Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Chandana Charchita

Singer: O.S. Arun
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: anEka nAree parirambha sambhrama
sphuran manOhari vilAsa lAlasam
murAri mAradupa darSayantyasou
sakhee samaksham punaraha rAdhikA ||

C 1 kELi chalanmaNi kunDala manDita ganDayuga smita SAlee
haririha mugdha vadhoo nikarE vilAsini vilasati kELiparE ||

C 2 peenapayOdhara bhAra bharENa harim parirabhya sarAgam
gOpavadhoo ranugAyati kAchidudanchita panchama rAgam ||haririha ||

C 3 kApi vilAsa vilOla vilOchana khEla janita manOjam
dhyAyati mugdha vadhoo radhikam madhusoodana vadana sarOjam ||haririha ||

C 4 kApi kapOlatalE miLitAlapitum kamapi Sruti moolE
kApi chuchumba nitambavatee daitam pulakairanukoolE ||haririha ||

C 5 kELi kaLA kutukEna cha kAchidamum yamunA jala koolE
manjula vanjula kunjagatam vichakarsha karENa dukoolE ||haririha||

C 6 karatala tALa taraLa valayAvaLi kalita kalaswana vamSE
rAsa rasE saha nrutya parA hariNA yuvatihi praSaSamsE||hari riha||

C 7 Slishyati kAmapi chumbati kAmapi ramayati kAmapi rAmam
paSyati sasmita chArutarA maparA manugachchati vAmAm||haririha||

C 8 Sri jayadEva bhaNita mida madbhuta kESava kELi rahasyam
brundAvana vipinE lalitam vitanOtu SubhAni yaSasyam ||haririha ||