Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Pavana Guru - Hamsanandi

Singer: Rajesh Vaidya
Music: Lalita Dasar
Lyricist: Lalita Dasar
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

pAvanaguru pavana purAdhiShamAshrayE
(pAvana)

anupallavi

jIvanadhara sankAsham krSNam gOlOkEsham bhAvita nArada girIsham tribhuvanAvanAvEsham
(pAvana)

caraNam

pUjitavidhi purandaram rAjita muraLIdharam vraja lalanAnandakaram ajitamudAram
smarashada shubhakAkaram niravadhi karuNApUram rAdhA vadana cakOram laLitA sOdaram param
(pAvana)