Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Sri Ramachandra Kripalu

Singer: O.S. Arun
Tag: Bhajan
Video:
Lyrics: shrI rAmacandra krpAlu bhajumana haraNa bhavabhaya dAruNam
nava kanjalOcana kunjamukha karakanja kanjAruNam
kandarpa agaNita amita chavi navanIla nIraja sundaram
paTa pIta mAnO taDita ruci naumi janaka sutAvaram
bhaja dInabandhu dinEsha dAnava daitya vamsha nikakandanam
raghunanda Anandakanda kOshlacanda dasharatha nandanam
shira mukuTa kuNDala tilaka cAru udAra anga vibhUSaNam
AjAnubhuja sharacApa dhara sangrAma jitakhara duSaNam
iti vadata tulasIdAsa shankara shESa muni mana ranjanam
mama hrdaya kanja nivAsakara kAmAdi khaladala ganjanam