Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Shyamala Meenakshi

Tag: carnatic
Video:
Lyrics: S R G M P. P.
D N S N D P G
M D M R G P G S
R G R N S . S .
P. P. P . M. M . M
G. G. G
R. R.R
P. P D P
M. M P M
G . G M G
R. R G R
S..
Shyamale meenakshi sundareswarasakshi
Shankari guruguha samudhbhave shiveva
pamara mochani pankaja lochani
padmasana vaani hari lakshmi vinuthe shambhavi

Hariharaputram - Vasantha

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Pallavi:

Hariharaputram Shaastaaram Sadaa Bhajeham Maayaakaaryam TyajehamAnupallavi:

Muraharaadi Mohita Shauri Girivihaaram Muralibheri

Vaadyaadi Priyakaram Prartthita Putrapradam Vasantanata Brndam

Dirghaayushprada DinajanasukhapradamCharanam:

Phaalguna Maasa Paurnimaavataaram Paandya Keralaadi Desha Prabhaakaram

Puspa Sharekshu Kaarmuka Dharam Phulla

Kalhaara Dandadharakaram Kaliyugapratyaksham

Garvita Dakshashiksham Varaguruguhaantarangam Rathagajaturangam

Anandamruthakarshini - Amritavarshini

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

aanandaa | mrutakarshiNi ||
aanandaa | mrutakarshiNi ||
amrutavarshiNee |
haraadi poojutE shivE bavaani ||
(aanandaa)

samaashTi caraNam

shree nandanaa- | di samrakshiNi ||
shree guruguha jana- | nee ... ||
shree nandanaa- | di samrakshiNi ||
shree guruguha jana- | nee sidroopiNi ||
saananda hrudaya nilayE sadaye |
satya soovrushti hE davEdvaam ||
santatam cintayE amrutEshwaree |
salilam varshaya varshaya varshaya ||
ciTTai Swaram

s,,g ,,mp nSnn ppmg |
s,,p ,,n, ,sgm pmmg ||
sg,m p,gm ,pn, pnSG |
S,,n pmmg s,,S npmg ||
(aanandaa)

Cheta Sri Balakrishnam Bhajare -

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: P chEtah Sri bAlakrishNam bhajarE rE
chintitArdha prada charaNAravindam mukundam ||

A.P. nootana neerada sadruSa Sareeram nanda kiSOram
peeta vasana dharam kambu kandharam giridharam
pootanAdi samhAram purushOttamAvatAram
Seetala hrudaya vihAram Sri rukmiNee dAram ||

C navaneeta gandha vAha vadanam mrudu gadanam
naLina patra nayanam vaTapatra Sayanam
navachampaka nAsikam asee suma bhAsakam
natEndrAdi lOkapAlakam mrugamada tilakam
nava tulasee vanamAlam nAradAdi muni pAlam
kuvalayAdi paripAlam guruguha nuta gOpAlam ||

Hiranmayim Lakshmim - Lalitha

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Pallavi:

Hiranmayeem Lakshmeem sadaa Bhajaami
Heena Maanava Aashrayam Thyajami

Anupallavi:

Chira thara Sampath pradaam Ksheeraambudhi Thanayaam
Hari vakshasthala Aalayaam Harineem Charana Kisalayam
Kara kamala drutha kuvalayaam Marakatha manimaya valayaam

Charanam:

Swetha Dweepa Vaasineem Sree Kamalaambikaam Paraam
Bhootha Bhavya Vilaasineem Bhoosura Poojithaam Varaam
Maatharam abja maalineem Maanikya aabharana Dharaam
Geetha Vaadya Vinoodhineem Girijaamthaam Indiraam

Seetha kirana nibha vadanaam sritha chinthaamani sadanaam
Peetha vasanaam guru guha maadhula kanthaam lalithaam

Angarakam - Surutti

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

angArakam AshrayAmyaham (shrI) vinatA sritajana mandAram mangaLavAram bhUmikumAram vAram vAram

