Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Bhavayami Gopala Yaman Kalyani

Singer: K.S. Chitra
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

bhAvayAmi gOpAlabAlam manas-sEvitam tatpadam cintayEham sadA

caraNam 1

ghaTi ghaTita mEkhalA kacitamaNi khaNDikA paTala nina dEna viprAjamAnam
kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam

caraNam 2

niratakara kalita navanItam brahmAdi sura nikara bhAvanA shObhita padam
tiruvEnkaTAcala stitam anupam harim parama puruSam gOpAlabAlam