People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 11 *

Raminchuva Revarura - Suposhini
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

rAmicu vArevarurA ragUttamA ninu vinA

anupallavi

shamAdi sadguNa gaNA sakala bhuvana janulalO

caraNam

rAmayanE su-marmamu rAmayanE sharmamu lasadamara varula kabbenO tyAgarAja sannuta
Tamburi Mitidava - Sindhubhairavi
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

tambUri mITTidava bhavAdi dATTidava tALava taTTidava suraroLu sEridava

samaashTi caraNam

gejjaya kaTTidava kaLaredeya meTTidava gAyana pADidava harimUruti nODidava
viThalana nODidava (purandara) vaikuNThake ODidava
Sri Gananatham - Kanakangi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI gaNanAtham bhajAmyaham shrIkaram cintitArtha phaladam

anupallavi

shrI guruguhAgrajam agra pUjyam shrI khNDAtmajam shrta sAmrAjyam

caraNam

ranjita nATaka ranga tOSaNam sinjita vara maNimaya bhUSaNam
AnjanEyAvatAram su-bhASaNam kunjara mukham tyAgarAja pOSaNam
Bharatha Samudaya - Behag
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
bhArata samudAyam vAzhgavE vAzhga vAzhga bhArata samudAyam vAzhgavE jaya jaya jaya

anupallavi

muppadu kOTi janangaLin sanga muzhumaikkumpOdu uDamai
oppilAda samudAyam ulagattirkk-oru pudumai vAzhga

caraNam 1

manidar uNavai manidar parikkum vazhakkam ini uNDO
manidar nOha manidar pArkkum vAzhkkai iniyuNDO (nalmilanda)
iniya mozhigaL neDiya vayangaL eNNarum peru nADu
kaniyum kizhangum dhAnyangaLum kaNakkinrit-taru nADu idu
kaNakkinrit-taru nADu nitta nittam kanakkinrittaru nADu vAzhga

caraNam 2

ini oru vidhi sheivOm adai enda nALum kAppOm
taniyoruvanukk-uNavillaiyenil jagattinai azhittiDuvOm vAzhga

caraNam 3

ellA uyirgaLilum tAnE irukkirEn enruraittAn kaNNa perumAn
ellArum amara nilaiyeidu nan muraiyai indiyA ulagirkk-kaLikkum Am
indiA ulagairk-kaLikkum Am Am indiA ulagirk-kaLikkum vAzhga

caraNam 4

ellArumOr kulam ellArumOr inam ellArum indiA makkaL
ellArumOr nirai ellArumOr vilai ellArum innATTu mannar nAm
ellArum innATTu mannar Am ellArum innATTu mannar vAzhga
Paramatmudu Velugu- Vagadheeswari
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

paramAtmuDu veluga muccaTa bAga delusukOrE

anupallavi

hariyaTa haruDaTa surulaTa narulaTa akhilANDa kOTulaTa andarilO

caraNam

gaganAnIla tEjO jAla bhUmayamagu mrga khaga naga taru kOTulalO
suguNamulO viguNamulO satatamu sAdhu tyAgarAjAdi AshritulalO
Chinnam Cherukiliye - Ragamalika
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
1 raagam: kaapi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

cinnam shirukkiLiyE kaNNammA shelvak-kaLanjiyamE
ennaik-kali tIrttE ulagil Etram puriya vandAi

2

piLLaik-kaniyamudE kaNNammA pEshum por-chittiramE
aLLi aNaittiDavE en munnE Adi varum tEnE

3 raagam: maanD

29 shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Odi varugaiyilE kaNNammA uLLam kuLirudaDi
Adit-tiridal kaNDAl unnaip-pOi Avi tazhuvudaDIaaDi tiridal kaNDaal unnai poi aavi tazhuvudaDi

4 raagam: vasantaa

17 sooryakaantam janya
Aa: S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

ucci tanai mughandAl garuvam Ongi vaLarudaDi
mecci unnai yAr pugazhndAl mEni shilirkkudaDI

5 raagam: tilang

28 harikaambhOji, 30 naaganandini janya
Aa: S G3 M1 P N3 S
Av: S N2 P M1 G3 S

kannattil muttamiTTAn uLLam tAn kaL veri koLLudaDi
unnait-tazhuviDivO kaNnammA un mattamArudaDI

6 raagam: hindOLam

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 M1 D1 N2 S
Av: S N2 D1 M1 G2 S

shaTru mukham shivandAl manadu sancalamAgudaDi
neTri shurungak-kaNDAl enakku nenjam padaikkudaDI

7 raagam: neelamaNi

27 sarasaangi janya
Aa: S R2 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 R2 S

un kaNNil nIr vazhindAl ennenjil udiram koTTudaDi
en kaNNin pAvaiyenrO kaNNammA ennuyir ninradanrO

8 raagam: neelaambari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

shollum mazhalaiyilE kaNNammA tunbangaL tIrttiDuvAi
mullai shirippAlE enadu mUrkham tavirttiDuvAi

9 raagam: valaci

16 cakravaakam janya
Aa: S G3 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P G3 S

inbak-kadaigaLellAm unnaip-pOl EdugaL sholvaduNDO
anbu taruvadilE unainEr AghumOr deivamuNDO

