Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 12 *

Mayamma Nannu Brovamma - Nattakurinji

Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

mAyammA nannu brOvavammA mahAmAyA umA
anupallavi

satyAnandA sAnandA nityAnandA AnandA ambA
(svara)
mA ma ma ga sa *ni *dha *ni sa ri ga mA ma ma ga ma ni dha mA ma ma , ni dha ni sA* ri* ga*
mA* ma* ga* ma* ri* sA* ni sa* sA* ni dha ma ma , ga sa *nI *dha *ni sa *dha *dha *pa *dha *dha sa ri ga
caraNam 1

shyAmakrSNa jananI tAmasamEla rAvE dEvI
shyAmaLE nIlOtpalE himAcala sutE suphalE shivE
(svarasAhitya)
mAdhavAdi vinuta sarasijAkSi kanci kAmAkSi tAmasamu sEyaka-
rammA marakatAngi mahA tripurasundari ninnE hrdayamupaTTukoni

Kamakshi Amba - Bhairavi

Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

kAmAkSi (amba) anudinamu maravakanE nI pAdamulE dikkanucu nammitini shrI kanci
caraNam 1

kundaradanA kuvalaya nayanA tallI rakSincu

caraNam 2

kambugaLa nIrada cikurA vidu vadanA mAyammA

caraNam 3

kumbha kuca mada matta gaja gama padma bhava hari shambhu nutapadA
shankari nIvu nA cittalu vEvEga dIrcammA vinammA

caraNam 4

bhaktajana kalpalatikA karuNAlayA sadayA giri tanayA
kAvavE sharaNAgatuDu gadA tAmasamu sEyaka varamosagu

caraNam 5

pAtakamulanu dIrci nI pada bhakti santatamIyavE
pAvanI gadA moravinavA parAkElanammA vinammA

caraNam 6

durita hAriNi sadA nata phaladAyakiyani birudu
bhuvilO galigina dorayanucu vEdamulu moraliDaganu

caraNam 7

nI pavana nilayA sura samudayA kara vidrta kuvalayA mada
danuja vAraNa mrgEndrA ashrita kaluSa dahana ghanA aparimita
vaibhavamugala nI smaraNa madilO dalacina janAdulaku bahu
sampadala niccE vipuDu mAkabhayamIyavE

caraNam 8

shyAmakrSNa sahOdari shivashankari paramEshvarI
hari harAdulaku nI mahimalu gaNimpa taramA sutuDambAyabhi-
mAnamu lEdA nApai dEvI parAkEla brOvavE ipuDu shrI bhairavI

Parvathi Ninu Nera Nammiti - Kalkada

Singer: G. Srikanth
Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

pArvathi ninnu nE neranammithi sukhapAni brOvu parAki kanEla susheela

anupallavi

geervANa vandhitha padhasArasa sangeethalOlE suguNajAlE jAlamEla kAmAkShi

caraNam

shyAmakRiShNa sOdharI shivashankari gowri guNaDhAma kAmapeeTavAsini sAmbhavi mRudAni

Amba Kamakshi - Bhairavi

Singer: G. Srikanth
Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: kāmākṣi ambā anudinamumaravakanē
nī pādamule dikkanucu nammitini
śrī kañci kāmākṣi

kundaradanā kuvalaya nayanā talli rakṣiñcu

kambugaḷa nīrada cikurā vidhuvadanā māyamma

kumbhakuca madamatta gajagama padma bhava hari śambhu nuta pada
śamkarī nīvu nā cintala vē vēga dīrccammā yipuḍu

bhakta jana kalpa latikā karuṇālayā sadayā giri tanaya
kāvavē śaraṇāgatuḍugada tāmasamu sēyaka vara mosagu

pātakamulanu dīrcci nī pada bhakti sampada mīyavē
pāvanigadā moravinadā parākēlanammā vinamma

kaluṣahāriṇi sadā nata phala dāyakiyani birudu bhuvilō
galigina dorayanucu vēdamu moraliḍa kavini

nī pavana nilayā surasamu dayākara vidhrta kuvalayā mada
danuja vāraṇa mr̥gēndrārccita kaluśa dahana ghanā
aparimita vaibhavamugala nī smaraṇa madilō dalacina janādulaku
bahu sampadala niccēvipuḍumākabhaya miyya vē

śyāma kr̥ṣṇa sahōdari śiva śamkari paramēśvari
hariharādulaku nī mahimalu gaṇimpa taramā sutuḍammā
abhimānamulēdā nāpai
dēvī parākēlanē brōvavē yipuḍu śrī bhairavi

Palinchu Kamakshi - Madhyamavathi

Singer: G. Srikanth
Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Lyrics: pallavi

pAlincu kAmAkSi pAvani pApa shamani

anupallavi

cAla bahu vidhamugA ninu sadA vEDukonaDina endEla iLAgu sEvu veta harincavE vEgamE nanu

swara saahitya

kanaka giri sadana lalita ninu bhajana santatamu jEya nijanuDana vinumu nikhila bhuvana janavini ipuDu mA duritamu dIrcci varAlicci

caraNam 1

svAntambulOna ninnE dalacE sujanula kellanE vELa santOSamu
losagEvani nIvu manOratha phaladAyinivani kAntamagu pEru ponditivi
kAruNya mUrti vaijagamu kApADina talli gadA nEnu nIdu biTTanu lAlinci

caraNam 2

I mUrti inta tEjOmayamai iTuvale kIrti visphUrti viTalAnaya guNa
mUrti trilOkamulO jUcindaina galadA Emi toli nOmu nOcitinO nI pAda
padma darshanamu vEmAru labhinci krtArtuDainati nA manaviyAlinci

caraNam 3

rAjAdhirAja rAjanmakuTI taTamaNi rAj abhAjAla nija sannidhi
dEvi samasta janula kella varadA rAjamukhi shyAmakrSNanuta
kAnci purIshvari vikaca rAjIva daLAkAi jagat sAkSiyau prasanna parAshakti

swara

ni sa ri pa ma ri sa ni sa ri ma ri sa ni sa ri sA, ri sa ni pA, pa ma pa ni sa rI

pa ma pa sa ri sa pa ma pa ni pa sa ni ri sa ma rI , sa ni pa ri sa , ni pa ma , rI sa

