Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 10 *

Narayana Ninna - Suddha Dhanyasi

Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

nArAyaNA ninna nAmada smaraNeya sArAmrtavenna nAligege barali

caraNam 1

kUDuvAgali nintADuvAgali matte hADuvAgali haridAGuvAgali
khOTi vinOdadi nOdade nA balu mADida pApa biTTOTi hOgO hAge

caraNam 2

UrigE hOgali UroLagirali kAraNArtangaLella kAdirali
vArija nAbha nara sArathi sannuta sAri sArigE nA bEsaradhAge

caraNam 3

hasividdAgali hasivilladAgali rasakasi irali haruSirali
vasudEvAtmaka shishupAlakSaya asurAntaka ninna hesaru mareyadhAgE

caraNam 4

kaSTadallirali utkrSTadallirali eSTAdare matikeTTirali
krSna krSNa endu shiSyaru pELuva aSTAkSara mahA mantrada nAmava

caraNam 5

kanasiLoLAgali kanavaLikAgali manasu koTTirali munidirali
janakajApati ninna caraNa kamalavanu manasiLoLage omme nenesikoLLO hAge

caraNam 6

jvara bandAgali caLi bandAgali maraLi maraLi mattE naDuguvAgAgali
hari nArAyaNa durita nivAraNanendu iruLu hagalu ninna smarane mareyadhAge

caraNam 7

santata hari ninna sAsira nAmavu antarangada oLagirisi
entO purandara viThala rAyane antya kAladalli cintisOhAgE

Narajanma Bandaga - Saurashtra

Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Lyrics: pallavi

krSNA ena bArade krSNana nenedare kaSTa ondiSTilla

anupallavi

narajanma bandAga nAlige iruvAga krSNA ena bAraDe

caraNam 1

malagittu mai muridu eLuttalomme krSNA ena bArade nitya
sULitADuta maneyoLagAdaru omme krSNA ena bArade

caraNam 2

mEre tappi mAtanADuvAgalomme krSNA ena bArade doDDa
dAriya naDevAga bhArava horuvAga krSNA ena bArade

caraNam 3

gandhava pUsi tAmbUlava meluvAga krSNA ena bArade tanna
mandagamane kUDi sarasavADutalomme krSNA ena bArade

caraNam 4

parihAsyada mAtanADutalomme krSNA ena bArade
paripari kelasadoLondu kelasavendu krSNA ena bArade

caraNam 5

kandana bigidappi muddATutalomme krSNA ena bArade bahu
cenduLLa hAsige mEle kuLitomme krSNA ena bArade

caraNam 6

nIgadAlOcane rOgOpadradalomme krSNA ena bArade oLLE
bOga paDEdu anurAgadindiruvAga krSNA ena bArade

caraNam 7

durita rAshigaLanu taridu bisuDalu krSNA ena bArade sadA
garuDa vAhana siri purandara viTTalanne krSNA ene bArade

Jagadodharana - Dhanakapi/Kapi

Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

jagadOddhAraNa ADisidaLe yashOde
(jagadO)

anupallavi

jagadOddhAraNa maganendu tiLiyuta suguNAnta ranganA AdisidaLe yashOde
(jagadO)

caraNam 1

nigamakE silukada agaNita mahimana magugaLa mANikyana ADisidaLa yashOde
(jagadO)

caraNam 2

aNOraNIyana mahatO mahImana apramEyana na ADisidaLa yashOde
(jagadO)

caraNam 3

parama puruSana paravAsudEvana purandara viThalana ADisidaLu yashOde
(jagadO)

Naneke Badavanu - Behag

Lyricist: Purandar Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

nAnEke baDavanu nAnEke paradEshi shrInidhE hari enage nIniruva tanaka

caraNam 1

puTTisida tAi tande iSTa mitranu nIne aSTa bandhuvu sarva baLaga nIne
peTTigeyoLagina aSTAbharaNa nIne shrESTha mUruti krSNa nIniruva tanaka

caraNam 2

oDa huTTidava nIne oDalighAkuva nIne uDalu hoDiyalu vastra koDuva nIne
maDadi makkaLanella kaDehAyisuva nIne biDade salahuva oDeya nIniruva tanaka

caraNam 3

vidye hELuva nIne buddhi kalisuva nIne uddhAra karta mama svAmi nIne
muddu siri purandara viTTalaninnaDi mEle biddu koNDiruva enagyAdara bhayavO