10 raagam: madyamaavati

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

mArbilaNivadarkkE unnaippOl vaira maNigaLuNDO
shIr peTru vAzhvadarkkE unnaippOl shelvam peridumuNDO

(cinnanjiru)
Aaduvome Pallu Paduvome - Maand
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ADuvOmE paLLu pAduvOmE Ananda sutantiram aDaindu viTTOm enru
(ADuvOmE)

1

pArppanai ayyarenra kAlamum pOccE veLLaip-parangiyai duraiyenra kAlamum pOccE piccai
ErppAraip-paNiginra kAlamum pOccE tammai EippOrukkEval sheyyum kAlamum pOccE

2

engum sutantiram enbade peccu nAm ellorum samam enbaduridiyAccu
shangu koNDE veTri UduvOmE idait-daraNikkellAm eDuttOduvOmE

3

EllOrum onrenum kAlam vandadE poyyum EmETramum tolaiginra kAlam vandadE ini
nallOr periyarenum kAlam vandadE keTTa naya vancakarararukku kAlam vandadE
4

uzhalukkum tozhilukkum vandanai sheivOm vINil uNDu kaLittiruppOrai nindanai sheivOm
vizhalukku nIr pAicci mAyamATTOm verum vINarukkuzhaittuDalam OyamATTOm

5

nAmirukkum nADu namadenbadarindOm idu namakke uriyadAm enbadarindOm
pArinil evarkkum aDimai sheyyOm paripUranNanukkE aDimai sheidu vAzhvOm
Manasu Swadhinamaina - Shankarabharanam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

manasu svAdhInamaina yAghanuki mari mantra tantramulEla

anupallavi

tanuvu tAnu gAdani encuvAniki tapamu cEyunela dasharatha bAla

caraNam 1

anni nIvanucu encina vAniki Ashrama bhEdamulEla kannugaTTu
mAyalani encu vAniki kAntala bhramalEla dasharatha bAla

caraNam 2

A janmamu durviSaya rahituniki gaTagaTa mika Ela rAjarAjEsha
niranjana nirupama rAjavadana tyAgarAja vinuta
Sri Rama Rama - Purnachandrika
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI rAma rAma jagadAtma rAma shrI rAma raghurAma pAhi paramAtma

caraNam 1

jyOtirmayAkhaNDa rUpa rAma bhUtEsha vinutApa hrta bhakta tApa

caraNam 2

sarva grahAdhAra bhUta rAma gIrvANa munivnadya sujanEstadAta

caraNam 3

yOgijana hrdayAbja mitra rAma bhOgi shAyi ghrNArasa pUrNa nEtra

caraNam 4

shrIdAnta sAnta nirvANa phalada vEdAnta vEdyAvanI sura trANa

caraNam 5

tvam vinA nAnyatra jAnE rAma tvam vinA kO gatir jAnaki jAnE

caraNam 6

dhIra bhava sAgarOttaraNa rAma sAratara shrI tyAgarjanuta caraNa
E Tavunna Ra Nilakada - Kalyani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

E tAvunarA nilakaDa nIku enci jUDa nagapaDavu
(E)

anupallavi

sItA gauri vAgIshvari yanu shrI rUpamulandA gOvindA
(E)

caraNam

bhU kamalArka nila nabhamulandA lOka kOTulandA
shrIkaruDagu tyAgarAja karArcita shiva mAdhava brahmAdulayandA
(E)
Varalila Ganalola - Shankarabharanam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

varalIla gAnalOla sura pAla suguNa jAla bharita nIlagala
hrdAlaya shruti mUla sukaruNAlavAla pAlayasu mAm
(varalIlA)

caraNam 1

sura vandita Apta brnda vara mandara dhara sundara kara kundaradana
indumukha sanandana nuta nanda nandana indirAvara
(varalIlA)

caraNam 2

(muni) cintanIya svAnta narakAntaka nigamAnta carana sukAnta
kushala vAntara hitadAnta kuja vasanta santata antaka stuta
(varalIlA)

caraNam 3

Vara bhUSa vamsha bhUSa nata pOSaNa mrdu bhASaNa ripu
bhISaNa nara vESa nAga pESana vara sESa bhUSa tOSita anagha
(varalIlI)

caraNam 4

SukavIsha hrNnivEsha jagadIsha kubhava pAsha rahita shrIsha sura
gaNEsha hita jalEsha shayana kEshava shamIsha durlabha
(varalIlA)

caraNam 5

RaNadhIra sarva sAra sukumAra budha vihAra tanuja nIradhara
samIraNa karuNArasa paripUrNa jAra cOra pAhimAm
(varalIlA)

caraNam 6

Nara rakSaka nIrajAkSa vara rAkSasa mada shikSaka sura yakSa
sanaka rukSapati nuta akSa haraNa pakSa takSa shikSaka priya
(varalIlA)

caraNam 7

RaghurAja TyAgarAja nuta rAja divasa rAja nayana
bhOjaga davana janaka rAja sutA virAja rAjar Aja pUjita
(varalIlA)