Kanaka Shaila Viharini - Punnagavarali

Singer: G. Srikanth
Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

kanaka shaila vihAriNI ambA kAmakOTi bAlE sushIlE

anupallavi

vanaja bhava hari nutE dEvi hima girijE lalitE satatam |
vinatam mAm paripAlaya sankara vanitE satimahA tripura sundari ||
(kanaka)

caraNam

shAmalAmbikE bhavAbdi taraNE sAmakrishna paripAlini jananI |
kAmitArtha phala dAyaki kAmAkshi sakala lOka sAkshi
(kanaka)

Paramukham Enamma - Kalyani

Singer: G. Srikanth
Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

parAmukhamEnammA pArvatiyammA
anupallavi

parAtpari parama pAvani bhavAni amba pAril nAn unnaiyE nambinEn
caraNam 1

akhilamengum nirainda jyOtiyE ambikaiyE annaiyE ini nAn tALEnanac-connEn

caraNam 2

unadu pAdaminri vEru tuNaiyuNDO undan manamirangavum nAn shollavO

caraNam 3

shyAmakrSNa sOdarI krpAkarI sharaNam sharaNam enru shonnEn tAyE

Nannu Brovu Lalitha - Lalitha/Vasantha

Singer: G. Srikanth
Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

nannu brOva lalitA vEgamE cAla ninnu nera nammiyunna vADugadA bhakta kalpalatA
anupallavi

ninnuvinA evarunnAru mA gati janani ati vEgamE
caraNam 1

parAku sEyakanE vacci krpa salupa rAdA moravinavA
parAsakti gIrvANa vandita pAdA nI bhaktuDanamma santatamu

caraNam 2

sarOjabhava kamalanAbha shankara surEndranuta caritA
purANi vANi indrANi vandita ahi bhUSaNuni rANi

caraNam 3

madAtmulaina durAtma janulanu kathalanu pogaDi pogaDi
sadA nE varAla cuTTi tirigiti vetalanella dIrci varamosagi

caraNam 4

sumEru madhya nilayE shyAmakrSNuni sOdari kaumAri
umA mInAkSamma shankari O mahArAjni rakSincuTakidi samayamu

Tharunam Idhamma - Gowlipantu

Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

taruNam Idamma ennai rakShikka
(taruNam)

anupallavi

karuNAnidhi Agiya kAmAkSi rakSikka
(tarunam)

caraNam

kAmita phalattai kai mel taruvAyE
kaN pArttu rakSippadu eppOdum nI tAyE
sOmasundarar pAdi sundari kaumAri
shyAmakriSNan sOdari shaila rAjakumAri
(tarunam)

Talli NInnu Nera - Kalyani

Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

,,,,talli | ninnu nera |
,,,,nammi- | naanu vina- |
vE ... ||
anupallavi

,,,,ella lO- | ,,,,kamula |
,,,,kaadaara- | mai yunna naa ||
(talli)

caraNam

,,,,shyaama kru- | ,,,,shNa pari- |
paalini | jananee ||
,,,,kaamitaa- | rttha prada |
kanja | lOcani ||
kowmaari raa- | ,,,,Ni puraa- |
,,,,Ni paraa- | shakti ||
kaama | kOTi |
peeDaadi | vaasini ||
(talli)

Raave HImagiri

Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

rAvE himagiri kumArI kanci kAmAkSi varadA manavi vinavamma shubhamimmA mAyammA
caraNam 1

natajana paripAlini vanucu nammitini sAdA brOva

caraNam 2

madamatta mahiSa dAnava mardani veta dIrcavE duramuganu

caraNam 3

kAma pAlini nIvE gatiyani kOriti koniyADiti vEDiti
kAmitArtha phaladAyaki yanETi birudu mahilO nIkE tagu

caraNam 4

kamalamukhi daragaLa ghana nIla kacabharA mrga vilOcana maNI
radanA gajagamanA madilO ninu sadA talacukoni nI dhyAnamE tallI

caraNam 5

shyAmakrSNanutA vinu nA cintanu vEvEga dIrcc-
AbhayamiyyavE kalyANI kanci kAmAkSi nIpAdamE dikku

Thalli Ninnu Nera Namminanu

Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

,,,,talli | ninnu nera |
,,,,nammi- | naanu vina- |
vE ... ||
anupallavi

,,,,ella lO- | ,,,,kamula |
,,,,kaadaara- | mai yunna naa ||
(talli)

caraNam

,,,,shyaama kru- | ,,,,shNa pari- |
paalini | jananee ||
,,,,kaamitaa- | rttha prada |
kanja | lOcani ||
kowmaari raa- | ,,,,Ni puraa- |
,,,,Ni paraa- | shakti ||
kaama | kOTi |
peeDaadi | vaasini ||
(talli)