A sample of other songs in raagabox lyrics * 3 *

Bhagyada Lakshmi Baramma - Madhyamavathi

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhAgyada lakSmI bAramma nammamma nI saubhAgyada lakSmI bAramma

caraNam 1

hejjaya mElE hejya nikkuda gejje kAlgaLa dhvaniya mADuda
sajjana sAdhu pUjeya vELake majjigeyoLagiNa beNNeyante

caraNam 2

kanaka vrSTiya kareyuta bArE manake mAnava siddiyu tOre
dinakara kOTi tEjati hoLeyuva janaka rAyana kumAri bEga

caraNam 3

attittagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumaNgaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLeyuva puttaLi bombe

caraNam 4

sankhyeyillada bhAgyava koTTu kankaNa kayya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcana venkaTaramaNana binkada rANi

caraNam 5

sakkare tuppa kAluve harisi shukra vArada pUjeya vELage
akkaravuLLa aLagiri rangana sokka purandara viTTana rANi

Naneke Badavanu - Behag

Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

nAnEke baDavanu nAnEke paradEshi shrInidhE hari enage nIniruva tanaka

caraNam 1

puTTisida tAi tande iSTa mitranu nIne aSTa bandhuvu sarva baLaga nIne
peTTigeyoLagina aSTAbharaNa nIne shrESTha mUruti krSNa nIniruva tanaka

caraNam 2

oDa huTTidava nIne oDalighAkuva nIne uDalu hoDiyalu vastra koDuva nIne
maDadi makkaLanella kaDehAyisuva nIne biDade salahuva oDeya nIniruva tanaka

caraNam 3

vidye hELuva nIne buddhi kalisuva nIne uddhAra karta mama svAmi nIne
muddu siri purandara viTTalaninnaDi mEle biddu koNDiruva enagyAdara bhayavO

Hari Narayana - Kedaram

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

hari nArAyaNa hari nArAyaNa hari nArAyaNa enu manave
anupallavi

nArAyaNanemba nAmada bIjava nArada bittida dhareyoLage
(hari)

caraNam 1

taraLa dhruvaninda angurisitu adu vara prahlAdaninda moLage Aitu
dharaNIsha rukmAngadaninda ciguridu gurupitA mahaninda huvAitu

caraNam 2

vijyana satiyinda phalavAyitu adu gajarAjaninda dore haNAidu
divija shukamuniyinda bala pakvIyitu ajamiLa tAnuNDu rasa savida
caraNam 3

kAmita phalavIva nAmavondiralike hOma nEma japa tapavEke
svAmi purandara viTTala nAm,ava nEmadinda nene manave