Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Jaya Panduranga Prabho Vitthala

Singer: O.S. Arun
Tag: Bhajan
Lyrics: Jaya Panduranga Prabho Vittala
Jagadodhara Hari Vittala
Panduranga Vittala Pandari Natha Vittala
Sri Ramani Hrudayanta Ranga
Mangala Kara Karunanta Ranga
Aashritha Deena Janavana Ranga
Jagadodhara Hari Vittala [ Panduranga Vittala ... ]
Panduranga Vittala Pandari Natha Vittala (4)