People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 2 *

Sakhi Hey Kesi Madhana Mudaram
Lyricist: Jaya Dev
Tag: carnatic
Audio:
Video:
SlOkam gaNayati guNa grAmam bhAmam bhramadapi nEhatE
vahaticha pareetOsham dOsham vimunchati doorataha
yuvatishu valattrushNE krushNE vihAriNee mAmvinA
punarapi manO vAmam kAmam karOti karOmi kim ||

C 1 nibhruta nikunja gruham gata yA niSi rahasi nileeya vasantam
chakita vilOkita sakala diSa rati rabhasa bharENa hasantam
sakhee hE kESi madhana mudAram
ramaya mayA saha madana manOradha bhAvitAya sAvikAram||sakhee||
C 2 pradhama samAgama lajjitayA paTu chATu Satai ranukoolam
mrudu madhura smita bhAshitayA Sithileekruta jaghana dukoolam||sakhee|| ||
C 3 kisalaya Sayana nivESita yA chira murasi mamai vaSayAnam
kruta parirambhaNa chumbanayA parirabhya krutAdhara pAnam||sakhee||
C 4 alasa nimeelita lOchanAya pulakAvali lalita kapOlam
Sramajala sakala kaLEbarAya vara madana madAdatilOlam||sakhee||
C 5 kOkila kalarava koojitAyA jita manasija tantra vichAram
Slatha kusumAkula kuntalayA nakha likhita ghana sthana bhAram||sakhee||
C 6 charaNa raNita maNi noopurAya paripoorita surata vitAnam
mukhara viSrunkhala mEkhalAyA sakacha graha chumbana dAnam||sakhee ||
C 7 rati sukha samaya rasAlasAyAdara mukuLita nayana sarOjam
nissaha nipatita tanulatAyA madhusudana mudita manOjam||sakhee||
C 8 Sri jayadEva bhaNita mida matiSaya madhuripu nidhu vana Seelam
sukha mutkanThita gOpavadhoo kadhitam vitanOtu saleelam||sakhee||
Thava Vierahe Vanamali - Behag
Lyricist: Jaya Dev
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
vahati malaya-samīre madanam upanidhāya |
sphuṭati kusuma-nikare virahi-hṛdaya-dalanāya ||1||

tava virahe vanamālī sakhi sīdati | dhruva-padaṃ ||

dahati śiśira-mayūkhe maraṇam anukaroti |
patati madana-viśikhe vilapati vikalataro’ti ||2||

dhvanati madhupa-samūhe śravaṇam api dadhāti |
manasi kalita-virahe niśi niśi rujamupayāti ||3||

vasati vipina-vitāne tyajati lalita-dhāma |
luṭhati dharaṇi-śayane bahu vilapati tava nāma ||4||

raṇati pika samavāye pratidiśam anuyāti |
hasati manuja nicaye virahamapalapati neti ||5||

sphurati kalaravarāve smarati maṇitameva |
tava ratisukha vibhave gaṇayati suguṇamatīva ||6||

tvadabhidha-śubhada-māsam vadati nāri śruṇoti |
tamapi japati sarasaṃ yuvatiṣu nāratimupaiti ||7||

bhaṇati kavi-jayadeve viraha-vilasitena |
manasi rabhasa-vibhave harirudayatu sukṛitena ||8||