Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 6 *

Sudha Mayi Sudha Nidhe - Amritavarshini

Singer: Pantula Rama
Album: Carnatic
Tag: carnatic
pallavi

sudhAmayi sudhAnidhi sumacarEkSu kOdaNDE

anupallavi

vidhIndranuta vimalE salahau vEdasArE vijayAmbikE

caraNam

sarasijAkSi jaganmOhini sarasarAga maNibhUSaNi harikEsha priya kAmini AnandAmrtakarSaNi

ciTTa swaram

Snp, pmgs g,s, snpn ,s,g ,mpn |
SNSG SGM, GSNP SS,p p,sg ,mpn || (sudhaa)

Gajananayutham Ganeshwaram - Vegavahini

Singer: Pantula Rama
Album: Carnatic
Tag: carnatic
pallavi

gajaananayutam gaNEshwaram
bhajaami satatam surEshwaram
(gajaananayutam)

caraNam

ajEndrapoojita vighnEshwaram
gaNaadisannutapada padmakaram
kunjarabhanjana caturatarakaram
guruguhaagrajam praNavaakaaram
ciTTai swaram

P,PMGRSN DNSRGMPM | P,DNSRGM | MRG SNDPM ||
SNDPM NDPM DPM PM GR | SRGMPDNS | RSNDPMGR ||
(gajaananayutam)pallavi

gajaananayutam gaNEshwaram
bhajaami satatam surEshwaram
(gajaananayutam)

caraNam

ajEndrapoojita vighnEshwaram
gaNaadisannutapada padmakaram
kunjarabhanjana caturatarakaram
guruguhaagrajam praNavaakaaram
ciTTai swaram

P,PMGRSN DNSRGMPM | P,DNSRGM | MRG SNDPM ||
SNDPM NDPM DPM PM GR | SRGMPDNS | RSNDPMGR ||
(gajaananayutam)

Ramachandra Prabhu - Bhairavi

Singer: Pantula Rama
Lyricist: Swathi Thirunal
Album: Bhajan
Tag: bhajan
pallavi

rAmacandra prabhu tum bina pyArE kaun khabar lE mErI

caraNam 1

bAj rahi jinki nagarai mO sadA dharam kI mErI

caraNam 2

jAkE caraN kamal kI rajsO tiriyA tan kU phErI

caraNam 3

auran kU kacu aur bharOsA hamE bharOsA tErI

caraNam 4

padmanAbh prabhu phaNi parashAyi krpA karO kyOn dErI

Smarajanaka Suba Charithe - Behag

Singer: Pantula Rama
Lyricist: Swathi Thirunal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
pallavi

smara janaka shuba caritAkhila lOkanAyaka mAmava

anupallavi

taruNa sArasadaLa nayana tapanIya rucivasana dhara tanuvinindita nIradAdrta nAradAnata bhUrida

caraNam 1

pApa dahana sura vimata pATana prasita shrIpatE jalanidhIshayana bhava tApa nAshana paTutara

caraNam 2

pAvana suguNa nirupama bhAnu shashi nayana dEvadEva purAri kamalajati viSadati bhavanti ta

caraNam 3

pAlitabhuvana samudaya paramapuruSa harE phAlashObhita surabhimrgamada padmanAbha jagannuta

Anathudanu Ganu - Jingala

Singer: Pantula Rama
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
pallavi

anAthuDanu gAnu; rAma nE!
(anAthuDanu)

anupallavi

anAthuDavu nIvani niga majnyula sanAtanula mATa vinnAnu; nE
(anAthuDanu)

caraNam

nirAdaravu jUci, yI kali narAdhamulanEru
purANapuruSa! purAripunuta! nAgarATshayana! tyAgarAjanuta!
(anAthuDanu)

Manasa Sancharare - Shyama

Singer: Pantula Rama
Album: Carnatic
Tag: carnatic
pallavi

mAnasa sancararE brahmaNI mAnasa sancararE

caraNam 1

madashikhi pincchAlankrta cikurE mahanIya kapOla vijitamukurE

caraNam 2

shrI ramaNI kuca durga vihArE sEvaka jana mandira mandArE

caraNam 3

paramahamsa mukha candracakOrE paripUrita muraLirvadharE