vādha̍ttā̠-mpuṣka̍rasrajā । a̠psa̠rāsu̍ cha̠ yā mē̠dhā ga̍ndha̠rvēṣu̍ cha̠ yanmana̍ḥ । daivī̎-mmē̠dhā sara̍svatī̠ sā mā̎-mmē̠dhā su̠rabhi̍-rjuṣatā̠g̠ svāhā̎ ॥

āmā̎-mmē̠dhā su̠rabhi̍-rvi̠śvarū̍pā̠ hira̍ṇyavarṇā̠ jaga̍tī jaga̠myā । ūrja̍svatī̠ paya̍sā̠ pinva̍mānā̠ sā mā̎-mmē̠dhā su̠pratī̍kā juṣantām ॥

mayi̍ mē̠dhā-mmayi̍ pra̠jā-mmayya̠gni-stējō̍ dadhātu̠,
mayi̍ mē̠dhā-mmayi̍ pra̠jā-mmayīndra̍ indri̠ya-nda̍dhātu̠,
mayi̍ mē̠dhā-mmayi̍ pra̠jā-mmayi̠ sūryō̠ bhrājō̍ dadhātu ॥

[ōṃ haṃ̠sa̠ haṃ̠sāya̍ vi̠dmahē̍ paramahaṃ̠sāya̍ dhīmahi । tannō̍ haṃsaḥ prachō̠dayā̎t ॥ (haṃsagāyatrī)]

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥
egiripothe entha baguntundi
Lyricist: Sahithi
Album: Vedam
Tag: Telugu
Audio: https://www.saavn.com/s/song/telugu/Vedam/Egiripothe-Entha-Baaag
saaa ni ri sa ni da pa ma ga ri sa
sarojaaa.. Aaa..sarojaaaa.......

gunde gubuluni gangaaku vadili
mundu venakulu mungita vadili
oori sangathi ooriki vadili daari sangathi dariki vadili
tappu oppulu tatalakodili siggu yeggulu chikatikodili
teralanu vadili poralanu vadili toli toli virahapu cheralanu vadili
gaduluni vadili mudulani vadili gadabidalannni galiki vadilesi
haa..egiripothe entha baguntundi.....
egiripothe entha baguntundi

lokam rangula santha hoy hoy hoy
pratidi ikkada vintha
andalaku vela entha???
kondarike telisetantha
prathivathyam pai pai vesham
prema tyagam pakka mosam
maanam seelam vese velam
mana batukuntha maayajalam
egabadi egabadi digabadi digabadi
jatabadi kalapadi twarapadi ekkadiko
egiripothe entha baguntundi.....(4)

naa .. sogasulaku dasudavouthaava neetho
naa .. adugulaku madugulotta galava neetho
nanu kotlaku padagalettisthanantava neetho
na gudi katti haaratalu isthavaa...nee..tho
neetho neetho neetho neetho ne...tho(2)
egiri pothe entha baguntundi
egiri pothe entha baguntund
Rupee...Rupee...
Singer: M.M.Keeravani
Lyricist: M.M.Keeravani
Album: Vedam
Tag: Telugu
Audio: https://www.saavn.com/s/song/telugu/Vedam/Rupai/GgMHCTpRYVQ
Padi paayi padi paayi padi paayi
vidi payi vidi payi vidi payi
Padi paayi padi paayi padi paayi
vidi payi vidi payi vidi payi

idhi chetulu mari raatalu marche kaagithamoi
Thanu jebulu nunchi jebulaloki dookesi ....
egire egire.... roopai ru Rupayi
idhi roopai....Hai Roopai

Rupee Rupee Rupee rupai..
Rupee Rupee Rupee rupai..

Kotalu medalu kattalanna
katiki naluguru moyaalanna
guppedu methukulu puttalanna
praanam teeyalanna Okate
rupaayi rupaayi..

Ee oosaravelliki rangulu rende Black or White
Ee kasulu tallini koliche vaadi Wrong is Right
Thana hundi nindalante devudikaina mari avasaramenoi
roopai ru Rupai..idhi roopai....Hai Roopai

Rupee Rupee Rupee rupai..
Rupee Rupee Rupee rupai..

Poye oopiri nilavalanna
Poratam lo gelavalanna
Jeevana chakram tiragalanna
Jananam nunchi Maranam dhaaka
Rupaay.....
Ye.. Cheekati Cherani Kothaneee
Singer: M.M.Keeravani
Lyricist: M.M.Keeravani
Album: Vedam
Tag: Telugu
Audio: https://www.saavn.com/s/song/telugu/Vedam/Ye-Cheekati-Cherani/IB
Ye.. Cheekati Cherani Kothaneee...Brathukulo
Oo..Repani Vundani Telusuko...Oo..
Nee...Okanaati Mitruni Gurthupadathavaa....
Gurthupadathaavaa......Aa....aa......

Kallala..Nijaala...Kanulu Cheppe Kadhalu
Marala..Manushula...Unna KOnnaalu
Ye Mannu lo ..Ye gaalini Oodaalaney Oohevaridho..
Telusukogalama..Aa..aa..Telusukogalama...Aa..aa..aaa
Ye Chekati Cherani Kothanee.. Brathukulo...Oo..
Prapancham na ventosthunte
Lyricist: E.S.Murthy
Album: Vedam
Tag: Telugu
Audio: https://www.saavn.com/s/song/telugu/Vedam/Prapancham-Naaventosth
Prapancham na ventosthunte adento neevente
ila padi chasthunnane..emo... come again..
Kshnam lo swargam cherela adedo chesave
ela nanu munchesave...

o..baby fallen fallen just love is feeling feeling
couldnt get u out of my mind (everybody shake )
o..baby fallen fallen just love is feeling feeling
couldnt get u out of my mind
Every chik in the pool .....
u look like an angel i now really know why i know why..

Ne ninne chusthunna anni chesthunna
evaraina emaina anukoni jaanedo i dont care
its my style... its my life...
Nee aate kattisthanu i know everything..
thoda risk ey chesina ninu dochestha niluvuna
nee somme nuvvala dochesthavo mere sajna

One more time One more time One more time.. babe

Prapancham na ventosthunte adento neevente (oh..oh..oh..)
ila padi chasthunnane (hey..hey..hey)
Kshanam lo swargam cherela adedo chesave
arey nanu munchesave....

o..baby fallen fallen just love is feeling feeling
couldnt get u out of my mind (everybody shake )
o..baby fallen fallen just love is feeling feeling
couldnt get u out of my min
Vedam....Vedam....
Lyricist: M.M.Keeravani
Album: Vedam
Tag: Telugu
Audio: https://www.saavn.com/s/song/telugu/Vedam/Vedam/Il0nXTdjfwo
Prathi Nimisham...Prathi Nimisham..
Adugesemundhalochisthu...
Prathi Nimisham...Prathi Nimisham..
Alochanalaku Kallem Vesthu

Prathi Nimisham...Prathi Nimisham..
Adugesemundhalochisthu...
Prathi Nimisham...Prathi Nimisham..
Alochanalaku Kallem Vesthu

Prathi Udayam..Kala Kariginaa...
Nijamedhuruga..nilabaduthunna..
Manishi Manshi Ga..Jeevisthe
Manishini Manishini Ga Jeevincha nisthe
Vedam..Vedam..Vedam....Umm...Vedam...
Vedam..Ve...dam...Vedam..vedam...vedam....Vedam...

Prathi Nimisham...Prathi Nimisham..
Adugesemundhalochisthu...
Prathi Nimisham...Prathi Nimisham..
Alochanalaku Kallem Vesthu