People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 10 *

Maitrīṁ Bhajata Akhila Hṛdayam
Singer: Rajesh Vaidya
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=MrvnggPvCWQ
Video:
Maitrīṁ Bhajata Akhila Hṛdayam
Maitrīṁ Bhājata Akhilam Tanuḥ
Maitrīṁ Bhājata Vācā Manuḥ
Maitrīm Jīvā Jagatām Aihī
Raghuvamsa Sudhambudhi- Kadanakuthuhalam
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

raghuvamsha sudhAmbudhi candra shrI rAma rAja rAjEshvara

anupallavi

agha mEgha mAruta shrIkara asurEndra mrgEndra vara jagannAtha

ciTTaswaram

;;;s, rmg, rsr, rmd, dng, gpS, Sndp || mgpmgr
sr rmmd dngp pSSR RMMG GRRS Snnd || dppmgr

caraNam 1

jamadagnija garva khaNDana jaya rudrAdi vismita bhaNDana
kamalAp-tAnvaya maNDana agaNita arputa shurya shrI venkatEshvara

caraNam 2

bhrgunandanA kavibhanjanA brndArakA brndAhitA
nigamAntava su-budhAvanA nIrajAkSa shrI venkaTEshvara
Nirupamana Samini - Behag
Music: P.S. Iyengar
Lyricist: P.S. Iyengar
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

nirupamAna sAmini nA nilayamunaku rammanavE

anupallavi

marupulyAka nA manavini maguva vAnitO manasunci delpi

caraNam 1

sadayuDagu nA sAmikE sari sATiyu lEdanucu cAla
mudamutOnu mukha vilAsa munu jUcina mundicuTakiTu

caraNam 2

madhuripuTagu shrInivAsuni madini dalaci rEpumApu
nIduralyAka yunnanAtO niduvanamulu jEyukiTu
Edayya Gati - Chalanata
Singer: E. Gayathri
Lyricist: Koteswara Ayyar
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

EdayyA gati enakku

anupallavi

mA dayAnidhi umApati sukumAra varaguNa nidhi nI tAn aladuvE

caraNam

pEdai ErkkunnaruL kATTAdu ennODEdayyA vilaiyATTa
bhUtalA calanATTa nin tAL tAn gati pugazh kavi kunjaradAsanukku v
Angarakam Ashrayamyaham - Suratti
Singer: E. Gayathri
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

angArakam AshrayAmyaham (shrI) vinatA sritajana mandAram mangaLavAram bhUmikumAram vAram vAram

P: angArakam AshrayAmyaham (shrI) vinatA sritajana
mandAram mangaLavAram bhUmikumAram vAram vAram
A: shrngAraka meSa vrshcika rAshyadhipatim raktAngam raktAmbarAdi dhram shakti shUla dharam
mangaLam kambugalam manjuLatara padayugaLam mangaLa dAyaka meSa turangam makarottungam
dAnava sura sevita mandasmita vilasita vaktram dharaNI pradam bhrAtr-kArakam rakta netram
dInarakSakam pUjita vaidyanAtha kSetram divyaughAdi guruguha kaTAkSA-nugrahapAtram
bhAnu candra guru mitram bhAsamAna sukalatram jAnustha hasta citram caturbhujam ati vicitram
Makelara Vicharamu - Ravi Chandrika
Singer: E. Gayathri
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

mAkElarA vicAramu maruganna shrI rAmacandrA

anupallavi

sAkEta rAjakumArA sadbhakta mandAra shrIkarA

caraNam

jata gUrci nATaka sUtramunu jagamella meccaga karamuna niDi
gati tappaka yAdincEdavu summi nata tyAgarAja giriSha vinuta
Aadum Chidambaramo - Behag
Singer: E. Gayathri
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ADum cidambaramO ayyan kUttADum cidambaramO
(ADum)

anupallavi

Adum cidambaram anbar kaLikkavE nAdum cidambaram namashivAyavenru
(ADum)

caraNam 1

yArum ariyAmal ambala vANanAr shIraDiyAr pArkka sEvaDi tUkki ninru
(Adum)

caraNam 2

bAlakrSnan pOTrum panimadi shaDaiyinAr tALa maddaLam pODa tAttattai enavE
(ADum)
Nada Sudha Rambilanu - Arabhi
Singer: E. Gayathri
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

nAdasudhA rasambilanu narAkrti yAyE manasA

anupallavi

vEda purAnAgama shAstrAdula-kAdhAramaina

caraNam

svara mUlArunnokaTi ghaNTalu vara rAgamu kOdaNDamu dura naya
dEshyamu triguNamu nirata gati sharamurA sarasa sangati sandarbhamu
gala giramUlurA dhara bhajana bhAgyamurA tyAgarAju sEvincu
Viriboni Ninne - Bhairavi
Singer: E. Gayathri
Tag: carnatic
Audio:
Pallavi
Viriboni ninne kori
marulu konnadira

Anupallavi
Sarasudou Dakshina dwaraka
Sami Sree Rajagopala deva

Mukthayi Swaras
G G R S R S n n d n S R || m m p p d d n n p p p - d d d - n n n - S S R ||

p d n S R G M P || D P - M D P , - N N ||

D D - D P P M - N D N - P D N M P D N S R N D || M G R S R N S R R G , M P D - M P , - D N S ||

N R , S N D - S , || , N D P P , , M ||

G R - S , , - R N D ||
(Viriboni)

Charanam
Chiru navvu momuna

M P G , , - R , S - n , , d , p m , , - p d , n S || n R , - n S R G M G M , - N N D D - N N D D N ||

M P M - M , G R G || N N D D , M - M , ||

G R S - n S , R G ||
(Chiru)

------

S N N S D N D D M N D P M , , - D P M || G R , - G , M P D M P , D P D N D N S R S ||

N G R - N , D P D || M P , M G R S R ||

n d , - n S G R G ||
(Chiru)

-----

S , R G S R G , R , , , n , S R n S R , || S , , - R n , n d G , , R , S - n , , d , n ||

p , , - d , n S R || p d n S R , , , ||

d p G R , R - n S R S , S M G , R P M , G || R G , - M P D P M N N D - D , N D D P - P , M ||

G R , - G , M P D || M P G M P , , , ||

n S n - G R M G - P M D P - N D N P D M P - G R || G M P - M P D N S N S N G R G - N S N R S R ||

N R S N D P D - M || P D N N S , - N N ||

S S R R G G - M G G R - M G R S - N G R S - N R || S N D P D N S M M P P D D N N S G R - N ||

, D - R S N , - D N || D - D N D D M - M , ||

G R S - n S , R G ||
(Chiru)
Karunanidhi Ilalo - Todi
Singer: E. Gayathri
Lyricist: Shyama Sastry
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

karuNAnidhi ilalO nIvanucunu kanna tallI vEDukoNTini nI sharaNaNTini
anupallavi

aruNAmbuda nibha caraNA (ambA) suramuni sharaNAnandESTha dAyaki shrI brhannAyaki
caraNam 1

gAna vinOdini nI mahimAdishayambula entaTi vADanu taramA brOva
tAmasamiTu jEsitE ara nimiSamaina tALa jAla nammA mAyammA

caraNam 2

pAmara pAlini pAvani nIvu gadA nI pAdamE gatiyani namminAnu kOmala
mrdu bhASiNi ghana sadrsha vENi shyAmakrSNa sOdari gOkarNEshvaruni rANi