People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 14 *

Endaro ahanubhavulu - Sree
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

endarO mahAnubhAvu-landariki vandanamu

anupallavi

canduru varNuni anda candamunu hrdayAra-
vindamuna jUci brahmAnandamanu bhavincu vAr-
(endarO)

caraNam 1

sAma gAna lOla manasija lAvaNya dhanya mUrdhanyul
(endarO)

caraNam 2

mAnasa vana cara vara sancAramu salipi mUrti bAguga pogaDanE vAr-

caraNam 3

saraguna pAdamulaku svAntamanu sarOjamunu samarpaNamu sEyu vAr-

caraNam 4

patita pAvanuDanE parAtparuni gurinci paramArthamagu nija mArgamutOnu
bADucunu sallApamutO svara layAdi rAgamula deliyu vAr-

caraNam 5

hari guNa maNimaya saramulu galamuna shObhillu bhakta kOTulilalO telivitO
celimitO karuNa galgu jagamellanu sudhA drSTicE brOcu vAr-

caraNam 6

hoyalu mIra naDalu galgu sarasuni sadA kanula jucucunu pulaka
sharIrula I Ananda payOdhi nimagnula I mudambunanu yashamu galavAr-

caraNam 7

parama bhAgavata mauni vara shashi vibhAkara sanaka sanandana
digIsha sura kimpuruSa kanaka kashipu suta nArada tumburu
pavanasUnu bAlacandra dhara shuka sarOjabhava bhUsuravarulu
parama pAvanulu ghanulu shAshvatulu kamala bhava sukhamu sadAnubhavulu gAka

caraNam 8

nI mEnu nAma vaibhavambulanu nI parAkrama dhairyamula shAnta mAnasamu nIvulanu
vacana satyamunu, raghuvara nIyeDa sadbhaktiyu janincakanu durmatamulanu kalla
jEsinaTTi nImadi neringi santasambunanu guNa bhajanA-nanda kirtanamu jEyu vAr-

caraNam 9

bhAgavata rAmAyaNa gItAdi shruti shAstra purAnamu marmamulanu shivAdi sanmatamula
gUDhamulan muppadi mukkOTi surAntarangamula bhAvamula nerigi bhava rAga layAdi
saukhyamucE cirAyuvula galigi niravadhi sukhAtmulai tyAgarAptulaina vAr-

caraNam 10

prEma muppiri gonu vELa nAmamu dalacEvAru rAmabhaktuDaina tyAgarAjanutuni nija dAsulaina vAr-
Neeke Teliyaka - Anandabhairavi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

nIkE teliyakapOtE nEnEmi sEyudurA

anupallavi

lOkAdhAruDavayyu nAlOni prajvalincu jAli caraNam

endendu jUcina endendu balikina endendu sEvincina
endendu pUjincina andandu nIvani tOcu tanduku nI
pAdAravindamunu dhyAnincina dendukani tyAgarAja sannuta
Mundu Venuka - Darbar
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

mundu vEnuka iru prakkala tODai murakhara-hara rArA

anupallavi

endugAna nI andamuvale raghunandanavEgamE rArA

caraNam 1

caNDa bhAskara kulAbdhi candra kOdaNDapANiyai rArA
aNDa golucu saumitri sahituDai yAmiya parAkrama rArA

caraNam 2

O gaja rakSaka O rAjakumAra OmkAra sadana rArA
bhAgavata priya bAga brOvavayya tyAgarAjanuta rArA
Enduko Nee Manasu - Kalyani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

endukO nI manasu karagadu Emi nEramO rAma teliya

anupallavi

endu jUcina gAni dasharatha nandanuga bhAvincina nApai

caraNam 1

sumukhulaina I lOkulu nannasUyalacE jEcedaru vimukhulai entaTivADani bahu
vidhamula dUredaru samukha-munaku yOgyuDu gAdani mari jUDaga nencEdaru
gamakamu nanu rakSincedivAralu gArani ninnE kOrina nApai

caraNam 2

dhana tanaya kaLatrAdula jUci tamadani bhramasedaru venuka mundu teliyani
Adhanikula vembaDi tirigedaru inakula jalanidhi sOma rAma nanniTula sEyaka nI
veyyAru manavu laDugu nApaini karuNatO mannincci kapADanu rAma

caraNam 3

rAgarahita shrI rAma inta parAku jEyaka sharaNAgata vatsala nammiti tAraka nAma
parAtpara tyAgarAja hrdaya sadanuDani natyantamu vEDitirA nIvE
gati anucu rEyu bagalu veyyi vELa moralu beTTina nApai
Sri Ganapathini - Sourashtram
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI gaNapatini sEvimpa rArE shrta mAnavulArA

anupallavi

vAgAdhipati su-pUjala cEkoni bAga natimpucu veDlina

caraNam

panasa nArikElAdi jambU phalamula nAraginci ghana tarambagu mahipai padamulu
ghallu ghallana nunci anyamu hari caraNa yugamulanu hrdayAmbujamuna nunci
vinayamunanu tygarAja vinutuDu vividha gatula dittaLAngumani veDalina
Ma Janaki - Kambhoji
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

