Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Mari Mari Ninne - Kambhoji

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

mari mari ninnE moraliDa nI manasuna dayarAdu

anupallavi

kari moravini saraguna cana nIku kAraNam Emi sarvAntaryAmi

caraNam

karuNatO dhruvuni kEDuta nilcina katha vinnAnayya suraripu tanayunikai
nara mrgamau sUcana lEmayya maraci yunna vana caruni brOcina-mahima
delupuvayya dharanu velayu tyAgarAja sannuta taramugaA dika nE vinanayya

Sattaleni Dinamu Vachhena - Naganandini

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

sattalEni dinamulu vaccenA

anupallavi

satta mAtramA saccita shAyi sAkEta nilaya deiva

caraNam

kalilOna prathama pAdamulO talli taNDri guru bhakytiyu lEka
palumAru duS-krtyambO nErpa valenA tyAgarAjanuta deiva

Abhimanamennadu Galguera - Vivardhana

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

abhimAnamennaDu galgurA anAthuDaina nAdupai nIku
(abhimAnamennaDu)

anupallavi

aparAdhamulanni mannimpumayya abhirAma paTTAbhirAma nA endu
(abhimAnamennaDu)

caraNam

kanna talliyu kanna taNDriyu anniyu nivEyani namma lEdA
ninnuvinA gati nA kevaru lErE nannu brOvu tyAgarAja vinuta
(abhimAnamennaDu)

Nagumomu Ganaleni - Abheri

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: telugu
Video:
Lyrics: pallavi

nagumOmu ganalEni nAjAli telisi nanu brOvaga rAdA shrI raghuvara nI

anupallavi

nagarAjadhara nIdu paraivAra lella ogibOdhana jEsE vAralu gArE yiTu luNDudure

caraNam

khagarAju nI yAnati vini vEga canalEdO gaganAni kilaku bahu dUrambaninAdO
jagamEle paramAtma evaritO moraliDudu vaga jUpaku tALanu nannElukOra tyAgarAjanuta nI

Samaja Varagamana - Hindolam

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

sAmaja vara gamana sAdhu hrt sArasAbja pAla kAlatita vikhyAta

anupallavi

sAma nigamaja sudhAmaya gAna vicakSaNa guNashIla dayAlavAla mAm pAlaya

caraNam

vEda shirOmaNi mAtruja saptasvara nAdAcala dIpa svIkrta
yAdavakula muraLi vAdana vinOda mOhanAkara tyAgarAja vandanIya

Apa Rama Bhakthi - Kamavardhani

Singer: T.M. Krishna
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

appa! rAmabhakti yentO gopparA; mA
(appa)

anupallavi

trippaTalanu dIrci kaNTi reppavalEnu gAcu mA
(appa)

caraNam 1

lakSmI dEvI valacunA? lakSmanuNDu golucunA?
sUkSmabuddhi gala bharatuDu jUcijUci solasunA? mA
(appa)

caraNam 2

shabari yengili niccunA? candradharuDu meccunA?
abalasvayamprabhaku daivamacala padavi niccunA? mA
(appa)

caraNam 3

kapi vAridhi dATunA kaliki rOta gaTunA
aparAdhi tyAgarAjukAnandamu heccunA? mA
(appa)

Teliyaleru Rama - Dhenuka

Singer: T.M. Krishna
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

teliyalEru rAma bhakti mArgamunu

anupallavi

ilanantaTa tirugucunu galuvarincErE gAni

caraNam

vEgalEci nITa munigi bhUti bUsi vallanenci veliki shlAganIyulai
bAga paika mArjana lOlulai rEgani tyAgarAja vinuta

Nada Tanumanisham - Chitta Ranjani

Singer: T.M. Krishna
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

nAda tanumanisha shankaram namAmi mE manasA shirasA

anupallavi

mOdakarA nigamOttama sAmavEda sAram vAram vAram

caraNam

sadyOjAtAdi panca vaktraja sarigamapadhani vara saptasvara
vidyAlOlam vidaLitakAlam vimala hrdaya tyAgarAjapAlam

Shive Pahimam

Singer: A. Sunderesan
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shivE pAhimAmbikE shrta phaladAyaki

anupallavi

kavEra jottara vAsini kAtyAyani dharma samvardhani

caraNam 1

svabhAvamu nI prabhAvamu mahAnubhAvu-rAlaina bhAratiki
pogaDa bhAramE uNDa bhAva jArati bhAma nE nanta bhAgyadAyaki

caraNam 2

kaLAtramidi shashi kalAdhari upavalAri mAyAvilAsini sakala
gamanutE bhalAriyana shubhaphala losagu parama lAla nammuna

caraNam 3

carAcaramayi karAravindamuna rAma cilukanu birAna
bUni-parAku jUDa gAdu shrI raghuvarApuDagu tyAgarAja vinutE

