Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Ehi Trijagadisha - Saranga

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

Ehi trijagadIsha shambhO mAm pAhi pancanadIsha

anupallavi

vAhinIsha ripunuta shiva sAmba dEhi tvadIya karAbjAvalambam

caraNam 1

gangAdhara dhIra nIrjararipu pungava samhAra mangaLakara pura
bhanga vidhrta suku-rangApta hrdayAbja bhrnga subhanga

caraNam 2

vAraNAjinacEla bhavOdadhi tAraNa surapAla krUra lOkAbhra
samIraNa! shubhra sharIra mAmakAgha hara parAtpara

caraNam 3

rAjashEkhara karuNAsAgara nAgarAjAtmajA ramaNa
rAjarAja paripUjita pada tyAgarjarUpa vrSa rAjadhirAja