People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Shankaracharyam
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
P: shankarAcAryam (shrImad) bhaktamanOva shankarAcAryam smarAmyaham
1: pankajAta bhva vEdyam hrdyam pankajAta bhavarOga vaidyamAdyam shankarAcAryamaham
2: sadguNa sAndram shrI mahAdEva sarasvatIsham yamIndra candram shrI
A: shankara bhagavaccaraNAparavaryam shankara krpayAvardhita vIryam
(madhyamakAlam)
shankarAgasita yashOdhuryamani shankarAbjamavArya tapas-shauryam shrI
C: parama jnAnalatAlavAlam bhavyatara su-manOjAlam
paramata khaNDana caNDima shIlam paramAdvaita sthApanalIlam
(madhyamakAlam)
kara kalita daNDa kamaNDalum kaSAyadharam vinata muni maNDalam
paramati vijita hara kuNDalam shubha varadam natadharA-khaNDalam shrI
(ciTTasvara)
sA *ni *pa *dha *ni sA pa ma ga ri sA dha pa ma ga ri sa sa ni dha pa ma ga ri
sA*ni *pa *dha *ni sA pa ma ga ri sA *sa ni dha pa ma ga ri sA ri ga ma pA dha ni
*sa *rI *ga *ma *ga *ga *ri *sa *sa dha pA pA ma ga ri sA ma ga ri *sa dha pa ma ga ma

note: * indicates tara svaras. The second and third lines of the ciTTasvara are to be sung in 2nd kAlA.