Kori Vachhitinayya - Bilahari

Singer: A. Sunderesan
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

kOri vaccitinayya kOdaNDapANi ninunE

anupallavi

suravinuta entO sundaramUrti vatancu

caraNam 1

cittamunaku nI krpa vittamanacu cAla

caraNam 2

mENDu guNamulacE niNDu konnAvaTancu

caraNam 3

rAjAdhi rAja tyAgarAjanuta carita

Dasarathe Dayasarathe - Kokilapriya

Singer: A. Sundaresan
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

daasarathE
dayaaSaradhE (daasarathE)

anupallavi

aaSaraharaNa! pa-raaSara gEya ka-
veeSa! suhrdaya nivESa! ghrNaakara!
(daasarathE)

caraNam

sarasijanaabha! jaladhara SObha!
paripaalitEbha! varabhakta laabha!
paricarakeeSa! paapavinaaSa!
taraNi sankaaSa! tyaagaraajESa!
(daasarathE)

Aparadhamula Manpi - Darbari

Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

aparAdhamulamAnpi AdukOvayyA
(aparAdhamula)

anupallavi

krpa jUci brOcitE kIrti galadika nIku
(aparAdhamula)

caraNam 1

atyanta matsara madAndhuDai sajjanula nitya karmamulavalE nindincu konna nA
(aparAdhamula)

caraNam 2

cUcuvArala keduTa sokki japituDanaiti yOcinca nIpAdayugala dhyAnamulEni nA
(aparAdhamula)

caraNam 3

straina janulanu gUDi viNADitini gAni prANahita guNakathala balka lEnaiti nA
(aparAdhamula)

caraNam 4

sharaNu joccina nannu karuNincavE rAma vara tyAgarAjanuta vashamu gAdika nAku
(aparAdhamula)

Swara Raga Sudha - Shankarabharanam

Lyricist: St. Thyagaraju
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

svara rAga sudhA rasayuta bhakti svargApavargamurA O manasA
(svara)

anupallavi

paramAnandamE kamalamupai baka bhEkamu celagEmi manasA
(svara)

caraNam 1

mUlAdhAra nAda merugutE mudamagu mOkSamurA
kOlAhala sapta svara grahamula gurutE mOkSamurA O manasA
(svara)

caraNam 2

bahu janmamulaku paini jnAniyai baraguTa mOkSamurA
sahaja bhaktitO rAga jnAna sahitudu muktudurA O manasA
(svara)

caraNam 3

maddaLa tALa gatula teliyakanE mardincuTa sukhamA
shuddha manasu lEka pUja jEyuTa sUkura vrittirA O manasA
(svara)

caraNam 4

rajata girIshuDu nagajaku delpu svarArNava marmamulu
vijayamu gala tyAgarAju-DErugE vishvAsinci delusukO O manasA
(svara)

Ksheera Sagara Vihara - Ananda Bhairavi

Lyricist: St. Thyagaraju
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

kSIrasAgara vihAra aparimita ghOra pAdaka vidAra krUra
jana gaNa vidAra nigama sancAra sundara sharIra

caraNam 1

shata maghAhita vibhanga shrI rAma shamana ripu sannutAnga
shrta mAnavAntaranga janakajA shrngAra jalaja bhrnga

caraNam 2

rAjAdhi rAja vESa shrI rAma ramanIya kara subhUSa
rAjanuta lalita bhASa shrI tyAgarAjadi bhakta pOSa

Bantureeti Koluviyyavayya - Hamsanandam

Singer: Akshara Damle
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

banTu reeti kOlu viyavaiyya raama | (banTu)

anupallavi

tuNTa viNTi vaani modalaina madaa- |
dula goTTi nela goola jEyu nija ||
(banTu)

caraNam

rOmaanca manu ghana kancukamu |
raama bhaktuDanu mudra biLLayu ||
raama naama manu vara khaDga mivi |
raajillu naiyya tyaagaraajuni kE ||
(bunTu)

Paritapamu Gani Adina - Manohari

Singer: Alamelu Mani
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

paritApamu gani ADina palukula maracitivO

anupallavi

sarilEni sItatO sarayu madhyambuna nA

caraNam

varamagu bangAru Odanu merayacu padi pUtalapai
karuNincEda nanacu krIganulanu tyAgarAjuni

