Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Viditha Kila Shastra Sudha - Totakashtakam

Singer: Rajesh Vaidya
Music: Totakacharya
Lyricist: Totakacharya
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Lyrics: VIDITAKILA SASTRA SUDHA JALATHE MAHITOPA NISATKATHI TARTHANIDHEHRDAYEKALAYE VIMALAM SARANAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||1||

KARUNA VARUNALAYA PALAYA MAM BHVASAGARA DUKHA VIDUNAHRDAMRACAYAKHILA DARSHANA THATVANIDAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||2||

BHAVATA JANATA SUHITA BHAVITA NIJABODHA VICARANA CHARUMATEKALAYESHVARA JIVA VIVEKAVIDAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||3||

BHAVA EVA BHAVANITI ME NITARAM SAMAJAYATA CHETASI KAUTUKITAMAMAVARAYA MOHA MAHAJALADHIM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||4||

SUKRTE DHIKRETE BAHIDHA BHAVATO BHAVITA SAMA DARSHANA LALASATAATIHINAMIMAM PARIPALAYA MAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||5||

JAGATIMAVITUM KALITAKRITAYO VICHARANTI MAHAMANA SASCHALATAHAHIMAM STURIVATRA VIBHASI GURO BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||6||

GURUPUNGAVA PUNGAVA KETANA TE SAMATAM AYATAM NAHI KO’PI SUDHIHSARANAGATAVATSALA TATTVINIDHE BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||7||

VIDITA NA MAYA VISHATAIKAKALA NACHA KINCANA KANCANAMASTI GURODRUTAMEVA VIDEHI KRUPAM SAHAJAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||8||