People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple

A sample of other songs in raagabox lyrics * 4 *

Bhuvaneswariya - Mohana Kalyani
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

bhuvanEshvariya nene mAnasavE bhava bandhagaLa bhItiya biDuvE

anupallavi

bhavadali baridE navEyadE nOyadE tavE suvilAsadE taNiyuvE sukhisuvE
(bhuvanEshwariyaa)

caraNam

vrjinangaLanu vidaLipamAtEya trijagajjananiya triguNAtIteya
nija bhaktAvana suravara surabhiya aja sannutE shrI harikEshAngiya
(bhuvanEshwariyaa)

HIranmayeem - Lalitha
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

hiraNmayIm lakSmIm sadA bhajAmi hIna mAnavAshrayam tyajAmi

anupallavi

ciratara sampatpradAm kSIrAmbudhi tanayAm hari vakSasthalAlayAm harinIm caraNa kisalayAm kara kamaladhrta kuvalayAm marakata maNi valayAm

caraNam

shvEta dvIpa vAsinIm shrI kamalAmbikAm parAm bhUta bhavya vilAsinIm bhUsura pUjitAm varAm
mAtaram abja mAlinIm mANikyAbharaNa dharAm gIta vAdya vinOdinIm girijAm tAm indirAm sIta
kiraNani bhavadanAm shrita cintAmaNi sadanAm pItavasanAm guruguha mAtula kAntAm lalitAm
Rama Ramana - Vasantha Bhairavi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ramAramaNa bhAramA nannu brOva shrIkara

anupallavi

pumAnuDani gAdani nAtO delupumA narOttama samAna rahita

caraNam 1

sari nIkevaru dorakani garvamu adiyugAka dharalO janula marmamerigi
nammu konalEraNTi dharmadi mOkSa varamu losangi bhaktavarula
gAcina kIrti viNTi mari mari nannindarilO ceyi baTTi brOva sharaNu
jocitinayya dari nIvanu konnAnu caraNamE gatiyaNTi

caraNam 2

smaraNa delisi ElE paramAtmuDu nIvE yannAnu pAmarulatO saribOyinaTulE
nI gOcaramulanE balku konnAnu nA mATalella karuNatO nijamu jEya varada
daNDamu lIDinAnu shrI rAma rAma parama pAvananAma sharaja lOcana
nannAdharaNa jEyuTakinta karuvaina vidhamEmi

caraNam 3

vyAjamulaku nEnu rAjAla naNTEnu gOpAla gatilEka nItO nAjAli delupabOtE
lAjamulu vEgana nEla shrI rAma rAma AjAnubAhu rAjarAja sakala lOkapAla vinu
bhakta tyAgarAjuni iNTa nIvu rAjillinAvu ganuka nI japamunu nIdu pUjala viDuva jAla
Ganapathe Mahamate - Kalyani
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

gaNapatE mahAmatE gauri kumAra mAm pAhi

anupallavi

aNimAd-yaShTaishvarya prada pUjita vara

caraNam

sOma sUryAgni nEtra sadAshivAnanda putra
vAmadEvAdi vaktra vArija gambhIra gAtra
tAmOda hiraNyamaya pIThasthita pAmara
paNDita nuta pada pankajAsanArAdhita