People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple

A sample of other songs in raagabox lyrics * 7 *

Smara Janaka
Audio:
Video:
pallavi

smara janaka shuba caritAkhila lOkanAyaka mAmava

anupallavi

taruNa sArasadaLa nayana tapanIya rucivasana dhara tanuvinindita nIradAdrta nAradAnata bhUrida

caraNam 1

pApa dahana sura vimata pATana prasita shrIpatE jalanidhIshayana bhava tApa nAshana paTutara

caraNam 2

pAvana suguNa nirupama bhAnu shashi nayana dEvadEva purAri kamalajati viSadati bhavanti ta

caraNam 3

pAlitabhuvana samudaya paramapuruSa harE phAlashObhita surabhimrgamada padmanAbha jagannuta
Parama purusham
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi
parama puruSam hrdaya bhAvaya tam
anupallavi
muraLInAda vivrta tarapara lalita pancamam
caraNam 1

dEvakI vasudEvAdi divya puNya nicayam amarAvana niratama jitamambudAkrtim
pAvana taraNi tanayOparanta viracita lIlam sEvakAbhISTa dAyakam sitadashana bhAsuram

caraNam 2

kOpA vantitA hrdaya tApahara mati madhura-lApamavanI bhAra bhUpa mardanam
shrIpatimamala yOgi cintaya pAda yugaLam akhilAlApadud-dharaNa paramabja bhava vanditam

caraNam 3

sama rajita dAnavam sakala lOkanatam akhila shamalahati sarasa caritamam akSayam
kamala daLa nibha nayana kalita karuNArasam kamalanAbham amita bhava gata shamana kAraNam
Gita Dhunuku - Thillana - Raga Dhanasri
Lyricist: Swati Thirunal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
P: gItta dhumiku takadhIm krtatattOm nAcarahi gOri tAdhittai tai tattai tirataka
A: bAja pAyala kahum jhanana jhanana bAja pAyalakahun jhaNana jhanana jhanana nanana tOm jhaNana jhanana jhanana nanana tOm jhaNana jhanana jhanana nanana
C1: tAna gAvE takata tai ta tai taitta taitta tana tadhAm dhImna kiTa taka dhI
dhImna kiTa taka dhIm dhImna kiTa takadhIm hata tOm hata tOm hata
2: padumanAbha tumhAri lIlA-kyA kahUm mai sAvarO
tApa sankaTa caraNaya yAyO sOha mArO tumaharO
(ciTTasvara)
tadhim tadhIm dhirana udanita tAni tAni tadhIm tadhim dhiranA nA dhittOm tata kata tari
tattAra tara tAni dhIm alari kalari takata dhatAra tataka mAm tAni tanika tAm tAmta
dhIm dhIm dhIm tanana alari tAm tAmta takatari alari tOm tOm tOm takanaka tani udari
Jaya Jaya Padmanabha
Lyricist: Swati Thirunal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

jaya jaya padmanAbhAnujEsha jaya jaya mOhana rAja vESa

anupallavi

jaya sakalAmara pOSa jaya sama bhuvanEsha

caraNam 1

jaya krpA bharitApAnga jaya kandarpasundarAnga jaya mauLI shObhita ganga jaya danjALibhanga

caraNam 2

jaya vidhIshakranuta jaya pAvana sucarita jaya shva-gaNa parivrta jaya kAmadAnarata

caraNam 3

jaya pAshva gatamALasa jaya yOgI hrdayavAsa jaya suragaNa nivAsa jaya mrduLa hAsa
Krishna Karuna - Ananda Bhairavi
Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: Swati Thirunal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
P: krSNa karuNAkadAnu tE krpAnidhE krSNa jaladhAba jAyatE
A: trSNaya viSaya mrga trSNAyE mOhitE mayi
C1: kAmadiri pUjanatayA ghOra samskAra karAgriha vitatayA
kAmini kaTAkSa rUpayA shringhala rANi kAma samyatEna hAmaya
mAmakam prEshitam tvayi mAnasam mAmava vibhO
2: tatvamava gandhamIsha tE bhahmAdayOpi talparam kimapinEsatE
tatvahO mahAnubhAva tE namOstu shESatalpa padmanAbha shrIpatE
nistUla mAmangaja kOTi nirbhara sundaramidam
shAstata tAvaka rUpam santatamikSItu mama
Mamava Sadha Varade - Nattakurinji
Lyricist: Swati Thirunal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

mAmava sadA varadE mahiSAsura sUtani

anupallavi

shamala giri kulishE amba mama hrdi vasAnisham

caraNam 1

bhuvanatraya nAyikE bhUri karuNAvAsE pAvanatara shIlE nava nIrada gAtri

caraNam 2

pura sudana mukha pankEruha madhupE girirAja tanayE parAdIsha vinutE

caraNam 3

lalita maNi hAra sulalitE mAma pAhi sadA jalajanAbha sOdari naLInAyata nEtri
Shankara Srigiri - Hamsanandi
Music: Traditional
Lyricist: Swati Thirunal
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=wR17f9V_up8&list=RDAMVMwR17f9V_up8
Video:
shankara shrIgiri nAtha prabhukE nrtta virAjita citrasa bhAmE

bhasma trinEtra khalE ruNDamAlA bhUtanakE sanga nAcata bhrngI
tvanana tanana nanana ghumgu bAjE dEva munI sabha gagana virAjE
dhrukuTaddhIm tadhIm tAdhIdhrunna bAjE kOTamayanajA
tA tai takiTa taka shruti gati rAjE padmanAbha mana kamala virAjE