mA jAnaki ceTTa baTTaga maharAja vaitivi

anupallavi

rAja rAjavara rAjIvAkSa vinu rAvaNAdiyani rAjillu kIrtiyu

caraNam

kAnakEgi yAjnA mIraka mAyAkara munici shikhi centanE yuNDi dAnavuni
ventanE cani yashOkatani mUlanuNDi vAni mATalaku gOpaginci kaNTa vidhiyincakanE
yuNDi shrI nAyaka yashamu nIkE kalgajEya lEdA tyAgarAja paripAla
Dudukugala Nanne Dora - Gowla
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

duDuku gala nannE dora koDuku brOcurA entO

anupallavi

kaDu durviSayA krSTuDai-gaDiya gaDiyaku ninDAru

caraNam 1

shrI vanitA hrtkumudAbjA vAngmAnasa gOcara

caraNam 2

sakala bhUtamula andu nI vaiyuNDaga madilEka pOyina

caraNam 3

ciruta prAyamu nADe bhajanAmrta rasavihIna kutarkuDaina

caraNam 4

para dhanamula koraku nOrula madini karaga-baliki kaDupu nimpa diriginaTTi

caraNam 5

tanamadini bhuvini saukhyapu jIvanamE anucu sadA dinamulu gaDipE

caraNam 6

telayani naTaviTa kSUdrulu vanitalu sva vashamauta- kupadEshinci santasilli
svaralayambu lerungakanushIlAtmuDai su-bhaktulaku samanamanu

caraNam 7

druSTiki sArambagu lalanA sadanArbhaka sEnAmita dhanAdulanu dEvadi dEva
nera nammitini gAkanI padAbja bhajanambu maracina

caraNam 8

cakkani mukha kamalambunu sadA nA midilO smaraNa lEkanE durmadAndha-
janula kOri paritApamulacE dagili nogili durvisaya durAsalanu rOyalEka
satata maparAdhinai capala cittuDanaina

caraNam 9

mAnavatanu durlabha manucu nEnci paramAnanda mondaleka mada matsara
kAma lObha mOhamulaku dAsuDai mOsabOti gAka modaTi kulajuDagucu bhuvini
shUdula panulu salpucunu uNTinigAka nArAdamulu kOri sArahIna matamulanu sAdhimpa dArumAru

caraNam 10

satulakai konnALLAstikai sutulakai konnALLu dhana tatulakai tirigiti nayya tyAgarAjApta ituvaNTi
Sadinchene - Arabhi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sAdhincenE O manasA

anupallavi

bOdhincina sanmArga vacanamula bonku jEsi tA baTTina paTTu

caraNam

samayAniki dagu mATa lADanE

caraNam 1

dEvaki vasudEvula negincinaTu

caraNam 2

rangEshuDu sadgangA janakuDu sangIta sAmpradAyakuDu

caraNam 3

gOpi jana manOratha mosanga lEkanE geliyu jEsE vADu

caraNam 4

vanitala sadA sokka jEyucunu mrokka jEsE paramAtmu-Dadiyu gAka
yashOda tanayuDancu mudambunanu muddu beTTa navvucuNDu hari

caraNam 5

parama bhakta vatsaluDu suguNa pArAvaruNDa janma mana ghUDi kali
bAdhalu dIrcu vADanucu nE hrdambujamuna jUcu cuNDaga

caraNam 6

harE rAmachandra raghukulEsha mrdu subhASa shESa shayana
para nAri sOdara aja virAjaturaga rAjarAjanuta nirAmaya pAghana
sarasIruha daLAkSa anucu vEDukonna nannu tA brOvakanu

caraNam 7

shrI venkaTEsha suprakAsha sarvAnnata sajjana mAnasa nikEtana
kanakAmbara dhara lasan-makuTa kuNDala virAjita harE anucu
nE pogaDaga tyAgarAja gEyuDu mAnavEndraDaina rAmacandruDu

caraNam 8

sadbhaktula naData liTla nenE amarikagA nA pUja konenE
aluga vaddananE vimukhulatO jEra bOku mananE veta galigina
tALukommananE damashamAdi sukha dAyakuDagu shrI
tyAgarAja nutuDu centa rAkanE
Manasuloni Marmamulu - Hindolam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

manasulOni marmamu delusukO mAna rakSaka marakatAnga nA

anupallavi

inakulApta nIvEgAni vErevaru lEru Ananda hrdaya

caraNam

munupu prEmagala doravai sadA canuvu nElanado goppa gAdayyA
kani karambutO nIvELa nA karamu baTTu tyAgarAja vinuta
Jagadananda Karaka - Nattai
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

jagadAnanda kAraka jaya jAnaki prANa nAyaka

anupallavi

gaganAdhipa satkulaja rAja rAjEshvara suguNAkara surasEvya bhavya dAyaka sadA sakala
(jagadAnanda)

