People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 5 *

Giriraja Suta Tanaya Sadaya - Bangala

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

giirirAja sutA tanaya sadaya

anupallavi

suranAtha mukhArcita pAdayuga paripAlaya mAm ibha rAjamukha

caraNam

gaNanAtha parAtpara shankarAgama vArinidhi rajanIkara phaNirAja
kankaNa vighna nivArana shAmbhava shrI tyAgarAjanuta

Sundari Ninu Varimpa - Arabhi

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sundari ninu varNimpa brahmAdi surulakaina taramA

anupallavi

kundaradanE sanandanAdi vanditE nE nenta tripura

caraNam 1

kala kalamanu mukha kaLalanu gani kaluvala rAju bhuviki rADAye celagu nI lAvaNyamunu
gani alanADE valarAju gAnaka pOye nilu varamagu nI ghambIramunu gani jalarAju jaDa
vESuDAye balamaina dhIratvamunu gani kanakA-caluDu tA shila rUpuDayE tripura

caraNam 2

kanulanu gani siggubaDi gaNDu mInulu vanadhi vAsamu sEyanAyE janani nI ciru navvu
kAnti soki shivuDa-nupamamau shubhruDAye minuku sommula cEla kAntula mErupula kani
nimiSamu niluvadAye kanakAngi nI svaramunu vini vANi magani jihvanu tA pUnikAyai tripura

caraNam 3

pAvanamanu sEyu biriduni gani bhakta pApamu pAripOnAye EvELa nI dayacEta
sat-kavulella kAvyamulanu shEyanAyE mAvaruniki cellElanu santOSamuna dEvi peddalu
balkanAye bhAvinci nI pAdamuna tyAgarAju bhAvuka manu konanAye tripura

Varalandu Kommani - Gurjari

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

varAlandu kommani nAyandu vancana sEya nyAyamA

anupallavi

surs surs vinuta rAma nA manasu bhaktini gOri uNDaga nanu

caraNam 1

manasuna nijayuga namminavAri manasu konca phala mAsincaga
rAdanucu ghanuni jEsina nI biruduku kanaka sutuDu sAkSi gAdA

caraNam 2

avivEkamutO delisi teliyakanu bhava sukhamula kAshincina gAni
dhruvamaina phalamosagu nI shaktiki dhruvuDu sAkSi gAdA rAma nanu

caraNam 3

carArAtmaka surapUjita ika parAku lEkanu satatamu nI
daya rAvale kOrina shrI tyAgarAjunipai krpalEka nanu

Sada Madini Galadu - Gambheeravani

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
allavi
sadā 1madini talatu kadarā
mudāspada nagajādhipatē

Anupallavi

sadāśivaānanda svarūpa
sadaya mōda hṛdaya pada
sarōjamula nē (sadā)

Charanam

digambar2āntaka daitya hara
digīśa sannuta gaṅgā dhara
3mṛgāṅka śēkhara naṭana catura
manupa samayamidirā tyāgarāja vinuta (sadā)

Sri Janaka Tanaye - Kalakanti

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI janaka tanayE shrta kamalAlayE

anupallavi

rAjannava maNi bhUSaNE shrI raghurAma sati satatam mAmava

caraNam

shata vadanadya shara jala dharAnilE nata mAnava mAnasa satsadanE
shatamakha kirITala san-maNigaNa nirAjita caraNE tyAgarAjArcitE