P: angArakam AshrayAmyaham (shrI) vinatA sritajana
mandAram mangaLavAram bhUmikumAram vAram vAram
A: shrngAraka meSa vrshcika rAshyadhipatim raktAngam raktAmbarAdi dhram shakti shUla dharam
mangaLam kambugalam manjuLatara padayugaLam mangaLa dAyaka meSa turangam makarottungam
dAnava sura sevita mandasmita vilasita vaktram dharaNI pradam bhrAtr-kArakam rakta netram
dInarakSakam pUjita vaidyanAtha kSetram divyaughAdi guruguha kaTAkSA-nugrahapAtram
bhAnu candra guru mitram bhAsamAna sukalatram jAnustha hasta citram caturbhujam ati vicitram

Kodanda Ramam - Kokilaravam

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

kOdaNDarAmam anisham bhajAmi kOkilArava jAnakIramaNam

caraNam

pAdaja pAmsu pAlita ahalyam paramEshvara guruguha vAtsalyam
vEdAnta vEdyam ati kausalyam vishvAmitra hitam akauTilyam

Sri Neelothpala Dayike - Nariritigoula

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

shrI nIlOtpala nAyikE jagadambikE shrInagara nAyikE mAmava varadAyikE

anupallavi

dInajanArtti prabhanjana rItigauravE dEshika pradarshita cidrUpiNi nata bhairavE AnandAtmAnubhavE adri rAja samudbhavE sUnasharAri vaibhavE jnAna sudhArNavE shivE

caraNam

sankalpa vikalpAtmaka citta vrttijAlE sAdhujanArAdhita sadguru kaTAkSa mUlE
sankaTa hara dhurINatara guruguhAnukUlE samasta vishvOtpatti sthiti layAdi kAlE
viTanka tyAgarAja mOhita vicitra lIlE shankari krpAlavAlE hATakamaya cElE
pankajanayana vishAlE padmarAga maNimAlE shankara sannuta bAlE shAradE gAnalOlE

Budhamasrayami - Nattakurinji

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

budham AshrayAmi satatam suravinutam candra tArA sutam

anupallavi

budhajanar-veditam bhUsurair mOditam madhura kavitApradam mahanIya sampadam

caraNam

kumkuma samadyutim guruguha mudAkrtim kuja vairiNam maNi mukuTa hAra keyUra
kankaNAdi dhraNam kamanIya tara mithuna kanyAdhipam pustaka karam napumsakam
kinkara janamahitam kilbiSAdi rahitam shankara bhakta hitam sadAnanda sahitam

Soundara Raajam Ashraye - Brindavana Saranga

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi:

Soundara Raajam Ashraye Gaja Brindaavana Saaranga Varada RaajamAnupallavi:

Nanda Nandana Raajam Naaga Pattana Raajam
Sundari Ramaaraajam Suravinutamahiraajam

Mandasmita Mukhaambujam Mandaradhara Karaambujam

Nandakara Nayanaambujam Sundaratara Padaambujam

Charanam:

Shambaravairi Janakam Sannuta Shuka Shaunakam
Ambarishaadi Viditam Anaadi Guruguha Muditam
Ambujaasanaadi Nutam Amareshaadi Sannutam
Ambudhi Garva Nigraham Anruta Jada Dukhaapaham
Kambu Vidambana Kantham Khandikrutha Dashakantam
Tumburu Nuta Shree Kantam Duritaapaha Vaikuntam

Rangapura Vihara - Brindavana Saranga

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI

anupallavi

aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAma
lAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga

caraNam

paHNkajAptakula jalanidhi sOma vara paHNkaja mukha paTTAbhirAma
padapaHNkaja jitakAma raghurAma vAmAHNka gata sItAvara
vESa shESAHNka shayana bhakta santOSa ENAHNkaravi nayana mRdutarabhASa
akaLaHNka darpaNa kapOla vishESa munisankaTa
haraNa gOvinda vENkaTa ramaNa mukunda saHNkarSaNa mUla kanda shaHNkara
guruguhAnanda

