People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Brahma Jnana Valimala
Singer: Gaiea
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Devotional
Tag: other
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=5Nn8mcxJT5s&list=RDAMVM5Nn8mcxJT5s
Video:
1. sakRt SravaNamAtreNa brahmajnAnam yato bhavet
brahmajnAnAvalImAlA sarveshAm mokshasiddhaye

2. asangoham asangoham asangoham punah punah
saccidAnandarUpoham ahamevAham avyayah

3. nityaSuddhavimuktoham nirAkAroham avyayah
bhUmAnandasvarUpoham ahamevAham avyayah

4. nityoham niravadyoham nirAkAroham acyutah
paramAnandarUpoham ahamevAhamavyayah

5. SuddhacaitanyarUpoham AtmArAmoham eva ca
akhaNDAnandarUpoham ahamevAhamavyayah

6. pratyakcaitanyarUpoham Santoham prakRteh parah
SASvatAnandarUpoham ahamevAhamavyayah

7. tattvAtItah parAtmAham madhyAtItah parah Sivah
mAyAtItah paramjyotih ahamevAhamavyayah

8. nAnArUpavyatItoham cidAkAroham acyutah
sukharUpasvarUpoham ahamevAhamavyayah

9. mAyAtatkAryadehAdi mama nAstyeva sarvadA
svaprakASaikarUpoham ahamevAhamavyayah

10. guNatrayavyatItoham brahmAdInAm ca sAkshyaham
anantAnandarUpoham ahamevAhamavyayah

11. antaryAmisvarUpoham kUTasthah sarvagosmyaham
paramAtmasvarUpoham ahamevAhamavyayah

12. nishkaloham nishkriyoham sarvAtmA Adyah sanAtanah
aparokshasvarUpoham ahamevAhamavyayah

13. dvandvAdisAkshirUpoham acaloham sanAtanah
sarvasAkshisvarUpoham ahamevAhamavyayah

14. prajnAnaghana evAham vijnAnaghana eva ca
akartAham abhoktAham ahamevAhamavyayah

15. nirAdhArasvarUpoham sarvAdhAroham eva ca
AptakAmasvarUpoham ahamevAhamavyayah

16. tApatrayavinirmukto dehatrayavilakshaNah
avasthAtrayasAkshyasmi cAhamevAhamavyayah

17. dRg dRSyau dvau padArthau stah parasparavilakshaNau
dRg brahma dRSyam mAyeti sarvavedAntaDiNDimah

18. aham sAkshIti yo vidyAt vivicyaivam punah punah
sa eva muktah so vidvAn iti vedAntaDiNDimah

19. ghaTakuDyAdikam sarvam mRttikAmAtram eva ca
tadvad brahma jagat sarvam iti vedAntaDiNDimah

20. brahma satyam jaganmithyA jIvo brahmaiva nAparah
anena vedyam sacchAstram iti vedAntaDiNDimah

21. antarjyotirbahirjyotih pratyakjyotih parAtparah
jyotirjyotih svayamjyotih Atmajyotih Sivosmyaham