Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 5 *

Geetha Vadya Natana Natakapriye - Natakapriya

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

gIta vAdya naTana nATakapriyA rasikE san-

anupallavi

vEda rUpiNi vishvAsini nAdasvarUpiNi prakAshini

caraNam

mArakOTi sundarAngi mAyE mAtangi marakata chAyE
sArasAkSi sarvasAkSi sAdhujana rakSaki kaTAkSi

Bhajare Re Manasa - Abheri

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim
(bhajarE)

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
(bhajarE)

caraNam

rAvana mardanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAti madanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram

madhyama kaalam

ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam
(bhajarE)

Tharunam Idhamma - Gowlipantu

Lyricist: Shyama Shastri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

taruNam Idamma ennai rakShikka
(taruNam)

anupallavi

karuNAnidhi Agiya kAmAkSi rakSikka
(tarunam)

caraNam

kAmita phalattai kai mel taruvAyE
kaN pArttu rakSippadu eppOdum nI tAyE
sOmasundarar pAdi sundari kaumAri
shyAmakriSNan sOdari shaila rAjakumAri
(tarunam)

Ranjani Mala - Ragamalika

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi ranjani

59 dharmaavati janya
Aa: S R2 G2 M2 D2 S
Av: S N3 D2 M2 G2 S R2 G2 S

ranjani mrdu pankaja lOcani

caraNam 1 shree ranjani

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

manju bhASiNi manOllAsini manda agAmani shrIranjani

caraNam 2 mEgha ranjani

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 M1 N3 S
Av: S N3 M1 G3 R1 S

sAmagAna vinOdini shashAnka vadani mAra janani mEgharanjani

caraNam 3 janaranjani

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S D2 P M1 R2 S

pAmarajana pAlini shUlini pApa vimOcani pAvani janaranjani

Nadachi Nadachi - Kharaharapriya

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

naDaci naDaci cUcera ayOdhya nagaramu gAnarE

anupallavi

puDamisuta sahAyuDai celangE pUrNuni AtmArAmuni gUDi ADa

caraNam

aTTE kannulu gUrci teraci sUtramu baTTi veliki vESadhrulai
puTTu cAvulEni tAvu teliyaka pogaDEdaru tyAgarAja vinutini