People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Govardhana Giridhara - Fusion
Album: Memorables
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=fRX1Ed4zlmQ&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
pallavi

gOvardhana giridhara gOvinda gOkulapAlaka paramAnanda
(gOvardhana)

anupallavi

shrI vatsAnkita shrI kaustubha dhara pAvaka bhayahara pAhi mukunda
(gOvardhana)

caraNam 1

puruhUta maka vikAta sucatura puruSOttama pUruia jagatudhara
MEru bhUri dhairya agavidhurA mInakEtu shatakOTi sharIra
(gOvardhana)

caraNam 2

amita kalyANaguNa agaNita lIla aparimitAnanda ghana nandabAla
samita daityadamba shAntyAdimUla vimala mAnasa vrtti vilasita shAla
(gOvardhana)

caraNam 3

vahatOjaka daNDa kOTistavEdam varadakimadbhUtam acalEndra vahanam
mahanIya kIrtim avahasi dEhi mudam mAgavanam madapanayasi ghanam
(gOvardhana)

caraNam 4

AnandAmrta vAridhikEla alaku parAkrama anupama lIla
shRi nandAtmaja shrtajanapAla shRikara kishalaya lAlanalOla
(gOvardhana)

caraNam 5

pATita suraripu pAdapa brnda pAvana carita parAmrta kanda
nATya rasOtkaTa nAnAbharaNa nArAyaNa tIrhArcita caraNa
(gOvardhana)