Srikanta Neeyada - Bhavapriya

Singer: Alamelu Mani
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

shrIkAnta nIyeDa balAti bala celangaga lEdA vAdA

anupallavi

pAkArinuta nIvAri balA-balamunu teliyaga lEdA

caraNam

kAka daityu nEka sharamuna nEya kajja jAstramai baraga lEdA shrIkara
dvijulai dAri neruga lEni cinta nIku dOcadEmi tyAgarAjanuta

Saketa NIketana - Kannada

Singer: Alamelu Mani
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sAkEta nikEtana sakEdananaga lEdA

anupallavi

nIkE marulaitini nIkEla I guNamu

caraNam

rAkEndu mukha inta parAkEmi nenaruna nI rAkE migula kOritirA kEshi haraNa
rAkEmaina ceppakurA kEkalu vEturu rA kEshava shrI tyAgarAjanuta shubha carita

Samiki Sari Jeppa Jala - Begade

Singer: Alamelu Mani
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

sAmiki sari jeppa jAla vElpula rAma

anupallavi

nA manasu natanipai nATi uNDaga norula

caraNam 1

eTi yOcana cAlu nevvari kETulO vrAlu mATalADutamElu madi kidE padivElu

caraNam 2

tana kaNTi kentO muddu tappa DADina paddu canuvu jEyu nE proddu callani jUpu kaddu

caraNam 3

anni vElpula lOna natani sarigAna tannu brOcina ghana tyAgarAja sakhuDaina

Bhajana Seyave - Kalyani

Lyricist: St. Thyagaraju
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

bhajana sEyavE manasA! parama bhaktitO
(bhajana)

anupallavi

aja rudrAdulaku bhUsurAdula karudaina rAma
(bhajana)

caraNam

nAda praNava sapta svara vEda vara shAstra purAnAdicatushshasSTi
kalala bhEdamu galige mOdakara sharIra metti mukti mArgamunu
deliyani vAda tarka mEla shrImadAdi tyAgarAjanutuni
(bhajana)

Bhajana Seyave - Kalyani

Lyricist: St. Thyagaraju
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

bhajana sEyavE manasA! parama bhaktitO
(bhajana)

anupallavi

aja rudrAdulaku bhUsurAdula karudaina rAma
(bhajana)

caraNam

nAda praNava sapta svara vEda vara shAstra purAnAdicatushshasSTi
kalala bhEdamu galige mOdakara sharIra metti mukti mArgamunu
deliyani vAda tarka mEla shrImadAdi tyAgarAjanutuni
(bhajana)

Bhajana Seyave - Kalyani

Lyricist: St. Thyagaraju
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

bhajana sEyavE manasA! parama bhaktitO
(bhajana)

anupallavi

aja rudrAdulaku bhUsurAdula karudaina rAma
(bhajana)

caraNam

nAda praNava sapta svara vEda vara shAstra purAnAdicatushshasSTi
kalala bhEdamu galige mOdakara sharIra metti mukti mArgamunu
deliyani vAda tarka mEla shrImadAdi tyAgarAjanutuni
(bhajana)

Nee Bhakti Bhagya Sudha - Jayamanohari

Lyricist: St. Thyagaraju
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

nI bhakti bhAgya sudhA nIdEdE janmamu

anupallavi

bhU-bhAramu gAni sura bhUsuralai janincina

caraNam

vEdOktambau karmamu vEtagalgu gatAgatamau nAdAtmaka tyAgarAja nAtha prEmaya sadA

Needu Charana - Simhendramadhyama

Lyricist: St. Thyagaraju
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

nIdu caraNamulE gatiyani nerata nammina vADanurA rAma
(nIdu)

anupallavi

vEda vEdAnta vidituDani velayu shrI sarvEshvara rAma
(nIdu)

caraNam

pApa karmamu niNDurA indu bAdha padanE jAlarA
E vaga gAnainanu nannElukO tyAgarAjanuta
(nIdu)

Enduku Nirdaya - Harikambhoji

Lyricist: St. Thyagaraju
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

enduku nirdaya evarunnArurA

anupallavi

indu nibhAnana inakula candana

caraNam 1

parama pAvana parimaLa pAghana

caraNam 2

nE paradEshi bApave gAsi

caraNam 3

uduta bhakti gani uppa tillaga lEdA

caraNam 4

shatrula mitrula samamuga jUce nIk-

caraNam 5

dharalO nIvai tyAgarAjupai