People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 8 *

Maha Tripura Sundari - Vageshwari
Singer: R. Vedavalli
Music: K. Ranraj
Lyricist: K. Ramraj
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

mahA tripura sundari (shrI)
mahA dEva manOhari

anupallavi

Agama sampUraNi (vedAgama)
vAgadIshwara rAga bhUshaNi

caraNam

vAmcita varaprAdAyini
kAncipura nivAsini

madhyama kAlam

manjuLakara madhura vAkvilAsini
pancadsAkshari paramEshwara manOllasini shrI
Sri Vidya Rajagopalam - jaganmohana
Singer: R. Vedavalli
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI vidyA rAjagOpAlam bhajEham shrI rukmiNi satyabhAmA sahita divya dEham

caraNam

jIvEsha jaganmOhini rUpam nandagOpam shrita mandAram dhAtramsha svarUpAvatAram
Sithamma Mayamma - Vasantha/Lalitha
Singer: R. Vedavalli
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sItamma mAyamma shrI rAmuDu mA taNDri

anupallavi

vAtAtmaja saumitri vainatEya ripu mardana dhAta bharatAdulu sOdraulu mAku O manasa

caraNam

paramEsha vashiSTha parAshara nArada shaunaka suka surapati gautama lambOdara guha sanakAdulu
dharaija bhAgavatA-grEsaru levvarO vArellaru vara tyAgarAjuniki parama bAndhavulu manasA
Siggu Malinavale Dhara - Kedaragowla
Singer: R. Vedavalli
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

siggu mAli nAvale dhara nevaru diruga jAlarayya

anupallavi

muggurilO mElaina rAma mAmukhAbja dIna ramaNa ninnu nammi

caraNam 1

mundu dayatO balkina dinka mundu rAkapOye daNDanAlatO dinamulu
gaDipE dAri delisi pOye andari cEtanu nA bratuku lipuDu nindala keDamAye
mandaradhara nA jIvuDu jIvanamindu sEyanAyenani telisi

caraNam 2

ellavArivale bhava sAgaramuna nIda manasu rAdu ullamunanu gani
nIvu nEnaiyuNDa deliya lEdu ollani panulaku poyyEdi vyasana mOrva
daramu gAdu tallaDillu cunnadi nA manasu tALadu ika mIda ani delisi

caraNam 3

ninnADanu nA manasepuDina nijamuga rAlEdu vennavaNTi nI
cittuniki nA vetalu teliya lEdu pannagashayana nI dayakunu nE pAtruDu
gAlEdu kanna taNDri tyAgarAju ninka karuNa jUDa lEdani telisi
Yajnadulu Sukhamanu - Jayamanohari
Singer: R. Vedavalli
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

yajnAdulu sukhamanu vAriki samula jnAnulu galarA O manasA

anupallavi

sujnAna daridra paramparula suracittala jIvAtma himsagala

caraNam

bahu janmambula vAsana yutulai ahi viSa sama viSayA-krSTulai
bahirAnunalai tyAgarAju bhajiyincu shrI rAmuni deliyaka
Lavanya Rama Kanulara - Poornashadjamam
Singer: R. Vedavalli
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

lAvaNya rAma kannulAra jUDavE ati

anupallavi

shrI vanita citta kumuda sItakara shatAnanyaja

caraNam

nI manasu nI sogasu nI dinusu vErE tAmasa mATa deivamEla tyAgarAjanuta divya
Nilotpala Ambikaya - Kannadagoula
Singer: R. Vedavalli
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: nIlOtpalAmbikayA nirvANa sukhapradayA rakSitOham

A: vallIsha guruguha pUjitayA varalakSmI vANI sEvitayA
hallIsha lAsya santuSTayA Arakta varNa shObhita karayA shrI

C: kAshI kannaDagauLa dEshAdi vAsa dAsa janAvana tOSitayA
vAsavAdi vandita vAgIsha vAsudEvAdyArAdhitayA shrI shivapurANa pradipAditayA
shiva shaHNkara nAyikayA shrI
Mundu Venuka - Darbar
Singer: R. Vedavalli
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

mundu vEnuka iru prakkala tODai murakhara-hara rArA

anupallavi

endugAna nI andamuvale raghunandanavEgamE rArA

caraNam 1

caNDa bhAskara kulAbdhi candra kOdaNDapANiyai rArA
aNDa golucu saumitri sahituDai yAmiya parAkrama rArA

caraNam 2

O gaja rakSaka O rAjakumAra OmkAra sadana rArA
bhAgavata priya bAga brOvavayya tyAgarAjanuta rArA