Maha Ganapathim Manasa - Nattai

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

mahaa gaNapatim manasaa smaraami |
mahaa gaNapatim
vasishTa vaama dEvAdi vandita ||
(mahaa)

anupallavi

mahaa dEva sutam guruguha nutam |
maara kOTi prakaasham shaantam ||
mahaa kaavya naaTakaadi priyam
mooshika vaahanaa mOdhaka priyam ||

p,pmgmrs | rsnspmgm | p,dnsrgm | mrsrsnpm ||
snpmgmnp | mrgmrrs, | r,ss,np, | mg,mnsgm (mahaa ganapatim)

Nagalingam Bhajeham - Shankarabharanam

Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

nAgalingam bhajEham anAdi lingam bhajEham shri

anupallavi

nAgavallI prasangam nagajArddhAngam nandi turangam Agama shAstra purANa prasangam avidyAbhangam ati dhavaLAngam

caraNam

sthUla sUkSma kAraNAtma lingam sukhapradAyaka sundara lingam
mUla bhUtam aprAkrta lingam munigaNASTa nAgArccita lingam
nIlakaNTha guruguhAntarangam nitya shuddha kara vidhrta kurangam
kAlaharam shirO vidhrta gangam karuNApAngam vijitAnangam

Mamava Pattabhi Rama

Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

mAmava paTTAbhirAma jaya mAruti sannuta nAma (rama)

anupallavi

kOmalatara pallava pada kOdanDarAma ghana-
zyAmala vigrahAbJanayana saMpUrNa-
kAma raghurAma kalyANarAma rAma

caraNam

chatracAmara karadhRta bharata lakSmaNa
zatrughna vibhISaNa sugrIva pramukhAdi sEvita
atri vaziSTAdyanugraha pAtra dazaratha
putra maNiraGgavallyAdalaGkRta nava-
ratna maNTapE vicitramaNimaya siMhAsanE
sItayA saha saMsthita sucaritra parama pa-
vitra guruguha mitra paGkajamitra vaMsa-
sudhAMbudhicandra mEdinIpAla rAmacandra

Visvanathena - Samantha

Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

vishvanAthEna rakSitOham vishAlAkSi samEtEna

anupallavi

shAshvata guruguha sampUjitEna sAmanta puSpa mAlAdharENa (madhyamakala) vishvOtpatti sthitilaya kAraNena gartta tIra prabhAvEna

caraNam

kAshI kSetra sthita prasiddhEna vasiSThAdi munigaNa sannutEna
vikalpa rOga vaidya nipuNEna vimala gaNikA nartana priyEna
(madhyamakAla)
Ashrita jana mandArENa dEvAdi nuta pada pankajEna
sangIta shAstrAdi samyuktEna samasta sAmrAjya prada shivEna

Rangapura Vihara - Brindavana Saranga

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI

anupallavi

aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAma
lAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga

caraNam

paHNkajAptakula jalanidhi sOma vara paHNkaja mukha paTTAbhirAma
padapaHNkaja jitakAma raghurAma vAmAHNka gata sItAvara
vESa shESAHNka shayana bhakta santOSa ENAHNkaravi nayana mRdutarabhASa
akaLaHNka darpaNa kapOla vishESa munisankaTa
haraNa gOvinda vENkaTa ramaNa mukunda saHNkarSaNa mUla kanda shaHNkara
guruguhAnanda

Sri Kamalambike - Sri

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: srI kamalAmbikE shivE pAhimAm lalitE shrIpati vinutE sitAsitE shiva sahitE
(samaSThi caraNa)
rAkA chandramukhI rakSita kOlamukhI ramAvANI sakhI rAja yOga sukhI shAkambari
shAtOdari candrakalAdhari shaHNkari shankara guruguha bhakta vashankari EkAkSari
bhuvanEshwari Isha priyakari shrIkari sukhakari shrI mahA tripura sundari

Sri Venkata Malakaye - Surutti

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

srI vEnkaTa girIShamAlOgayE
vinAyaka turakArUDam
anupallavi

dEvESha pUjita bhagavantam
dinakara kOTi prakAShavantam

madhyama kaalam

gOvindam nata bhUsura vantam
guruguhAnandam mukundam
(shree)
caraNam

alamElu mangA samEtam
anata padmanAbhamtItam
kaliyuga pratyAksha vibhAdam
ka`njcajAti dEvObEdam

madhyama kaalam

jaladhara sannibha sundara gAtram
jalaruha mitrAbhja shatru nEtram
kalushApaha gOkarNa kshEtram
karuNArasa pAtram cinmAtram

