People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 3 *

Smara Janaka
Audio:
Video:
pallavi

smara janaka shuba caritAkhila lOkanAyaka mAmava

anupallavi

taruNa sArasadaLa nayana tapanIya rucivasana dhara tanuvinindita nIradAdrta nAradAnata bhUrida

caraNam 1

pApa dahana sura vimata pATana prasita shrIpatE jalanidhIshayana bhava tApa nAshana paTutara

caraNam 2

pAvana suguNa nirupama bhAnu shashi nayana dEvadEva purAri kamalajati viSadati bhavanti ta

caraNam 3

pAlitabhuvana samudaya paramapuruSa harE phAlashObhita surabhimrgamada padmanAbha jagannuta
Parama purusham
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi
parama puruSam hrdaya bhAvaya tam
anupallavi
muraLInAda vivrta tarapara lalita pancamam
caraNam 1

dEvakI vasudEvAdi divya puNya nicayam amarAvana niratama jitamambudAkrtim
pAvana taraNi tanayOparanta viracita lIlam sEvakAbhISTa dAyakam sitadashana bhAsuram

caraNam 2

kOpA vantitA hrdaya tApahara mati madhura-lApamavanI bhAra bhUpa mardanam
shrIpatimamala yOgi cintaya pAda yugaLam akhilAlApadud-dharaNa paramabja bhava vanditam

caraNam 3

sama rajita dAnavam sakala lOkanatam akhila shamalahati sarasa caritamam akSayam
kamala daLa nibha nayana kalita karuNArasam kamalanAbham amita bhava gata shamana kAraNam
Vishweswara Darshan Kar
Singer: Rahul Vellal
Music: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=mHy8k3LJPFg
Video:
pallavi - sthayi
vishvEshvar darsan kar cal man tum kAsI

antara 1
vishvEshvara darsan jab kInhO bahu prEma sahit
kAtE karuNa nidhAn janan maraNa phAsI

antara 2
bahtI jinkI purI mO gangA pay kE samAn vA kE taT ghAt ghAt bhar rahE sanyAsI

antara 3
bhasma ang bhuj trishUl ur mE lasE nAg mAl girijA ardhang dharE tribhuvan jin dAsI

antara 4
padmanAbh kamalanayan trinayan shambhu mahEsh bhaj lE in dO svarUp rahiyE avinAshI