caraNam 1

amara tAraka nicaya kumuda hita paripUrNA naga sura surabhUja
dadhi payOdhi vAsa haraNa sundaratara vadana sudhAmaya vacO
brnda gOvinda sAnanda mA varAjarApta shubhakar A nEka

caraNam 2

nigama nirajAmrutaja pOSakA nimiSavairi vArida samIraNa
khaga turanga satkavi hrdAlayA gaNita vAnarAdhipa natAnghri yuga

caraNam 3

indra nIlamaNi sannibhApa ghana candra sUrya nayanApramEya vA-
gIndra janaka sakalEsha subhra nAgEndra shayana shamana vairi sannuta

caraNam 4

pAda vijita mauni shApa sava paripAla vara mantra grahaNa lOla
parama shAnta citta janakajAdhipa sarOjabhava varadAkhila

caraNam 5

shrSTi sthityantakAra kAmita kAmita phaladA samAna gAtra sha-
cIpati nutAbdhi mada harAnurA garAga rAjita kathA sArahita

caraNam 6

sajjana mAnasAbdhi sudhAkara kusuma vimAna surasAripu karAbja
lAlita caranAva guNA suragaNa mada haraNa sanAtanA januta

caraNam 7

OmkAra panjara kIra pura hara sarOja bhava kEshavAdi rUpa vAsavaripu janakAntaka kalA
dharApta karuNAkara sharaNAgata janapAlana sumanO ramaNa nirvikAra nigama sAratara

caraNam 8

karadhrta sharajAlA sura madApa haraNa vanIsura surAvana
kavIna bilaja mauni krta caritra sannuta shrI tyAgarAjanuta

caraNam 9

purANa puruSa nrvarAtmajA shrita parAdhIna kara virAdha rAvaNa
virAvaNA nagha parAshara manOharA vikrta tyAgarAja sannuta

caraNam 10

agaNita guNa kanaka cEla sAla viDalanAruNAbha samAna caraNApAra
mahimAdbhuta su-kavijana hrtsadana sura munigaNa vihita kalasha nIra
nidhijA ramaNa pApa gaja nrsimha vara tyAgarAjAdhinuta
(jagadAnanda)
Guruleka Etuvanti - Gowri Manohari
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

gurulEka eTuvaNTi guNiki deliyaga bOdu

anupallavi

karukaina hrd-rOga gahanamunu goTTanu sad-

caraNam

tanuvu suta dhanadhAra dayAdi bAndhavulu janiyinci cedaru jAlini karuNatO
manasunantaka cEyu mandanucu tatva bOdhana jEsi kApADu tyAgarAjAptuDanu
Pathiki Haarathire - Surutti
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

patiki hAratIrE sItA

anupallavi

ati mrdutara satva bhASaNanuki akhilANDa nAthuniki sItA

caraNam 1

bangarurangu bhujanguni paini celangucunu marakatAnguDu merapu
teranguna merayu tana anganatO palukanga jUci uppongucu sItA

caraNam 2

akkaratO niruprakkala nilaci talukkani merayaga cakkani mOmuna
cukkala rAyani makkuvatO sari mukkera kadalaga grakkuna sItA

caraNam 3

rAja vibhAkara rAja dharAmara rAja shukAja virAjalu cUDaga
rAja mAnamagu gAjula ghallana rAjita shrI tyAgarAja nutuniki shrI
Geetharthamu - Surutti
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

gItArthamu sangItAnandamu nI tAvuna jUDarA O manasA

anupallavi

sItApati caraNAbujamu niDukonna vAtAtmajuniki bAga dElusurA

caraNam

hari hara bhAskara kAlAdi karmamulanu matamula marmamula neringina
hari vara rUpuDu harahaya vinutuDu vara tyAgarAja varaduDu sukhirA
Narayana Hari - Yaman Kalyani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

nArAyaNa hari nArAyaNa hari nArAyaNa hari

caraNam 1

nashvaramanina dhanashvamulanu nE vishvasinca bhUtEshvara hari hari

caraNam 2

kOTishUla gani sATilEni palku bOTi nosagi mummATiki vEDanu

caraNam 3

Asa pishacA vESamu galugu dhanEshula gAcEdu dEshamu nElanu

caraNam 4

nAlOnE nI cElOjikkati nI lObhamu viDuva vElO teliyanu

caraNam 5

bhUlOkamulO mElOvaru vidhivrAlO nikhaujAlO teliyanu

caraNam 6

dUrE panulaku dUrEdaru kaDatErE panulanu tErE manasuku

caraNam 7

toli tA jEsina phalamE galadani ilanencani martyula celimi enduku

caraNam 8

dUSaNa hara para dUSaNa janagaNa bhISaNa suguNa vibhISaNa sannuta

caraNam 9

nOreppuDu nI pErE balukani vErE evvarunnArE rAghava

caraNam 10

mitra kulEsha caritra rasika jana mitramu gOrudu vrttAri vinuta

caraNam 11

vina vimAna kavIna hrdAlaya dIna janAvana dAnava hara shrI

caraNam 12

nA jUpulu mI nAjUku tanamu nE jUDani tyAgarAulla malaru