Annapoorne Visalakshi - Sama

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

annapUrNE vishAlAkSi akhilabhuvanasAkSi kaTAkSi

anupallavi

unnata garttatIra vihAriNi OHNkAriNi duritAdinivAriNi pannagAbharaNa
rAjHnI purANi paramEshvara vishvEshvara bhAsvari

caraNam

pAyasAnnapUrita mANikyapAtra hEmadarvI vidhRtakarE kAyajAdi rakaSaNa
nipuNatarE kAHncanamaya bhUSaNambaradharE tOyajAsanAdi sEvitaparE tumburu nArsdAdi
nutavarE trayAtIta mOkSaprada caturE tripadashObhita guruguhasAdarE

Ganapathe Mahamate - Kalyani

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

gaNapatE mahAmatE gauri kumAra mAm pAhi

anupallavi

aNimAd-yaShTaishvarya prada pUjita vara

caraNam

sOma sUryAgni nEtra sadAshivAnanda putra
vAmadEvAdi vaktra vArija gambhIra gAtra
tAmOda hiraNyamaya pIThasthita pAmara
paNDita nuta pada pankajAsanArAdhita

HIranmayeem - Lalitha

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

hiraNmayIm lakSmIm sadA bhajAmi hIna mAnavAshrayam tyajAmi

anupallavi

ciratara sampatpradAm kSIrAmbudhi tanayAm hari vakSasthalAlayAm harinIm caraNa kisalayAm kara kamaladhrta kuvalayAm marakata maNi valayAm

caraNam

shvEta dvIpa vAsinIm shrI kamalAmbikAm parAm bhUta bhavya vilAsinIm bhUsura pUjitAm varAm
mAtaram abja mAlinIm mANikyAbharaNa dharAm gIta vAdya vinOdinIm girijAm tAm indirAm sIta
kiraNani bhavadanAm shrita cintAmaNi sadanAm pItavasanAm guruguha mAtula kAntAm lalitAm

Budhamasrayami - Nattakurinji

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

budham AshrayAmi satatam suravinutam candra tArA sutam

anupallavi

budhajanar-veditam bhUsurair mOditam madhura kavitApradam mahanIya sampadam

caraNam

kumkuma samadyutim guruguha mudAkrtim kuja vairiNam maNi mukuTa hAra keyUra
kankaNAdi dhraNam kamanIya tara mithuna kanyAdhipam pustaka karam napumsakam
kinkara janamahitam kilbiSAdi rahitam shankara bhakta hitam sadAnanda sahitam

Matangi Sri Rajarajeswari - Ramamanohari

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

mAtangi shrI rAjarAjEshvari mAmava

anupallavi

mAtanga vadanAdi guruguha janani dhanini mandasmita mahAdEva manOllAsini naLini

caraNam

ramAmanOhari rAkEndu shEkhari sukhakari raNat kinkiNi
mEkhalA bhAsvari sundari vAmamArga priyakari shankari sarvEshvari

Akhilandeshwari Rakshamam - Dwijayanti

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

akhilANDEshvari rakSamAm Agama sampradAya nipuNE shrI

anupallavi

nikhila lOka nityAtmikE vimalE nirmalE shyAmaLE sakala kalE

caraNam

lambOdara guruguha pUjitE lambAlakOdbhAsitEhasitE
vAgdEvatArAdhitE varadE varashailarAjanutE shAradE
jambhAri sambhAvitE janArddananutE jujAvanti rAganutE jallI
maddaLa jhar jhara vAdya nAdamuditE jHnAnapradE

Anandamruthakarshini - Amruthavarshini

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

AnandAmrtAkarSiNi amrtavarSiNi harAdi pUjitE shivE bhavAni

caraNam

shrI nandanAdi samrakSiNi shrI guruguha janani cid rUpiNi
sAnanda hrdayE sadayE satya suvrSti hEtavE tvAm santatam cintayE
amrtEshvari salilam varSaya varSaya varSaya