People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 5 *

Brahma Jnana Valimala
Singer: Gaiea
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Devotional
Tag: other
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=5Nn8mcxJT5s&list=RDAMVM5Nn8mcxJT5s
Video:
1. sakRt SravaNamAtreNa brahmajnAnam yato bhavet
brahmajnAnAvalImAlA sarveshAm mokshasiddhaye

2. asangoham asangoham asangoham punah punah
saccidAnandarUpoham ahamevAham avyayah

3. nityaSuddhavimuktoham nirAkAroham avyayah
bhUmAnandasvarUpoham ahamevAham avyayah

4. nityoham niravadyoham nirAkAroham acyutah
paramAnandarUpoham ahamevAhamavyayah

5. SuddhacaitanyarUpoham AtmArAmoham eva ca
akhaNDAnandarUpoham ahamevAhamavyayah

6. pratyakcaitanyarUpoham Santoham prakRteh parah
SASvatAnandarUpoham ahamevAhamavyayah

7. tattvAtItah parAtmAham madhyAtItah parah Sivah
mAyAtItah paramjyotih ahamevAhamavyayah

8. nAnArUpavyatItoham cidAkAroham acyutah
sukharUpasvarUpoham ahamevAhamavyayah

9. mAyAtatkAryadehAdi mama nAstyeva sarvadA
svaprakASaikarUpoham ahamevAhamavyayah

10. guNatrayavyatItoham brahmAdInAm ca sAkshyaham
anantAnandarUpoham ahamevAhamavyayah

11. antaryAmisvarUpoham kUTasthah sarvagosmyaham
paramAtmasvarUpoham ahamevAhamavyayah

12. nishkaloham nishkriyoham sarvAtmA Adyah sanAtanah
aparokshasvarUpoham ahamevAhamavyayah

13. dvandvAdisAkshirUpoham acaloham sanAtanah
sarvasAkshisvarUpoham ahamevAhamavyayah

14. prajnAnaghana evAham vijnAnaghana eva ca
akartAham abhoktAham ahamevAhamavyayah

15. nirAdhArasvarUpoham sarvAdhAroham eva ca
AptakAmasvarUpoham ahamevAhamavyayah

16. tApatrayavinirmukto dehatrayavilakshaNah
avasthAtrayasAkshyasmi cAhamevAhamavyayah

17. dRg dRSyau dvau padArthau stah parasparavilakshaNau
dRg brahma dRSyam mAyeti sarvavedAntaDiNDimah

18. aham sAkshIti yo vidyAt vivicyaivam punah punah
sa eva muktah so vidvAn iti vedAntaDiNDimah

19. ghaTakuDyAdikam sarvam mRttikAmAtram eva ca
tadvad brahma jagat sarvam iti vedAntaDiNDimah

20. brahma satyam jaganmithyA jIvo brahmaiva nAparah
anena vedyam sacchAstram iti vedAntaDiNDimah

21. antarjyotirbahirjyotih pratyakjyotih parAtparah
jyotirjyotih svayamjyotih Atmajyotih Sivosmyaham
Brahma Stotram
Singer: Gaiea
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Devotional
Tag: other
Video:
Namaste sate te jagat kaara-ṇaaya
Namaste chite sarva lokaashra-yaaya
Namo ‘dvaita tattvaaya mukti pra-daaya
Namo brahmaṇe vyaapine shaash-va-taaya.

Twamekam sharaṇyam twamekam vareṇ-yam
Twamekam jagat-paala-kam swa prakaa-sham
Twamekam jagat kartri paatri pra-har-tri
Twamekam param nish-cha-lam nir-vi-kalpam.

Bha-yaa-naam bhayam bhee-ṣha-ṇam bhee-ṣha-ṇaa-naam
Gatiḥ praa-ṇi-naam paawa-nam paawanaa-naam
Mahoch-chaiḥ padaa-naam niyantri twamekam
Pare-ṣhaam param rak-ṣha-ṇam rak-ṣhaa-ṇaa-naam

Vayam twaam sma-raa-mo vayam twaam bha-jaa-mo
Vayam twaam jagat saak-ṣhi roopam namaamaḥ
Sadekam nidhaa-nam ni-raa-lam-bam-eesham
Bhawaam-bhodhi potam sharaṇ-yam vrajaa-maḥ

Na tasya kash-chit patir-asti loke
Na cheshi-taa naiva cha tasya liṅgam
Sa kaa-ra-ṇam kara-ṇaa-dhipaa-dhipo
Na chaasya kash-chit janitaa na chaadhi-paḥ

Tameesh-wa-raa-ṇaam paramam mahesh-wa-ram
Tam deva-taa-naam para-mam hi daiva-tam
Patim patee-naam para-mam paras-taad
Vidaama devam bhuwa-nesham eeḍ-yam

Twameva maataa cha pitaa twameva
Twameva bandhush cha sakhaa twameva
Twameva vidyaa draviṇam twameva
Twameva sarvam mama deva deva
Manasa Satatam Smaraniyam
Singer: Gaiea
Music: Devotional
Album: Devotional
Tag: other
Video:
manasā satatam smaraṇīyam
vacasā satatam vadanīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||dhṛ||

na bhoga bhavane ramaṇīyam
na ca sukha śayane śayanīyam
aharniśam jāgaraṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||1||

na jātu duaḥkham gaṇanīyam
na ca nija saukhyam mananīyam
kārya kṣetre tvaraṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||2||

duaḥkha sāgare taraṇīyam
kaṣṭa parvate caraṇīyam
vipatti vipine bhramaṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||3||

gahanāraṇye ghanāndhakāre
bandhu janā ye sthitā gahvare
tatra mayā sancaraṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||4||
Priyam Bharatam Tat Sada Vandaniyam
Singer: Gaiea
Music: Gaiea
Tag: other
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=clbvmLhafh4&list=RDAMVMclbvmLhafh4
Video: