Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Bho Shambho - Vishwambari

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhO shambhO tavakIna caraNAm bhOja bhaktim dEhimE sadA
anupallavi

Isha pApanAsha umA mahEsha dAsa pOSa hAsa vadana parEsha
caraNam

bhUsurAdi sadbhakta kalpa bhUruha muraLI gAnapriya
bhOgi bhUSaNa vibhUti dhAraNa vibhO sadAshiva pAhimAm anisham