Bhagyada Lakshmi Baramma - Basant Bahar

Lyricist: Purandar Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

bhAgyada lakSmI bAramma nammamma nI saubhAgyada lakSmI bAramma

caraNam 1

hejjaya mElE hejya nikkuda gejje kAlgaLa dhvaniya mADuda
sajjana sAdhu pUjeya vELake majjigeyoLagiNa beNNeyante

caraNam 2

kanaka vrSTiya kareyuta bArE manake mAnava siddiyu tOre
dinakara kOTi tEjati hoLeyuva janaka rAyana kumAri bEga

caraNam 3

attittagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumaNgaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLeyuva puttaLi bombe

caraNam 4

sankhyeyillada bhAgyava koTTu kankaNa kayya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcana venkaTaramaNana binkada rANi

caraNam 5

sakkare tuppa kAluve harisi shukra vArada pUjeya vELage
akkaravuLLa aLagiri rangana sokka purandara viTTana rANi

Ranga Baro Panduranga Baro - Shankarabharanam

Singer: T.M. Krishna
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

ranga bArO pANDuranga bArO shrI

anupallavi

ranga bArO narasinga bArO

caraNam 1

kanda bArO enna tande bArO indirA ramaNa mukunda bArO

caraNam 2

appa bArO timmappa bArO kandarpanayyana kanci varada bArO

caraNam 3

aNNa bArO enna cinna bArO puNyamUrti mahiSapura cenna bArO

caraNam 4

viSNu bArO uDupi krSNa bArO enniSTa mUrti purandara viTTala bArO

Kannara Kande - Behag

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: kaNare kaNDe nA uDupi krSNana
C1: samudrava nA kaNDu snAnAva mADi candramaulIshvarana caraNa keragi
A mEle nA bandu anantEshvaranna kaNDu hanumantana pADi manadi nilisi
2: suttu nadiya kaNDe sUryana prabhe kaNDe allidda madhva sarOvara kaNDenu
madhva matada aSTamudhigaLa kaNDenu prasiddhavAgiruva uDupiya krSNanana
3: ungura uDidAra uDighaNTe nA kaNDe rangu mANikyada navaratna mAle kaNDe
dhim dhimi dhimikendu kuNiva krSNana kaNDe purandara viTTalanna pAda kamalava

Bhagyada Lakshmi Baramma - Madhyamavathi

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhAgyada lakSmI bAramma nammamma nI saubhAgyada lakSmI bAramma

caraNam 1

hejjaya mElE hejya nikkuda gejje kAlgaLa dhvaniya mADuda
sajjana sAdhu pUjeya vELake majjigeyoLagiNa beNNeyante

caraNam 2

kanaka vrSTiya kareyuta bArE manake mAnava siddiyu tOre
dinakara kOTi tEjati hoLeyuva janaka rAyana kumAri bEga

caraNam 3

attittagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumaNgaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLeyuva puttaLi bombe

caraNam 4

sankhyeyillada bhAgyava koTTu kankaNa kayya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcana venkaTaramaNana binkada rANi

caraNam 5

sakkare tuppa kAluve harisi shukra vArada pUjeya vELage
akkaravuLLa aLagiri rangana sokka purandara viTTana rANi

Naneke Badavanu - Behag

Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

nAnEke baDavanu nAnEke paradEshi shrInidhE hari enage nIniruva tanaka

caraNam 1

puTTisida tAi tande iSTa mitranu nIne aSTa bandhuvu sarva baLaga nIne
peTTigeyoLagina aSTAbharaNa nIne shrESTha mUruti krSNa nIniruva tanaka

caraNam 2

oDa huTTidava nIne oDalighAkuva nIne uDalu hoDiyalu vastra koDuva nIne
maDadi makkaLanella kaDehAyisuva nIne biDade salahuva oDeya nIniruva tanaka

caraNam 3

vidye hELuva nIne buddhi kalisuva nIne uddhAra karta mama svAmi nIne
muddu siri purandara viTTalaninnaDi mEle biddu koNDiruva enagyAdara bhayavO

Hari Narayana - Kedaram

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

hari nArAyaNa hari nArAyaNa hari nArAyaNa enu manave
anupallavi

nArAyaNanemba nAmada bIjava nArada bittida dhareyoLage
(hari)

caraNam 1

taraLa dhruvaninda angurisitu adu vara prahlAdaninda moLage Aitu
dharaNIsha rukmAngadaninda ciguridu gurupitA mahaninda huvAitu

caraNam 2

vijyana satiyinda phalavAyitu adu gajarAjaninda dore haNAidu
divija shukamuniyinda bala pakvIyitu ajamiLa tAnuNDu rasa savida
caraNam 3

kAmita phalavIva nAmavondiralike hOma nEma japa tapavEke
svAmi purandara viTTala nAm,ava nEmadinda nene manave